zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb.

17.12.2015
Voda
Legislativa
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví...

339


VYHLÁŠKA


ze dne 7. prosince 2015,


kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích
na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody,
ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb.


Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 223/2013 Sb. a zákona č. 267/2015 Sb., k provedení § 5 odst. 1, 2, 8 a 10 zákona:Čl. I

Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb., se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se slovo "přicházející" nahrazuje slovem "přicházejícími".

2. V § 1 odst. 1 písm. b) se slovo "na" zrušuje a slova "chemického přípravku určeného k úpravě vody na vodu pitnou nebo teplou," se nahrazují slovy "chemické látky nebo chemické směsi určené k úpravě na vodu pitnou nebo teplou (dále jen "chemické látky nebo chemické směsi"),".

3. V § 1 písmeno d) zní:


"d) vodárenské technologie k vodárenské úpravě surové vody a chemické látky nebo chemické směsi, které lze používat k úpravě vody,".


4. V § 1 se písmena e) až g) zrušují.

5. V § 2 písmeno t) včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:


"t) chemickou látkou a chemickou směsí - chemické látky nebo chemické směsi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí4) v konečné podobě určené k použití pro úpravu na vodu pitnou nebo teplou.


______________________________________

4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.".


6. V § 5 odstavec 3 zní:

"(3) Na obale, visačce, v průvodní dokumentaci nebo v návodu na použití se označí údaje podle odstavce 1 písm. a) a c).".

7. V nadpisu § 13 a v příloze č. 2 v nadpisu kapitoly C se slova "chemické přípravky" nahrazují slovy "chemické látky a chemické směsi".

8. V § 13 odst. 1 větách první a druhé se slova "chemické přípravky" nahrazují slovy "chemické látky nebo chemické směsi".

9. V § 13 odst. 1 větě první, v § 15 odst. 1 větě první a v příloze č. 3 odrážkách první a třetí se slova "chemického přípravku" nahrazují slovy "chemické látky nebo chemické směsi".

10. V § 13 odst. 1 větě třetí, odst. 2 větách první a druhé, v nadpisu přílohy č. 3, v příloze č. 4 v nadpisu a v kapitole A. bodu 1 větě první se slova "chemických přípravků" nahrazují slovy "chemických látek nebo chemických směsí".

11. V § 13 odst. 3 se slova "chemických přípravků6)" nahrazují slovy "chemických látek nebo chemických směsí6)".

12. V § 14 se odstavec 4 zrušuje.

13. V nadpisu přílohy č. 2 se slova "chemických přípravků" nahrazují slovy "chemických látek a chemických směsí".Čl. II


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.Ministr:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí