zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jarní legislativní smršť v energetice pod tlakem EU

29.05.2015
Energie
Firemní ekologie
Jarní legislativní smršť v energetice pod tlakem EU

Jaro 2015 nám přineslo 2 významné energetické novely (zákon o hospodaření energií a energetický zákon), firmy mají problém se zorientovat, co který zákon přináší a v kterém co hledat.

Dne 30. 4. 2015 vyšla novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve Sbírce zákonů ČR a to pod číslem 103/2015 Sb. Účinnost zákona je od 1. 7. 2015. V něm je (mimo jiné) nově uložena povinnost velkým podnikatelům (nad 250 zaměstnanců) zpracovat pro energetické hospodářství energetický audit a to opakovaně každé 4 roky. Alternativně lze tuto povinnost naplnit implementací a certifikaci Systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001 resp. Systému environmentálního managementu podle ISO14001. Firmy musí tuto povinnost naplnit již k 5. 12. 2015.

Každým dnem vyjde ve Sbírce zákonů ČR novela zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Prezident zákon podepsal 21. 5. 2015. Novela mění pravidla podnikání energetických firem i úřadu, který jejich činnost reguluje. Její přijetí provázely emoce, že zvedne účty domácnostem a umlčí regulační úřad.

Energetické audity & ISO 50001

Již od 5. 12. 2015 musí velcí podnikatelé (nad 250 zaměstnanců) splnit novou povinnost danou novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií: zpracovat pro energetické hospodářství energetický audit a to opakovaně každé 4 roky. Alternativně lze tuto povinnost naplnit implementací a certifikaci Systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001 resp. Systému environmentálního managementu podle ISO 14001.

Kdo je povinnou osobou?

Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. Celkem cca 2 150 velkých firem tato kritéria přesáhne a mezi ně určitě budou patřit velké výrobní firmy, obchodní řetězce, potravinářské koncerny.

Jak povinnost splnit?

§9 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií říká: ,,Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky. Povinnost zpracovat audit nemá ten podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií (ČSN EN ISO 50001 - Systém managementu hospodaření s energií) nebo má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém environmentálního řízení podle české harmonizované normy upravující systémy environmentálního managementu (ČSN EN ISO 14001 - Systémy environmentálního managementu), který zahrnuje energetický audit."

Prakticky to tedy znamená se rozhodnout, kterou z 3 možných cest se vydat:

1. Energetický audit každé 4 roky;
2. Certifikace podle ISO 50001 (zde není nutné zpracovat energetický audit);
3. Certifikace podle ISO 14001 (zde je nutné zpracovat energetický audit, ale již není nutné opakovat energeticky audit každé čtyři roky).

Energetický audit či ISO?

Z hlediska nákladů tedy budou firmy zvažovat, zda preferují "jednorázové řešení" = energetický audit, či se vydají systémovou cestou ve formě zavedení a certifikace systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001.

V obou případech musí začít pracovat na těchto krocích: stanovení energetické politiky, analýza spotřeb a užití energie (stanovení tzv. výchozí stavu), identifikování oblastí významných spotřeb a užití (tzn. potenciálu jejich úspor - priorit), stanovení ukazatelů energetické náročnosti a energetických cílů, cílových hodnot a akčních plánů k jejich plnění, zajišťování periodických predikcí spotřeb a užití energií (a tím umožnění efektivního plánování investic směrem ke zlepšování), zvažováním spotřeby energií v rámci rozhodovacího procesu pro dodání a využití pro provoz veškerého vybavení, surovin nebo služeb. Pokud firmy k této problematice přistoupí zodpovědně, budou odměněny i formou úspor energií a tedy snížením provozních nákladů.

Třetí alternativu (kombinaci jednorázového energetického auditu a ISO 14001) osobně nepovažuji za šťastné řešení a nedoporučuji tedy kombinovat jednorázový vstupní audit s tříletým cyklem ISO 14001.

Jaké budou náklady a přínosy pro firmy?

Novela zákona o hospodaření energií ukládá vlastně podnikatelům povinnost šetřit peníze, snižovat náklady a zvyšovat svou konkurenceschopnost. Tyto benefity by měli podnikatelé vidět především. Náklady na energie tvoří ve velkých podnicích 30 až 50 % variabilních nákladů. Tedy namísto rozčarování z nové povinnosti dané zákonem opravme své manažerské uvažování a začněme provádět pravidelné energetické audity a energetický management ne proto, že to nařídí zákon, ale proto, že pozitivně ovlivňují naše náklady a konkurenceschopnost.

Nic není zadarmo. Energetický audit či implementace a certifikace ISO 50001 trvá řádově několik týdnů až jednotek měsíců a podnik za něj zaplatí řádově jednotky stovek tisíc korun (dle velikosti energetického hospodářství). Je-li audit proveden kvalifikovaně a správně, náklady na jeho provedení se podniku násobně vrátí ihned po prvním realizovaném energeticky úsporném projektu.

Do kdy musí podniky povinnost splnit a co hrozí, když ji nesplní?

Velké podniky jsou povinny zpracovat energetický audit či si certifikovat systém podle ISO 50001 do 5. prosince 2015.

Pokud má však podnik platný energetický audit, který byl zpracován v období 3 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 7. 2015), v tom případě se takovýto energetický audit považuje za energetický audit podle tohoto zákona a povinnost je tedy až do 30. 6. 2019 splněna.

Jinak se právnická osoba se dopustí správního deliktu a může jí být uložena pokuta až do výše 5.000.000 Kč. Pokuty vybírá a vymáhá Státní energetická inspekce.

Kdo může provádět energetické audity?

Seznam energetických specialistů naleznete na stránkách MPO: http://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx. Energetické audity tedy mohou provádět tyto fyzické osoby nebo právnické osoby jako BUREAU VERITAS, které je zaměstnávají či najímají externě. Jak se stát energetickým specialistou? Odpověď opět na stránkách MPO: http://www.mpo.cz/dokument36333.html.

Kdo může implementovat ISO 50001?

Implementovat ISO 50001 - Systém managementu hospodaření s energií může každá firma sama (obvykle má na starosti manažer kvality) nebo ve spolupráci s jakoukoliv zkušenou poradenskou firmou. Společnost BUREAU VERITAS ráda doporučí osvědčené partnery, neboť sama z důvodu možného konfliktu zájmů nemůže implementovat.

Kdo je oprávněn udělovat certifikáty ISO 50001?

Certifikáty ISO 50001 může udělovat akreditovaný certifikační orgán. BUREAU VERITAS je lídrem v certifikaci energetického managementu v ČR i v Evropě s proškolenými a zkušenými auditory.

Mezi první klienty s certifikátem ISO 50001 od BUREAU VERITAS patří například Veolia Energie ČR, a.s., Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Daikin Industries Czech Republic s.r.o., OP papírna, s.r.o., Nestlé Slovensko, s.r.o.

Více o energetických auditech, certifikaci ISO 50001 a povinnostech podle zákona č. 406/2000 Sb. se dozvíte na odborném semináři 11.června 2015.

http://www.bvtraining.cz/.../seminar-energeticke-audity-a-iso-50001/
www.bureauveritas.cz, www.ekozemedelstvi.cz, www.bvtraining.cz, www.skolenipraha.cz

O společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku 1828. Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 930 kanceláří a 330 laboratoří. Přes 64 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 400 tisícům klientů. Na území České republiky je Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace systému managementu a výrobková certifikace, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení včetně outsourcingu BOZP (PO) a životního prostředí, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, inspekce zemědělských komodit, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.

Příklady akreditovaných činností poskytovaných BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.:

Certifikace systémů managementu:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 20000, ISO 22000, ISO 50001, FSSC, ISO/IEC 27001, EMAS, ISO/TS 16949, HACCP, IRIS, ISCC, BRC, IFS, GTP, GMP atd.

Certifikace produktů:
FSC C-o-C, PEFC C-o-C, EZ (ekologické zemědělství)

Verifikace:
GHG

Inspekce:
ISO 17020 - bezpečnost provozovaných výtahů, inspekce zemědělských a potravinářských komodit

Kontakt:

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Miroslava Jůnová - Marketing Manager
Tel.: +420 210 088 211
miroslava.junova@cz.bureauveritas.com

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí