zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie

25.01.2016
Energie
Legislativa
Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie

Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 53 odst. 2 písm. c) až f) a i) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie...

Citace: 9/2016 Sb. Částka: 3/2016 Sb.
Na straně (od-do): 72-78 Rozeslána dne: 19. ledna 2016
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Energetický regulační úřad
Datum přijetí: 11. ledna 2016 Datum účinnosti od: 19. ledna 2016
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 165/2012 Sb.
Předpis ruší:
346/2012 Sb.


9


VYHLÁŠKA


ze dne 11. ledna 2016


o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)


Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 53 odst. 2 písm. c) až f) a i) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., k provedení § 8 odst. 5, § 9 odst. 5, § 11 odst. 3 a § 23 odst. 7:§ 1


Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví termíny a postupy výběru formy podpory elektřiny u operátora trhu, postup registrace formy podpory elektřiny a provozní podpory tepla u operátora trhu (dále jen "registrace podpory"), termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu.§ 2


Postup registrace podpory

(1) Výrobce1) nebo výrobce tepla provádí registraci podpory v systému operátora trhu postupem


a) zaevidování údajů o výrobci nebo výrobci tepla,


b) zaevidování údajů o výrobně, výrobním zdroji nebo výrobně tepla a


c) výběru formy podpory elektřiny, případně režimu zeleného bonusu výrobcem nebo registrace provozní podpory tepla.


(2) Operátor trhu ověří údaje k registraci podpory podle § 7. V případě ověření shody údajů je registrace dokončena ke dni zaevidování všech údajů potřebných k registraci podpory podle odstavce 1.§ 3


Evidence údajů o výrobci nebo výrobci tepla

(1) Výrobce nebo výrobce tepla zaeviduje v systému operátora trhu svoje identifikační údaje a další údaje nezbytné pro úhradu podpory v rozsahu podle přílohy č. 1 k této vyhlášce a opatří je platným zaručeným elektronickým podpisem.

(2) Výrobci, který v systému operátora trhu zaevidoval údaje podle odstavce 1, operátor trhu postupem podle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou přidělí registrační číslo, pokud již nebylo přiděleno, a umožní zabezpečený přístup do systému operátora trhu.

(3) Výrobci tepla, který v systému operátora trhu zaevidoval údaje podle odstavce 1, operátor trhu přidělí registrační číslo a umožní zabezpečený přístup do systému operátora trhu.§ 4


Evidence údajů o výrobním zdroji elektřiny

(1) Výrobce, kterému byl umožněn zabezpečený přístup do systému operátora trhu podle § 3 odst. 2, dále v systému operátora trhu zaeviduje údaje o výrobním zdroji elektřiny podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. Výrobním zdrojem elektřiny se rozumí zařízení výrobny elektřiny určené pro výrobu elektřiny, charakterizované údaji podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(2) V případě elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, z druhotných zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, kdy dochází k souběhu podpory, zaeviduje výrobce údaje o výrobním zdroji elektřiny pouze jednou.

(3) Operátor trhu přidělí výrobci v systému operátora trhu neprodleně jednoznačný identifikátor každého výrobního zdroje elektřiny a také jednoznačný identifikátor výrobny elektřiny.§ 5


Evidence údajů o výrobně tepla

(1) Výrobce tepla, kterému byl umožněn zabezpečený přístup do systému operátora trhu podle § 3 odst. 3, dále v systému operátora trhu zaeviduje údaje o každé výrobně tepla v rozsahu podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(2) Pokud výrobce tepla provozuje výrobnu tepla, která je zároveň výrobnou elektřiny, je povinen zaevidovat současně s údaji podle odstavce 1 údaje v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) Operátor trhu přidělí výrobci tepla v systému operátora trhu neprodleně jednoznačný identifikátor výrobny tepla.§ 6


Termín a postup výběru formy podpory

(1) Výrobce zaeviduje v systému operátora trhu pro každý výrobní zdroj elektřiny, kterému byl přidělen jednoznačný identifikátor výrobního zdroje elektřiny podle § 4 odst. 3, údaje potřebné pro výplatu podpory podle cenového rozhodnutí Úřadu, zvolenou formu podpory elektřiny, a pokud zvolil podporu elektřiny formou zelených bonusů, zaeviduje také zvolený režim zeleného bonusu.

(2) Na základě údajů uvedených výrobcem nebo výrobcem tepla při registraci podpory přiřadí operátor trhu kategorie podpory v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.

(3) Výrobce, který hodlá nabídnout elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k výkupu povinně vykupujícímu, oznámí tuto skutečnost povinně vykupujícímu prostřednictvím systému operátora trhu nejméně 30 dnů před požadovaným zahájením výkupu elektřiny.

(4) Pokud výrobce nabídl elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k výkupu povinně vykupujícímu, operátor trhu zpřístupní povinně vykupujícímu v systému operátora trhu údaje potřebné pro uzavření smlouvy.§ 7


Ověření údajů k registraci podpory elektřiny a podpory tepla

(1) Operátor trhu neprodleně informuje provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy prostřednictvím systému operátora trhu o evidenci údajů o výrobním zdroji elektřiny podle § 4. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy informuje operátora trhu prostřednictvím systému operátora trhu do 4 pracovních dnů od obdržení informace podle věty první, zda se jeho údaje o identifikačních číselných kódech předávacích míst, způsobu připojení výrobního zdroje, napěťové hladině, hodnotě instalovaného výkonu výrobního zdroje a datu připojení výrobního zdroje k přenosové nebo distribuční soustavě z protokolu o prvním paralelním připojení nebo obdobném dokladu a datu instalace měřicího zařízení v předávacím místě shodují s údaji evidovanými v systému operátora trhu.

(2) Operátor trhu neprodleně po zaevidování údajů podle § 3 a 4 ověří shodu evidovaných údajů o výrobci a výrobním zdroji elektřiny s údaji


a) evidovanými v systému operátora trhu,


b) v rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny nebo rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny a


c) v informaci provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy podle odstavce 1.


(3) Operátor trhu neprodleně po zaevidování údajů podle § 3 a 5 ověří shodu evidovaných údajů o výrobci tepla a výrobně tepla s údaji v rozhodnutí o udělení licence na výrobu tepelné energie nebo rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence na výrobu tepelné energie.

(4) Pokud operátor trhu zjistí, že se některé z údajů evidovaných výrobcem nebo výrobcem tepla v systému operátora trhu neshodují s údaji ověřovanými podle odstavce 2 nebo 3, není možné dokončit registraci podpory. Operátor trhu o této skutečnosti neprodleně informuje výrobce nebo výrobce tepla prostřednictvím systému operátora trhu s uvedením, o které údaje se jedná.

(5) Operátor trhu informuje neprodleně výrobce nebo výrobce tepla o ověření shody údajů a o dokončení registrace podpory prostřednictvím systému operátora trhu, a pokud výrobce nabídl elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k výkupu povinně vykupujícímu, informuje rovněž povinně vykupujícího.§ 8


Aktualizace evidovaných údajů k registraci podpory
a změna formy podpory elektřiny nebo režimu zeleného bonusu
na elektřinu

(1) V případě, že došlo ke změně údajů evidovaných výrobcem nebo výrobcem tepla při registraci podpory, výrobce nebo výrobce tepla neprodleně aktualizuje evidované údaje v systému operátora trhu. Operátor trhu ověří aktualizované údaje postupem podle § 7 přiměřeně. Pokud výrobce nabídl elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k výkupu povinně vykupujícímu, operátor trhu o této změně neprodleně informuje povinně vykupujícího.

(2) Při změně zvolené formy podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo změně režimu zeleného bonusu na elektřinu se použije ustanovení § 6 obdobně. Změnu zvolené formy podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo změnu režimu zeleného bonusu na elektřinu zaeviduje výrobce v systému operátora trhu nejpozději do 30. listopadu daného kalendářního roku pro následující kalendářní rok.§ 9


Přechodná ustanovení

(1) Registrace podpory zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle vyhlášky č. 346/2012 Sb., o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Stávající registrace výrobců a výrobců tepla u operátora trhu provedené na základě vyhlášky č. 346/2012 Sb., o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška), zůstávají v platnosti.§ 10


Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 346/2012 Sb., o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška), se zrušuje.§ 11


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.Předsedkyně:
Ing. Vitásková v. r.


____________________________________________________________

1) § 2 písm. n) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Příloha č. 1 k vyhlášce č. 9/2016 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 9/2016 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 9/2016 Sb.(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí