zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MŽP posiluje aktivity ke zlepšení ovzduší v MSK

24.07.2015
Ovzduší
MŽP posiluje aktivity ke zlepšení ovzduší v MSK

Ministr životního prostředí Brabec ve středu předložil vládě informaci o současných[1] i plánovaných aktivitách MŽP, které realizuje s cílem zlepšit stav ovzduší v Moravskoslezském kraji.

,,Moravskoslezský kraj dlouhodobě patří mezi oblasti s nejvíce znečištěným ovzduším v ČR a Evropě, plošně jsou tu překračovány imisní limity pro polétavý prach a rakovinotvorný benzo(a)pyren. Na ovzduší se podepisují zejména lokální topeniště, doprava a průmysloví znečišťovatelé, a to na českém i polském území. Obyvatelé kraje trpí zhoršenou kvalitou života. Ministerstvo životního prostředí realizuje na území MSK opravdu řadu aktivit a ruku v ruce s nimi sem směřují i velké investice ke zlepšení kvality ovzduší a veřejného zdraví. Naposledy jsme kraj zvýhodnili desetiprocentní bonifikací všech opatření v rámci programu Nová zelená úsporám. Počítáme s tím, že ovzduší ohroženému zplodinami z domácích kotlů výrazně pomůžeme kotlíkovými dotacemi s celkovou alokací pro MSK v první výzvě 470 mil. Kč," potvrzuje ministr Richard Brabec.

Jen z evropských fondů šlo od roku 2007 na zlepšení ovzduší v Moravskoslezském kraji přes devět miliard korun, a to zejména na rekonstrukci průmyslových provozů, odprášení spalin a alternativní dopravu. Česko se stalo prvním státem EU, který dokázal pro podniky s Komisí vyjednat devadesátiprocentní míru podpory z fondů EU na snížení emisí průmyslových podniků v MSK.

Jak doplňuje ministr Brabec: ,,Letos jsme ke zlepšení ovzduší v MSK a v celé ČR vyjednali v EK revoluční program. Podařilo se nám získat prostředky z evropských fondů, které budou mít možnost úplně poprvé využít přímo občané, a to na výměnu starých neekologických kotlů za moderní nízkoemisní na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo nebo plynový kotel. Evropská komise původně nechtěla podporovat výměnu uhelných kotlů opět za ty uhelné, ale my jsme si je právě s ohledem na sociální situaci například v MSK nakonec obhájili. Zároveň zdůrazňuji, že nový kotel na uhlí s těmi nejpřísnějšími ekologickými parametry může mít o více než 90 % nižší emise benzo(a)pyrenu i prachu oproti tomu starému neekologickému. V tomto programu je také celá ostravská aglomerace zvýhodněna, dostane o 5% vyšší dotaci na nákup nového kotle."

Také v roce 2015 se Ministerstvo životního prostředí zaměřuje na zlepšení kvality ovzduší, zejména na legislativní změny a strategie. Kromě novely zákona o ovzduší, která mj. umožní kontroly provozu kotlů přímo v domácnostech, MŽP právě dokončuje ,,Střednědobou strategii ČR do roku 2020 na zlepšení kvality ovzduší". Ta zastřešuje koncepční dokumenty v oblasti ochrany ovzduší na národní (Národní program snižování emisí) a regionální úrovni (Programy zlepšování kvality ovzduší pro jednotlivé zóny a aglomerace). Jsou v nich mimo jiné nová opatření a nástroje ke snížení vlivu zdrojů, které se v daných oblastech významně podílejí na znečištění ovzduší.

Národní program snižování emisí přináší nutná opatření napříč všemi významnými sektory hospodářství ovlivňujícími kvalitu ovzduší, a to zejména ve změnách legislativy a finanční podpoře z národních i evropských zdrojů. Nově navržené kroky se týkají povinných i dobrovolných nástrojů ke snižování emisí v oblasti průmyslu, domácností, omezování emisí amoniaku z používání hnojiv a z chovů hospodářských zvířat v zemědělství a v dopravě zaměřených na odklon silničních vozidel z hustě osídlených oblastí, omlazení vozového parku v ČR nebo na podporu alternativních pohonů.
,,Programy zlepšování kvality ovzduší pro zónu Moravskoslezsko a aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek vznikají přednostně. V nich se zaměřujeme především na řešení vysokých emisí polétavého prachu, benzo(a)pyrenu, ale i oxidu dusičitého, benzenu a arsenu a tedy i na vytipované zdroje tohoto znečištění," dodává ministr Brabec. Programy stanoví emisní stropy pro stacionární a mobilní zdroje pro vymezená území s překročeným imisním limitem, to znamená, že budou definovat maximální možné množství vypouštěných emisí tuhých znečišťujících látek za kalendářní rok. Díky emisním stropům dojde k cílenému omezení imisního zatížení daných oblastí. Krajské úřady budou mít povinnost otevřít povolení provozu těchto zdrojů s významným příspěvkem k imisním koncentracím a zvážit další možnosti snížení emisí, třeba v podobě zpřísnění emisních limitů nebo stanovení dalších podmínek provozu.

Ministerstvo životního prostředí intenzivně spolupracuje při řešení situace v Moravskoslezském kraji také s Polskem. Na místní kvalitu ovzduší má nezanedbatelný vliv přeshraniční přenos znečišťujících látek, zejména při zhoršených rozptylových podmínkách. MŽP aktuálně spolupracuje na česko-polsko-slovenském integrovaném projektu zaměřeném na společnou implementaci programů zlepšování kvality ovzduší, harmonizovaný sběr emisních dat a společnou strategii řízení kvality ovzduší. Projekt byl předložen ke kofinancování do evropského dotačního programu LIFE.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí