zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

04.02.2016
Energie
Legislativa
Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. g) a h) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie...

Citace: 37/2016 Sb. Částka: 14/2016 Sb.
Na straně (od-do): 394-413 Rozeslána dne: 29. ledna 2016
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Datum přijetí: 21. ledna 2016 Datum účinnosti od: 29. ledna 2016
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz § 9Vydáno na základě: 165/2012 Sb.
Předpis ruší: 453/2012 Sb.


37


VYHLÁŠKA


ze dne 21. ledna 2016


o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů


Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. g) a h) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., k provedení § 6 odst. 1 a § 47 zákona:§ 1


Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje


a) vzor žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů a podmínky pro jeho vydávání,


b) způsob výpočtu úspory primární energie,


c) způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných zdrojů.§ 2


Základní pojmy

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí


a) kogenerační jednotkou zařízení schopné pracovat v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla,


b) kogenerační jednotkou malého výkonu kogenerační jednotka s instalovaným elektrickým výkonem nejvýše 1 MW,


c) mikrokogenerační jednotkou kogenerační jednotka s instalovaným elektrickým výkonem nejvýše 50 kW,


d) celkovým palivem energie v palivu vstupující do kogenerační jednotky, která odpovídá jeho množství a výhřevnosti a je využita v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla k výrobě elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla, mechanické energie a užitečného tepla a elektřiny nepocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla, anebo se jedná o teplo vstupující do kogenerační jednotky, které nepochází z kombinované výroby elektřiny a tepla a které vzniklo jako vedlejší produkt jiné výroby nebo v jiném než spalovacím procesu; kondenzát vrácený z procesu kombinované výroby elektřiny a tepla v případě parního výstupu se nezahrnuje do celkového paliva,


e) poměrem elektřiny a tepla poměr mezi elektřinou z kombinované výroby elektřiny a tepla a užitečným teplem při plném kombinovaném režimu na základě provozních údajů kogenerační jednotky.


(2) Dále se pro účely této vyhlášky technologií kombinované výroby elektřiny a tepla rozumí


a) paroplynové zařízení s dodávkou tepla,


b) parní protitlaká turbína,


c) parní kondenzační odběrová turbína,


d) plynová turbína s dodávkou tepla,


e) spalovací motor,


f) mikroturbína,


g) Stirlingův motor,


h) palivový článek,


i) parní stroj,


j) organický Rankinův cyklus, nebo


k) kombinace zařízení uvedených v písmenech a) až j), pokud může pracovat v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla.§ 3


Způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné
kombinované výroby elektřiny a tepla

(1) Množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se stanoví pro kogenerační jednotku vymezenou systémovou hranicí za období podle vyhlášky upravující vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů (dále jen "vykazované období").

(2) Za systémovou hranici jedné kogenerační jednotky se považuje vymezená oblast tvořená vstupem celkového paliva do kotle nebo kotlů nebo jinými zdroji tepla a výstupem energie vyrobené v kombinované výrobě elektřiny a tepla ve formě elektřiny naměřené na svorkách generátorů, mechanické energie a užitečného tepla z výstupu technologie kombinované výroby elektřiny a tepla.

(3) Jsou-li technologie kombinované výroby elektřiny a tepla ve výrobně elektřiny zapojeny za sebou v sériové kombinaci tak, že teplo ve formě páry nebo plynu z jedné technologie vstupuje do technologie další, považují se propojené technologie vždy za součást jedné kogenerační jednotky.

(4) Jsou-li technologie kombinované výroby elektřiny a tepla ve výrobě elektřiny připojeny paralelně na společnou parní sběrnici, považuje se za systémovou hranici kogenerační jednotky poměrná část z celkového paliva odpovídající spotřebě páry pro technologie kombinované výroby elektřiny a tepla a výstup energie vyrobené v kombinované výrobě elektřiny a tepla z této technologie ve formě elektřiny naměřené na svorkách generátorů, mechanické energie a užitečného tepla.

(5) Je-li ve výrobně elektřiny současně uspořádání technologií kombinované výroby elektřiny a tepla podle odstavců 3 a 4 (například sérioparalelní nebo kaskádové zapojení různých technologií kombinované výroby elektřiny a tepla), pak se za systémovou hranici kogenerační jednotky považuje nejmenší možné vymezení oblasti kogenerační jednotky, u kterého lze jednoznačně stanovit vstup celkového paliva a výstup energie vyrobené v kombinované výrobě elektřiny a tepla ve formě elektřiny naměřené na svorkách generátorů, mechanické energie a užitečného tepla.

(6) Za elektřinu z kombinované výroby elektřiny a tepla se považuje celkové množství vyrobené elektřiny za vykazované období naměřené na výstupu generátorů elektřiny kogenerační jednotky, pokud celková účinnost stanovená postupem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce za vykazované období dosáhla


a) v případě kogenerační jednotky s technologií kombinované výroby elektřiny a tepla uvedenou v § 2 odst. 2 písm. b) a d) až k) nejméně 75 %,


b) v případě kogenerační jednotky s technologií kombinované výroby elektřiny a tepla uvedenou v § 2 odst. 2 písm. a) a c) nejméně 80 %.


(7) Pro kogenerační jednotku s celkovou účinností za vykazované období nižší, než je uvedena v odstavci 6, se množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla za vykazované období stanoví postupem podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(8) Úspora primární energie při kombinované výrobě elektřiny a tepla se stanoví postupem podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.§ 4


Způsob určení množství elektřiny z druhotných zdrojů

Množství elektřiny z druhotných zdrojů se stanoví za výrobnu elektřiny za vykazované období. Výpočet množství elektřiny z druhotných zdrojů za vykazované období se provede podle vyhlášky upravující vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů.§ 5


Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované
výroby elektřiny a tepla

(1) Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se vydává pro kogenerační jednotku.

(2) Vzor žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.§ 6


Osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů

(1) Osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů se vydává pro výrobnu elektřiny.

(2) Vzor žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.§ 7


Přechodné ustanovení

Pokud vykazované období skončí až po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, stanoví se množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla podle této vyhlášky.§ 8


Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů, se zrušuje.§ 9


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 3 odst. 4 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.Ministr:
Ing. Mládek, CSc., v. r.


____________________________________________________________

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.Příloha č. 1 k vyhlášce č. 37/2016 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 37/2016 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 37/2016 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 37/2016 Sb.(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí