zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zákon, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

19.08.2015
Geologie
Zákon, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Citace: 201/2015 Sb. Částka: 82/2015 Sb.
Na straně (od-do): 2379-2382 Rozeslána dne: 17. srpna 2015
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 23. července 2015 Datum účinnosti od: 17. srpna 2015
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Předpis mění: 158/2000 Sb.
201


ZÁKON


ze dne 23. července 2015,


kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů
z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. Název zákona zní: "Zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři".

2. Nadpis části první zní:


"VYHLEDÁVÁNÍ, PRŮZKUM A TĚŽBA NEROSTNÝCH ZDROJŮ Z MOŘSKÉHO DNA
A BEZPEČNOST ČINNOSTÍ V ODVĚTVÍ ROPY A ZEMNÍHO PLYNU V MOŘI".

3. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

"(3) Tento zákon dále zapracovává příslušný předpis Evropské unie11) a upravuje povinnosti podnikajících fyzických osob s místem podnikání na území České republiky a právnických osob se sídlem na území České republiky, pokud jde o bezpečnost činností v odvětví ropy a zemního plynu v pobřežním moři, ve výlučné ekonomické zóně nebo v kontinentálním šelfu v pravomoci států3) a výkon státní správy s tím související.

______________________________________

11) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/30/EU ze dne 12. června 2013 o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři a o změně směrnice 2004/35/ES.".


4. V § 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) až j), která znějí:


"f) závažnou havárií


1. nehoda zahrnující výbuch, požár, ztrátu kontroly nad vrtem nebo únik ropy, zemního plynu nebo nebezpečné látky, při níž došlo nebo velmi pravděpodobně mohlo dojít ke ztrátám na životech nebo těžkému zranění osob,


2. nehoda, která má za následek závažné poškození zařízení nebo propojené infrastruktury, při níž došlo nebo velmi pravděpodobně mohlo dojít k usmrcení nebo těžkému zranění osob,


3. jakákoli jiná nehoda, která má za následek usmrcení nebo těžké zranění pěti nebo více osob nacházejících se na zařízení na moři, kde se nachází zdroj nebezpečí, nebo zapojených do činnosti v odvětví ropy nebo zemního plynu v moři v souvislosti se zařízením nebo propojenou infrastrukturou, nebo


4. jakákoli závažná ekologická nehoda vyplývající z nehod uvedených v bodech 1 až 3, pokud k ní došlo v souvislosti se zařízením nebo související propojenou infrastrukturou používanou k činnostem v odvětví ropy nebo zemního plynu v pobřežním moři, výlučné ekonomické zóně nebo kontinentálním šelfu (dále jen "moře") nebo v souvislosti s těmito činnostmi,


g) činnostmi v odvětví ropy nebo zemního plynu v moři všechny činnosti spojené se zařízením nebo propojenou infrastrukturou, včetně návrhu, plánování, výstavby, provozu a odstavení zařízení nebo propojené infrastruktury, a týkající se průzkumu a těžby ropy nebo zemního plynu, s výjimkou přepravy ropy nebo zemního plynu z jednoho pobřeží na druhé,


h) zařízením stacionární, pevně ukotvené nebo mobilní zařízení nebo soubor zařízení, která jsou vzájemně trvale propojena mosty nebo jinými konstrukcemi, jež jsou používány k činnostem v odvětví ropy nebo zemního plynu v moři nebo v souvislosti s těmito činnostmi; mobilní vrtné jednotky na moři jsou považovány za zařízení pouze v případě, že jsou v pobřežních vodách ukotveny za účelem vrtání vrtu, těžby nebo jiných činností souvisejících s ropou nebo zemním plynem v moři,


i) propojenou infrastrukturou


1. vrty a související stavby, doplňkové jednotky a zařízení spojené se zařízením,


2. příslušenství nebo díla na hlavní konstrukci zařízení nebo k ní upevněná, nebo


3. připojené potrubní příslušenství nebo díla,


umístěné v bezpečnostní zóně,


j) bezpečnostní zónou oblast ve vzdálenosti do 500 metrů od jakékoli části zařízení.".


5. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Pro účely určení, zda je nehoda závažnou havárií podle odstavce 1 písm. f), se zařízení, které je běžně bez obsluhy, považuje za obsluhované zařízení.".

6. V § 4 písmeno b) zní:


"b) plná svéprávnost,".


7. Poznámky pod čarou č. 1 a 2 znějí:

______________________________________

"1) Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 4 vyhlášky č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách.".


8. V § 6 odst. 2 se slova "§ 7 odst. 1 až 3" nahrazují slovy "§ 7 odst. 1 a 2".

9. V § 7 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

10. V § 7 odst. 4 se slova "§ 7 odst. 1 až 3" nahrazují slovy "odstavcích 1 a 2".

11. Poznámky pod čarou č. 6 a 7 znějí:

______________________________________

"6) Položka č. 15 písm. b) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

7) Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.".


12. V § 8 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo "ohlášení" vkládají slova "kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu".

13. V § 8 odst. 2 písm. a) a v § 10 odst. 1 písm. a) se slova "jméno, příjmení, bydliště," zrušují.

14. V § 8 odst. 2 písm. a) a v § 10 odst. 1 písm. a) se slova "a rodné číslo nebo identifikační číslo" zrušují.

15. V § 8 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až l) se označují jako písmena b) až k).

16. V § 8 odst. 2 písm. b) a d) a v § 10 odst. 1 písm. c) se slova "rodné číslo nebo" zrušují.

17. V § 8 odst. 2 písm. b) a v § 10 odst. 1 písm. c) se slova "statutárním orgánem" nahrazují slovy "členy statutárního orgánu".

18. V § 8 odst. 2 písm. g) se slova "písmene g)" nahrazují slovy "písmene f)".

19. V § 10 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo "souhlas" vkládají slova "kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu".

20. V § 10 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až k) se označují jako písmena b) až j).

21. V § 10 odst. 1 písm. f) se slova "písmene f)" nahrazují slovy "písmene e)".

22. V § 10 odst. 2 písm. c), d) a g) a v § 10 odst. 5 se slova "písm. h)" nahrazují slovy "písm. g)".

23. V § 10 odst. 5 se slova "b), e), f), h) a k)" nahrazují slovy "d), e), g) a j)".

24. V části první se za hlavu III vkládá nová hlava IV, která včetně nadpisu zní:


"HLAVA IV


POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB


§ 14a


Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob
při výkonu činností v moři v působnosti státu
mimo Evropskou unii

(1) Právnická osoba se sídlem na území České republiky a podnikající fyzická osoba s místem podnikání na území České republiky, které vykonávají činnosti v odvětví ropy nebo zemního plynu v moři v působnosti státu mimo Evropskou unii, poskytnou na žádost ministerstvu bez zbytečného odkladu zprávu o okolnostech závažné havárie, která se jich týká.

(2) Povinnost stanovená v odstavci 1 platí pro osobu ovládanou právnickou osobou se sídlem na území České republiky obdobně.".

Dosavadní hlavy IV a V se označují jako hlavy V a VI.

25. V § 15 se na konci textu písmene g) doplňují slova "a 18a".

26. V § 15 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňují písmena h) a i), která znějí:


"h) žádá o zprávu o okolnostech závažné havárie podle § 14a,


i) předává zprávu o okolnostech závažné havárie Evropské komisi.".


27. V § 16 odst. 1 se slovo "oprávněných" nahrazuje slovem "kontrolovaných".

28. V § 16 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

29. V § 16 odst. 2 se slova "zvláštním právním předpisem.10)" nahrazují slovy "zákonem o kontrole.".

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.

30. V § 17 odst. 1 písm. a) se slova "písm. f)" nahrazují slovy "písm. e)".

31. § 18 včetně nadpisu zní:


"§ 18


Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že


a) provádí vyhledávání bez osvědčení nebo odpovědného zástupce podle § 7,


b) provádí činnost v Oblasti bez smlouvy s Úřadem podle § 9 odst. 1,


c) jako oprávněná osoba v rozporu s § 22 odst. 1 nemá v pracovněprávním vztahu osobu, která je držitelem osvědčení podle tohoto zákona, nebo


d) jako člen mezinárodního sdružení provádějícího vyhledávání nebo činnost v Oblasti ve stanovené lhůtě nepřizpůsobí své právní poměry tomuto zákonu.


(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d) lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 100 000 000 Kč.".

32. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně nadpisu zní:


"§ 18a


Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že


a) provádí vyhledávání bez osvědčení nebo odpovědného zástupce podle § 7,


b) provádí činnost v Oblasti bez smlouvy s Úřadem podle § 9 odst. 1,


c) jako oprávněná osoba v rozporu s § 22 odst. 1 nemá v pracovněprávním vztahu osobu, která je držitelem osvědčení podle tohoto zákona,


d) neposkytne na žádost ministerstva zprávu o okolnostech závažné havárie podle § 14a, nebo


e) jako člen mezinárodního sdružení provádějícího vyhledávání nebo činnost v Oblasti ve stanovené lhůtě nepřizpůsobí své právní poměry tomuto zákonu.


(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), d) nebo e) se uloží pokuta do 10 000 000 Kč. Za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) se uloží pokuta do 100 000 000 Kč.".

33. § 19 zní:


"§ 19

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty uložené podle tohoto zákona vybírá ministerstvo a vymáhá příslušný celní úřad.".

34. Nadpis hlavy VI zní: "SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ".

35. § 21 zní:


"§ 21

Ministerstvo může vyhláškou stanovit rozsah a obsahové náležitosti zprávy o okolnostech závažné havárie podle § 14a, jestliže Evropská komise stanoví jednotné formuláře hlášení zpráv o okolnostech závažných havárií.".

Čl. II


Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

v z. Jermanová v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí