zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Potvrzení o sběru odpadů

07.08.2015
Odpady
Potvrzení o sběru odpadů

Prosím o sdělení, zda musí být uvedeno na dokladu se kterým odejde občan - kategorie odpadu, kód odpadu a druh.

Odpověď:

Váš dotaz je vymezen velmi neúplně, dá se však předpokládat, že se jedná o povinnosti provozovatelů sběru a výkupu odpadů, stanovené v § 18 platného znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen ,,zákon") a § 8 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen ,,vyhláška"), jejíž poslední novela vyhláškou č. 27/2015 Sb., rovněž mění § 8 odst. 5 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady.

Odpověď na váš dotaz vyplývá z ustanovení následujících odstavců § 18zákona:

Odst. 3, kterým se ukládá provozovateli zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů, který provádí sběr nebo výkup odpadů stanovených prováděcím právním předpisem podle odstavce 11, povinnost při odběru nebo výkupu těchto odpadů identifikovat osoby, od kterých má v úmyslu odpady odebrat nebo vykoupit, identifikovat odebírané nebo vykupované odpady, vést podle odstavců 4 až 8 evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data a hodiny odebrání nebo vykoupení odpadů. K plnění této povinnosti je provozovatel oprávněn vyžadovat k nahlédnutí průkazy totožnosti těchto osob.

Z odst. 4 a 5 vyplývá povinnost provozovatelů zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nevykupovat odpady stanovené prováděcím právním předpisem podle odstavce 11, s výjimkou autovraků, od fyzických osob a neposkytovat za vykoupený nebo odebraný odpad stanovený prováděcím právním předpisem podle odstavce 11 úplatu v hotovosti.

Odst. 6 stanoví, co je míněno identifikací osob podle odstavce 3 pro účely tohoto zákona a identifikací fyzické osoby jednající jménem této právnické osoby při odběru nebo výkupu odpadů.

K vašemu dotazu je však nejdůležitější odst. 7, který stanoví, co se pro účely tohoto zákona rozumí identifikací odebíraných nebo vykupovaných odpadů podle odstavce 3. Je to zjištění názvu a druhu odebraného nebo vykoupeného odpadu podle Katalogu odpadů a jeho množství. V případě sběru nebo výkupu odpadu, který má povahu strojního zařízení nebo obecně prospěšného zařízení26a) , uměleckého díla či pietních a bohoslužebných předmětů nebo jejich částí, je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen navíc uvést u jednotlivých odebraných nebo vykoupených předmětů jejich stručný popis, umožňující dodatečnou identifikaci, a doplnit jej uvedením písmen, číslic, popřípadě dalších symbolů, na těchto předmětech se nacházejících.

Odst. 8 až 10 se týkají především evidence a uchovávání v odst. 7 uvedených odpadů.

Odst. 11 je zmocnění Ministerstva stanovit vyhláškou seznam odpadů, u nichž je oprávněná osoba povinna při jejich odběru nebo výkupu vést evidenci osob, od kterých odpad odebrala nebo vykoupila (jedná se o § 8 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen ,,vyhláška").

Vyhláškou je na základě zmocnění odst. 11 v § 18 zákona stanoven seznam odpadů, u nichž je oprávněná osoba povinna při jejich odběru nebo výkupu vést evidenci osob, od kterých odpad odebrala nebo vykoupila. Podle § 8 odst. 2 vyhlášky je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen v souladu s § 18 odst. 3 zákona identifikovat odebírané nebo vykupované odpady a osoby, od kterých vykoupil věci jako odpady dále tímto ustanovením vyjmenovaných druhů odpadů podle Katalogu odpadů, a vést o těchto skutečnostech evidenci.

Odst. 3 § 8 vyhlášky doplňuje povinnost ustanovení § 18 odst. 6 identifikovat osoby, od kterých má v úmyslu odpady odebrat nebo vykoupit, identifikovat i fyzické osoby nepodnikající a stanoví, že identifikací fyzických osob podle odstavce 2 se rozumí zjištění jména, příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu nebo pobytu a čísla občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti každé z osob, od které byly odpady odebrány nebo vykoupeny.

Odst. 5 stanoví odpady, které provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí vykupovat od fyzických osob.

Závěr

K Vašemu dotazu, který neobsahuje ani ustanovení zákona, ke kterému se vztahuje a který zní: ,,Prosím o sdělení, zda musí být uvedeno na dokladu, se kterým odejde občan - kategorie odpadu, kód odpadu a druh" zasílám odpověď, o které se domnívám, že je nejbližší Vašemu dotazu.

Jedná-li se o odpad, na který se vztahují výše uvedená ustanovení zákona o odpadech (§ 18) a vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady (§ 8), potom lze konstatovat, že zákon o odpadech, ani jeho prováděcí předpis nestanoví povinnost provozovatelů výše uvedených zařízení ke sběru a výkupu odpadů vymezených vyhláškou na základě zmocnění ustanovením § 18 odst. 11 zákona o odpadech, vydávat fyzickým osobám doklad o vykoupení uvedených odpadů a tudíž ani údaje, které musí obsahovat. Podle citovaných ustanovení platných právních předpisů mají tito provozovatelé, mimo jiné, povinnost:

- při odběru nebo výkupu těchto odpadů identifikovat osoby, od kterých má v úmyslu odpady odebrat nebo vykoupit, identifikovat odebírané nebo vykupované odpady, vést podle odstavců 4 až 8 evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data a hodiny odebrání nebo vykoupení odpadů.

- nevykupovat odpady stanovené prováděcím právním předpisem podle odstavce 11 § 18 zákona, s výjimkou autovraků, od fyzických osob a neposkytovat za vykoupený nebo odebraný odpad stanovený prováděcím právním předpisem podle odstavce 11 úplatu v hotovosti

- identifikovat v souladu s § 18 odst. 3 zákona odebírané nebo vykupované odpady a osoby, od kterých vykoupil věci jako odpady dále tímto ustanovením vyjmenovaných druhů odpadů podle Katalogu odpadů, a vést o těchto skutečnostech evidenci a uchovávat ji 5 let.

- zákon stanoví i údaje, které musí být provozovatelem zařízení zjištěny, aby pro účely tohoto zákona byly dostatečné pro identifikaci osob, od kterých byl odpad vykoupen a odpadu, který byl vykoupen (název, druh, kód podle Katalogu odpadů, množství). Další údaje je provozovatel povinen uvádět v případech výkupu odpadu, který má povahu strojního zařízení nebo obecně prospěšného zařízení, uměleckého díla či pietních a bohoslužebných předmětů nebo jejich částí (stručný popis, umožňující dodatečnou identifikaci, doplněný uvedením písmen, číslic, popřípadě dalších symbolů, na těchto předmětech se nacházejících).

Z výše uvedeného je zřejmé, které údaje je provozovatel zařízení povinen zjistit, uvést v evidenci a uchovávat po zákonem stanovenou dobu. Neměl by být proto problém, uvést je i v dokladu pro fyzickou osobu, pokud si jej vyžádá. Nebude-li jí vyhověno, má možnost odpad odevzdat v jiném, stejně zaměřeném zařízení.

Tento závěr více méně potvrzuje rovněž ustanovení § 8 odst. 1 vyhlášky, který stanoví, že tato zařízení ke sběru a výkupu stanovených odpadů musí splňovat kromě obecných požadavků na zařízení podle § 4 i stejné technické požadavky a dále také bod 1 písm. a) až e) přílohy č. 2 k vyhlášce (povinnosti provozovatele při přejímce odpadů do zařízení). Bod 1 písm.e) stanoví jako obecnou povinnost provozovatele zařízení vydat písemné potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do zařízení. Tato povinnost je rovněž obecnou povinností podle § 8 vyhlášky, která platí i pro diskutovaný typ zařízení k výkupu stanovených odpadů. Avšak ani zde není výslovně stanovena povinnost vydávat potvrzení fyzickým nepodnikajícím osobám. Ze všech citovaných ustanovení však vyplývá, že potvrzení (nebo evidence), pokud jsou vyžadovány, musí obsahovat kód druhu odpadu podle Katalogu odpadů, název odpadu a jeho množství.

Autor: Mgr. Věra Dubanská CSc.,

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí