zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové značení nebezpečných odpadů i nové ILNO se odkládá

25.01.2016
Odpady
Firemní ekologie
Legislativa
Nové značení nebezpečných odpadů i nové ILNO se odkládá

Od ledna 2016 mělo dojít k přeznačení všech nebezpečných odpadů i k výměně všech identifikačních listů nebezpečných odpadů. Novela prováděcí vyhlášky však dosud nevyšla.

Novela zákona o odpadech č. 223/2015 Sb., která s výjimkou některých ustanovení, nabyla účinnosti dnem 1.10.2015 a mimo jiné stanovila přechodné období pro označení shromažďovacích prostředků nebezpečných odpadů do 31. prosince 2015, kdy mohly být shromažďovací prostředky označeny stejně jako do 30.9.2015.

Do 31.12. 2015 měla být publikována ve Sbírce zákonů novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady. Pro přeznačení by tak zůstalo poměrně krátké období, protože mezirezortní připomínkové řízení bylo zahájeno 7. 10. 2015 s termínem pro podání připomínek do 29. 10. 2015. MŽP tak mělo velmi krátký čas na zapracování připomínek a publikování novely ve Sbírce zákonů. A právě tato skutečnost byla předmětem řady připomínek. V rámci mezirezortního připomínkového řízení byly uplatněny připomínky právě k neexistenci přechodného období a byla požadována alespoň tříměsíční lhůta k zajištění přeznačení shromažďovacích prostředků (a míst) pro nebezpečné odpady, včetně zpracování nových ILNO.

Značení nebezpečných odpadů

Nastala tak nepříjemná situace, kdy zákon o odpadech stanoví povinnost v §13 odst. 2 k písemnému a grafickému označení nebezpečných odpadů (v souladu s přímo použitelným předpisem EU, kterým je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění). Přitom způsob označení má stanovit prováděcí předpis MŽP. V případě vlastnosti ,,HP 9 - Infekční" má být i grafický symbol stanoven prováděcí vyhláškou MŽP, nikoli přímo použitelným předpisem EU.

ILNO

To samé se týká dle §13 odst. 3 ILNO, kde je povinnost zpracování ILNO a vybavení míst nakládání s nebezpečným odpadem tímto ILNO vybavit.

MŽP zatím nevydalo potřebnou novelu vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném a účinném znění, dle §13 odst. 4 písm. a) a b). Poslední novelou této vyhlášky tak zatím zůstává vyhláška č. 27/2015 Sb., která řeší ,,bezhotovostní výkup kovových odpadů". Vydání novely lze nyní odhadovat pravděpodobně počátkem února.

Stávající znění prováděcí vyhlášky (pro označení shromažďovacích prostředků a míst nakládání s nebezpečnými odpady) odpovídá právní úpravě platné do 30. 9. 2015, resp. do 31.12.2015. To znamená, že vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady od 1. 1. 2016 není kompatibilní ani s přímo použitelným předpisem EU a ani s naší platnou a účinnou verzí zákona o odpadech. Plnění této povinnosti se proto stává (pravděpodobně) nekontrolovatelným a nesankciovatelným (až do doby nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 383/2001 Sb. dle §13 odst. 4 písm. a) a b)). Pokud původce a/nebo oprávněná osoba ponechá označení dle stávajícího znění vyhlášky č. 383/2001 Sb., neměl by se zřejmě dopustit protiprávního jednání. Tomu by odpovídala i logika přechodného opatření čl. II zákona č. 223/2015 bod č. 10, jež umožňovala původní značení ponechat až do 31. 12. 2015. Ze stávajícího stavu ale nelze vyvozovat, že by shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů nemusely být označeny a nemusel být vyhotoven a umístěn ILNO.

Pozn.: V průběhu vypořádání připomínek k novele vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady bylo ze strany legislativního odboru přislíbeno, že najde způsob k definování alespoň tříměsíčního období k přeznačení shromažďovacích prostředků nebezpečných odpadů a zpracování nových ILNO. Lze tedy oprávněně očekávat, že novela vyhlášky umožní posun definitivního přeznačení na následující měsíce tohoto roku, aniž by původce odpadů a oprávněné osoby opětovně postavila před časově neřešitelný problém.

Autor: Ing. Petr Šulc

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí