zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb.

03.12.2015
Voda
Legislativa
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb.

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 25 odst. 2 a § 26 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách...

Citace: 312/2015 Sb. Částka: 132/2015 Sb.
Na straně (od-do): 4186-4191 Rozeslána dne: 27. listopadu 2015
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství;Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 24. listopadu 2015 Datum účinnosti od: 1. prosince 2015
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 254/2001 Sb.
Předpis mění: 24/2011 Sb.

312


VYHLÁŠKA


ze dne 24. listopadu 2015,


kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech
pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb.


Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 25 odst. 2 a § 26 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb., (dále jen "zákon"):Čl. I

Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 5 písm. l) se slova "p-DDT" nahrazují slovy "p'-DDT" a za slovo "tetrachlorethylenu" se vkládají slova ", tetrachlormethanu".

2. V § 12 se doplňují odstavce 9 a 10, které včetně poznámky pod čarou č. 18 zní:

"(9) Pro látky uvedené pod čísly 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 přílohy č. 6 nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech18) musí být dosaženo dobrého chemického stavu povrchových vod u těchto látek do 22. prosince 2021, a to prostřednictvím programů opatření uvedených v plánech povodí.

(10) Pro látky uvedené pod čísly 34 až 45 přílohy č. 6 nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech18) musí být dosaženo dobrého chemického stavu povrchových vod u těchto látek do 22. prosince 2027 a zamezeno zhoršení chemického stavu v útvarech povrchových vod, pokud jde o tyto látky, a to prostřednictvím předběžného programu opatření pro tyto látky vypracovaného do 22. prosince 2018 a konečného programu opatření vypracovaného do 22. prosince 2021, který musí být přijat a uskutečněn bezprostředně po tomto dni, avšak nejpozději do 22. prosince 2024.

______________________________________

18) Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.".


3. Příloha č. 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 19 až 21 zní:


,,Příloha č. 1 k vyhlášce č. 24/2011 Sb.Základní obsah národního plánu povodí


Národní plán povodí obsahuje:

1. Všeobecný popis charakteristik části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky, zjištěných podle § 8 a 9, který zahrne zejména

1.1. pro povrchové vody


a) mapy mezinárodní oblasti povodí a dílčích povodí,


b) popis a zdůvodnění změny vymezení vodních útvarů,


c) mapy umístění a hranic vodních útvarů,


d) mapy ekoregionů, úmoří a typů útvarů povrchové vody,


e) referenční podmínky pro typy útvarů povrchové vody,


f) zdůvodnění vyloučení některé složky kvality z hodnocení ekologického stavu,


g) popis přístupů a metodických postupů použitých pro vymezení mísících zón.


1.2. pro podzemní vody


a) mapy umístění a hranic útvarů podzemní vody,


b) seznam útvarů podzemních vod a souvisejících útvarů povrchových vod, vodních a přímo závislých suchozemských ekosystémů včetně shrnutí informací o vzájemném vztahu,


c) informace o rizikových útvarech podzemních vod, zejména informace o jejich velikosti, vztazích se souvisejícími útvary povrchových vod, vodními a přímo závislými suchozemskými ekosystémy a informace o přirozené koncentraci znečišťujících látek.


2. Přehled významných vlivů a dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod, včetně


a) odhadu bodových zdrojů znečištění, včetně mapy jejich polohy, souhrnných informací o ovlivněných útvarech povrchové a podzemní vody,


b) odhadu difúzních zdrojů znečištění, včetně přehledu využití půdy, a souhrnných informací o ovlivněných útvarech povrchové a podzemní vody,


c) odhadu vlivů na kvantitativní stav vod a souhrnných informací o ovlivněných útvarech podzemní vody,


d) analýzy jiných dopadů lidských činností na stav vod,


e) hodnocení trendů a kontaminačních mraků,


f) seznamu emisí, vypouštění a úniků látek podle § 9 odst. 2 písm. c),


g) souhrnu informací o rizikových útvarech podzemních vod, zejména o počtu vodních útvarů nebo skupin vodních útvarů a o znečišťujících látkách a ukazatelích znečištění, které k tomuto označení přispívají, včetně zjištěných hodnot nebo koncentrací.


3. Identifikace a mapové znázornění chráněných oblastí a popis právních předpisů, na jejichž základě jsou tyto oblasti vymezeny.

4. Výsledky zjišťování a hodnocení stavu vod zahrnující


a) mapy monitorovacích sítí zřízených pro účely zjišťování a hodnocení stavu vod a stavu chráněných oblastí, mapy znázornění výsledků monitorovacích programů pro stav


1. ekologický a chemický, v případě povrchových vod,


2. chemický a kvantitativní, v případě podzemních vod,


3. chráněných území,b) přehled identifikovaných významných a trvalých vzestupných trendů,


c) přehled monitorovacích míst, na kterých byly překročeny normy jakosti podzemních vod nebo prahové hodnoty,


d) souhrn, jak přispělo hodnocení trendů z jednotlivých monitorovacích míst v rámci útvaru nebo skupiny útvarů podzemních vod k identifikaci významného a trvalého vzestupného trendu, pokud jde o koncentraci znečišťující látky, nebo jeho změny, a důvody počátku změny trendu,


e) odhady úrovně spolehlivosti a přesnosti výsledků programů zjišťování a hodnocení stavu vod a vysvětlení způsobu, jak byly při hodnocení zohledněny případy překročení norem jakosti podzemních vod nebo prahových hodnot na jednotlivých monitorovacích místech,


f) tabulku obsahující meze stanovitelnosti použitých analytických metod a informace o účinnosti těchto metod s ohledem na minimální pracovní kritéria stanovená v jiném právním předpise19),


g) odůvodnění četnosti monitorování uplatněné v souladu s jiným právním předpisem20), pokud jsou monitorovací intervaly delší než 1 rok.


5. Seznam cílů přijatých podle § 12 pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti, doplněný o


a) souhrnné informace o vodních útvarech, ve kterých byl uplatněn § 23a odst. 4 zákona,


b) souhrnné informace o vodních útvarech, ve kterých byl uplatněn § 23a odst. 7 zákona,


c) souhrnné informace o vodních útvarech, ve kterých byl uplatněn § 26 odst. 5 zákona, včetně příslušných podmínek a ukazatelů,


d) souhrnné informace podle § 14 o silně ovlivněných a umělých vodních útvarech,


e) seznam prahových hodnot pro jednotlivé útvary podzemních vod, včetně souhrnných informací o jejich vztahu k přirozené koncentraci znečišťujících látek, k normám environmentální kvality nebo jiným normám a další důležité informace o toxikologii, ekotoxikologii, perzistenci, bioakumulačním potenciálu znečišťujících látek a tendenci se rozptylovat.


6. Souhrn výsledků ekonomické analýzy užívání vody podle § 11, včetně


a) informací o výnosech z různých užívání vody k uhrazení nákladů na vodohospodářské služby,


b) informací o plánovaných krocích směřujících k uplatnění principu návratnosti nákladů za vodohospodářské služby, včetně environmentálních nákladů a nákladů na využívané zdroje, a směřovaných k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí, v souladu s principem znečišťovatel platí


c) případně důvody pro neúplné uplatnění principu návratnosti nákladů.


7. Shrnutí programu nebo programů opatření přijatých podle § 17 včetně postupů, jejichž prostřednictvím má být dosaženo cílů přijatých podle § 12


a) souhrn opatření potřebných k provádění právních předpisů Evropských společenství v oblasti ochrany vod,


b) souhrn praktických kroků a opatření podle § 4 odst. 1 písm. b) provedených k uplatnění zásady návratnosti nákladů na užívání vody,


c) souhrn opatření pro vody užívané nebo uvažované pro odběr vody určené pro lidskou spotřebu,


d) souhrn opatření ke zlepšení jakosti vod ke koupání,


e) souhrn opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod, včetně odůvodnění případných výjimek,


f) souhrn omezení přijatých ve vztahu k vypouštění znečištění z bodových zdrojů a jiných činností majících vliv na stav vod,


g) identifikace případů, ve kterých byl uplatněn § 17 odst. 4 a 5 zahrnující výčet vodních útvarů, zdůvodnění a popis, jak se toto uplatnění promítlo do programů zjišťování a hodnocení stavu vod,


h) souhrn opatření proti znečišťování vod látkami uvedenými v příloze č. 1 zákona,


i) souhrn opatření provedených k prevenci nebo snížení dopadu případů havarijního znečištění a informace o opatřeních, která mají být přijata za mimořádných okolností,


j) souhrn opatření provedených podle § 26 odst. 4 zákona,


k) podrobnosti o doplňujících opatřeních nezbytných pro splnění přijatých cílů pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů,


l) podrobnosti o opatřeních přijatých k zabránění vzrůstu znečištění mořských vod,


m) podrobnosti o opatřeních, která jsou považována za nezbytná k cílenému dosažení dobrého stavu vodního útvaru v termínu prodlouženém podle § 23a odst. 5 zákona, důvody jejich jakéhokoliv zpoždění a očekávaný časový plán jejich realizace včetně odhadu nákladů,


n) popis opatření s cílem snížit v budoucnu rozsah mísících zón např. opatření k odstranění znečišťování povrchových vod látkami uvedenými v seznamu prioritních látek a opatření k postupnému snižování znečišťování povrchových vod dalšími látkami, přezkum povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, regulace vypouštění znečišťujících látek z bodových zdrojů znečištění,


o) popis opatření, jejichž cílem je zajistit, aby se koncentrace vybraných prioritních látek21) v sedimentu nebo příslušné biotě výrazně nezvyšovaly,


p) přehled opatření prováděných v souvislosti s přeshraničním znečištěním a popis kroků, které byly podniknuty na úrovni příslušné mezinárodní oblasti povodí nebo úrovni Evropské Unie,


q) posouzení nákladově nejefektivnější kombinace opatření na základě odhadu nákladů na tato opatření a strategii financování opatření.


8. Evidence dalších podrobnějších programů a plánů pro danou část mezinárodní části oblasti povodí na území České republiky týkajících se zejména dílčích povodí, odvětví, problémů nebo vodních typů, a to zároveň se shrnutím jejich obsahu.

9. Souhrn uskutečněných opatření pro informování veřejnosti a konzultací, jejich výsledků a změn, které byly v jejich důsledku provedeny v plánu povodí.

10. Seznam příslušných orgánů a popis administrativní koordinace prací na zpracování plánu povodí.

11. Kontaktní místa a postupy pro získání základní dokumentace a informací a zejména podrobností o povoleních k nakládání s vodami a o aktuálních výsledcích zjišťování a hodnocení stavu vod podle § 21 zákona.

Aktualizace národního plánu povodí dále obsahuje


1. Souhrn změn od publikace předchozího plánu povodí včetně přehledu realizovaných a plánovaných opatření u útvarů se zvláštními cíli ochrany vod.


2. Vyhodnocení pokroku při dosahování cílů ochrany vod jako složky životního prostředí včetně jejich vyznačení v mapovém podkladu, výsledků hodnocení stavu vod v období platnosti předchozího plánu a vysvětlení důvodů pro nesplnění cílů ochrany vod jako složky životního prostředí.


3. Souhrn a vysvětlení neprovedených opatření z předchozích plánů.


4. Souhrn dodatečných opatření podle § 26 odst. 4 písm. d) zákona od zveřejnění předchozích plánů povodí.


5. Souhrn důsledků mimořádných okolností a souhrn opatření podle § 26 odst. 5 písm. e) zákona.______________________________________

19) § 10 vyhlášky č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod.

20) Příloha č. 9 odst. 5 písm. e) vyhlášky 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod.

21) § 11 odst. 4 vyhlášky č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod.".Čl. II


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2015.Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.


Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí