zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravín EP

15.07.2015
Obecné
Co dnes projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravín EP

Návrh programu schůze...


Schôdza

streda 15. júla 2015 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h

štvrtok 16. júla 2015 od 9.00 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q2)

15. júla 2015 od 9.00 do 10.30 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedajúceho

3. Oznámenia predsedajúceho týkajúce sa odporúčaní koordinátorov z 25. júna 2015 a 7. júla 2015

Predloženie programu predsedníctva Rady

4. Výmena názorov s ministerkou životného prostredia Carole Dieschbourgovou, luxemburské predsedníctvo

15. júla 2015 od 10.30 do 12.30 h

*** Elektronické hlasovanie ***

5. Obmedzenie emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení

ENVI/8/00320

***I 2013/0442(COD) COM(2013)0919 - C7-0003/2014

Spravodajca:

Andrzej Grzyb (PPE)

RR - PE546.891v02-00
AM - PE551.872v01-00
AM - PE551.798v01-00

Gestorský výbor:

ENVI

Výbory požiadané o stanovisko:

ITRE

Fredrick Federley (ALDE)

AD - PE546.728v03-00
AM - PE551.761v01-00

o prijatie výsledku medziinštitucionálnych rokovaní - podľa článku 73

6. Zníženie národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie a zmena smernice 2003/35/ES

ENVI/8/00322

***I 2013/0443(COD) COM(2013)0920 - C7-0004/2014

Spravodajkyňa:

Julie Girling (ECR)

PR - PE551.932v01-00
AM - PE554.967v01-00
AM - PE557.063v02-00
AM - PE554.952v01-00

Gestorský výbor:

ENVI

Výbory požiadané o stanovisko:

ITRE

Adam Gierek (S&D)

AD - PE541.321v03-00
AM - PE551.981v01-00
AM - PE546.883v01-00

TRAN - Rozhodnutie: bez stanoviska

REGI - Rozhodnutie: bez stanoviska

AGRI

Jan Huitema (ALDE)

AD - PE551.862v02-00
AM - PE554.757v01-00

? prijatie návrhu správy

? termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 22. apríl 2015, 12.00 h

7. Emisné limity a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov

ENVI/8/01933

***I 2014/0268(COD) COM(2014)0581 - C8-0168/2014

Spravodajkyňa:

Elisabetta Gardini (PPE)

PR - PE557.123v01-00
AM - PE557.137v01-00

Gestorský výbor:

ENVI

Výbory požiadané o stanovisko:

IMCO

Jiří Pospíšil (PPE)

AD - PE549.464v02-00
AM - PE551.924v01-00

? prijatie návrhu správy

? termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 4. jún 2015, 12.00 h

8. Stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora

ENVI/8/02079

2014/2214(INI) COM(2014)0357

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Marco Affronte (EFDD)

PA - PE557.240v01-00
AM - PE560.791v01-00

Gestorský výbor:

REGI -

Ivan Jakovčić (ALDE)

PR - PE557.188v01-00

? prijatie návrhu stanoviska

? termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 17. jún 2015, 12.00 h

*** Koniec elektronického hlasovania ***

9. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 - všetky oddiely

ENVI/8/03769

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Giovanni La Via (PPE)

PA - PE560.881v01-00

? preskúmanie návrhu stanoviska

* * *

15. júla 2015 od 15.00 do 16.15 h

10. Výmena názorov s komisárom pre oblasť klímy a energetiky Miguelom Ariasom Ca?etem

15. júla 2015 od 16.15 do 18.30 h

11. Veterinárne lieky

ENVI/8/01652

***I 2014/0257(COD) COM(2014)0558 - C8-0164/2014

Spravodajkyňa:

Françoise Grosset?te (PPE)

PR - PE551.951v01-00
AM - PE551.949v01-00
AM - PE560.760v01-00
AM - PE560.753v01-00

Gestorský výbor:

ENVI

Výbory požiadané o stanovisko:

ITRE - Rozhodnutie: bez stanoviska

IMCO - Rozhodnutie: bez stanoviska

AGRI

Marit Paulsen (ALDE)

PA - PE552.056v01-00
AM - PE557.134v01-00
AM - PE557.133v01-00

? preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

? termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 15. jún 2015, 16.00 h

12. Možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území

ENVI/8/03379

***I 2015/0093(COD) COM(2015)0177 - C8-0107/2015

Spravodajca:

Giovanni La Via (PPE)

PR - PE560.784v01-00

Gestorský výbor:

ENVI

Výbory požiadané o stanovisko:

ITRE - Rozhodnutie: bez stanoviska

IMCO - Rozhodnutie: bez stanoviska

AGRI

Albert Deß (PPE)

PA - PE560.772v01-00

? preskúmanie návrhu správy

? termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 16. september 2015, 12.00 h

* * *

16. júla 2015 od 9.00 do 10.00 h

Za zatvorenými dverami

13. Schôdza koordinátorov

16. júla 2015 od 10.00 do 11.30 h

Predloženie programu predsedníctva Rady

14. Výmena názorov s ministerkou zdravotníctva a rodovej rovnosti Lydiou Mutschovou, luxemburské predsedníctvo

16. júla 2015 od 11.30 do 12.30 h

15. Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži

ENVI/8/02851

2015/2112(INI) COM(2015)0081

Spravodajca:

Gilles Pargneaux (S&D)

PR - PE557.269v02-00
AM - PE557.421v01-00

Gestorský výbor:

ENVI*

Výbory požiadané o stanovisko:

AFET

Dubravka Šuica (PPE)

PA - PE560.685v01-00

DEVE

Anna Záborská (PPE)

PA - PE557.325v01-00

INTA - Rozhodnutie: bez stanoviska

ITRE*

Seán Kelly (PPE)

PA - PE557.327v03-00
AM - PE560.917v01-00

TRAN

Bas Eickhout (Verts/ALE)

PA - PE554.961v01-00
AM - PE560.681v01-00

? preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

? termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 17. jún 2015, 18.00 h

16. Rôzne otázky

17. Nasledujúce schôdze

? 3. septembra 2015 (Brusel)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí