zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky lázeňského místa Velichovky a vymezení konkrétních ochranných opatření

29.05.2015
Voda
Geologie
Legislativa
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky lázeňského místa Velichovky a vymezení konkrétních ochranných opatření

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích..

Citace: 124/2015 Sb. Částka: 53/2015 Sb.
Na straně (od-do): 1739-1742 Rozeslána dne: 26. května 2015
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 19. května 2015 Datum účinnosti od: 1. června 2015
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:


Vydáno na základě: 164/2001 Sb.


124


VYHLÁŠKA


ze dne 19. května 2015


o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky
lázeňského místa Velichovky a vymezení konkrétních ochranných opatření


Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):

§ 1


Stanovení ochranných pásem


(K § 21 odst. 1, § 22 odst. 5 a § 23 odst. 3 lázeňského zákona)

(1) K ochraně přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky (dále jen "zdroj"), okres Náchod, se stanoví ochranná pásma I. a II. stupně.

(2) Ochranné pásmo I. stupně tvoří území, na kterém se zdroj nachází. Území je tvořeno pozemkovými parcelami číslo 408/1, 408/2, 423/1, 423/2, 423/3, 423/4, 423/5, 423/6, 427/2, 430/6, 430/7, 436/8, 436/9, 457/1, 457/2, 457/3, 457/4, 457/5, 457/6, 457/7, 457/8, 457/9, 457/10, 458/1, 458/2, 458/3, 493/7, 493/8, 493/11, 658/1, 658/2, 658/3, 676/5 a 676/15 v katastrálním území Rožnov, pozemkovými parcelami číslo 358/1, 366, 369/1, 369/2 a 431/4 v katastrálním území Rtyně a pozemkovými parcelami číslo 2308 a 2309 v katastrálním území Velichovky.

(3) Vymezení ochranného pásma I. stupně je graficky vyznačeno v základní mapě České republiky v měřítku 1 : 10 000, která je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce, a v základní mapě České republiky v měřítku 1 : 50 000, která je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Ochranné pásmo II. stupně se nachází na katastrálním území obcí Rožnov, Rtyně a Velichovky a je graficky vyznačeno v základní mapě České republiky v měřítku 1 : 10 000, která je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce, a v základní mapě České republiky v měřítku 1 : 50 000, která je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2


Vymezení konkrétních ochranných opatření


(K § 22 odst. 5, § 23 odst. 3 a § 24 odst. 2 a 3 lázeňského zákona)

(1) Část ochranného pásma I. stupně v místě, kde probíhá těžba zdroje, musí být oplocena. Na tuto část ochranného pásma I. stupně je vstup zakázán v souladu s lázeňským zákonem.

(2) V ochranném pásmu II. stupně je zakázáno:


a) zřizovat veřejná pohřebiště,


b) budovat dálnice nebo dálkové produktovody,


c) budovat nebo provozovat čerpací stanice pohonných hmot nebo olejové kotelny,


d) budovat nebo provozovat skládky odpadů nebo skladovací prostory ropných produktů, hnojiv a chemických prostředků,


e) provádět meliorační práce,


f) umísťovat polní hnojiště nebo zařízení pro skladování siláže,


g) aplikovat chemické přípravky na ochranu rostlin, u kterých nelze jednoznačně vyloučit vliv na kvalitu nebo kvantitu podzemních vod nebo zdroje,


h) vypouštět odpadní vody nebo závadné látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, do vod povrchových nebo podzemních nebo do vodního toku včetně jejich aplikace na povrch terénu,


i) provádět práce za účelem odvodnění nebo úpravy koryt vodních toků, které by mohly ohrozit přirozený režim podzemních vod, s výjimkou provádění běžné správy vodního toku nebo pozemků při něm ležících v rámci správy vodního toku,


j) budovat objekty pro zemědělskou výrobu nebo budovat nebo provozovat objekty průmyslové výroby nebo jiné objekty, ve kterých je výraznou složkou technologie manipulace se závadnými látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,


k) vyvážet obsah bezodtokých jímek, močůvkových jímek nebo kejdy hospodářských zvířat na pozemky,


l) zřizovat tábory, kempy nebo jiná dočasná ubytovací zařízení bez zajištění likvidace odpadních vod do bezodtoké jímky nebo veřejné kanalizace,


m) realizovat vrty pro studny nebo tepelná čerpadla nebo budovat studny,


n) provádět hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem nebo trhací práce, nebo


o) k údržbě pozemních komunikací používat jiné než inertní posypové materiály.

§ 3


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2015.

Ministr:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 124/2015 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 124/2015 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí