zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výzkum pomáhá lesníkům, školkařům i veřejnosti

18.05.2016
Les
Výzkum pomáhá lesníkům, školkařům i veřejnosti

Díky němu vznikla i naučná stezka v královéhradeckých lesích

O tom, že je lesnický výzkum úzce provázán s každodenním praktickým využitím, svědčí množství větších či menších projektů, kterými se zabývají odborníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. V mnoha případech se výzkumná šetření uskutečňují ve spolupráci s lesníky, vlastníky lesa nebo majiteli lesních školek.

Stěžejní je pro VÚLHM institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace, poskytovaná Ministerstvem zemědělství. Tato podpora je nasměrována na oblast výzkumu klíčových lesnických oborů řešených v rámci Ústavního výzkumného projektu. Dalšími programy jsou například Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 ,,KUS" Národní agentury pro zemědělský výzkum a dále Grantová služba LČR, s. p. V loňském roce také začalo řešení dvou projektů financovaných z EHP a Norských fondů a pokračovalo řešení mezinárodních projektů v rámci akcí COST. Ačkoliv jsou projekty většinou dlouhodobé, každý rok přináší nové poznatky. Ne jinak tomu bylo i v uplynulém roce.

V rámci Ústavního výzkumného projektu Stabilizace a rozvoj funkcí lesa v měnících se podmínkách prostředí v loňském roce probíhalo mimo jiné hodnocení zdravotního stavu, přírůstu, výživy a obsahu zátěžových prvků na 76 plochách v hřebenových oblastech Krušných hor, Lužických hor, Jizerských hor, Krkonoš a Orlických hor. Výsledky potvrzují klesající trendy imisní zátěže, poměrně dobrý zdravotní stav, ale také vysoký vstup dusíku do ekosystémů zejména v Orlických horách a problémy s výživou hořčíkem a fosforem v Jizerských a Lužických horách i na některých plochách v dalších pohořích.

Pro devět ploch z oblasti Severní Moravy a Slezska (oblast současného chřadnutí smrkových porostů) byly potvrzeny nepříznivě nízké obsahy bazických prvků v podstatné části půdního profilu a to i na příznivých lokalitách. Obsah přístupného vápníku je dostatečný pouze v horizontu nadložního organického humusu. Medián obsahu Ca je pod hranicí výrazného nedostatku (140 mg.kg-1) do hloubky 40 cm. Nepříznivé byly rovněž přístupné obsahy hořčíku a nasycení sorpčního komplexu půd bázemi.Výsledky měření kontinuálních dendrometrů dokumentují různou citlivost dřevin k vláhovému deficitu roku 2015. Smrk a borovice z nižších poloh byly suchem zasaženy nejvíce. Jejich růst se zastavil již v půlce června, poté bylo pozorováno výrazné smršťování kmenů.

K nejzajímavějším výsledkům za rok 2015 v oblasti ochrany lesa patří potvrzení kloubnatky smrkové na všech studovaných lokalitách smrku pichlavého Krušných hor, a to ve zhoršujícím se trendu (nárůst poškození). Identifikace této houby na pupenech smrku ztepilého byla v minulých letech jen výjimečná, v roce 2015 významně napadení přibylo, silně napadené byly i celé skupiny smrků ztepilých nejrůznějšího věku. Odborníci z Lesní ochranné služby také zjistili:

? Současně uváděná hodnota spotřeby postřikové jíchy při chemické asanaci kůrovcového dříví 5 - 8 l.m-3 je nadhodnocena, dostačující dávka může být 3 - 5 l.m-3, v závislosti na použité trysce a výšce trysky nad kmenem při vlastní aplikaci, tlaku v postřikovači a rozměru kmene.

? Při navnadění feromonových lapačů kombinovaným feromonem na lýkožrouta smrkového a lýkožrouta severského významně klesá odchyt lýkožrouta smrkového, doporučuje se proto vždy navnadění samostatným specifickým feromonem.

? Lesní mravenci jsou vhodným taxonem s možným využitím v ochraně lesa, pro jejich podporu je vhodné vytvářet v lesích světliny.

? Faunistické informace o výskytu 12 dosud neznámých druhů motýlů v Česku, 1 taxon nový pro vědu. Z kambioxylofágního hmyzu byl potvrzen nový výskyt 3 druhů na území Česka a bylo popsáno 24 nových taxonů pro vědu.

Při řešení části ÚVP Optimalizace obnovy lesa a zalesňování v měnících se podmínkách prostředí se například opakovaně potvrzuje výhodnost použití krytokořenného sadebního materiálu při obnově lesa, a to jednak vzhledem k nižším ztrátám po výsadbě, ale i výrazně vyšší dynamice růstu v porovnání s prostokořenným sadebním materiálem. Opakovaně je potvrzován i pozitivní efekt přípravných porostů na růst podsadeb buku, které ve srovnání s výsadbou na holiny dosahují až o 20 % vyšších hodnot celkové výšky.

Výzkumný projekt Využití vegetativních variant rezistentního krušnohorského smrku při obnově lesa v Krušných horách se zabývá záchranou a reprodukcí unikátních autochtonních (původních) genetických zdrojů smrku ztepilého krušnohorského původu, které nejdéle odolávaly destruktivnímu vlivu imisí, a které se podařilo zachovat v podmínkách ex situ na lokalitách ve středních Čechách. Tito jedinci smrku kromě tolerance k imisím splňovali i lesnická hospodářská kritéria a byli uznáni jako výběrové, případně s nižšími nároky jako tzv. šlechtitelské stromy. K uvedeným stromům vědci zjistili dendrometrické a další evidenční údaje a odebrali rouby, z nichž v PLO 10 - Středočeská pahorkatina, kde nehrozilo poškození, založili klonové archivy ex situ. V současnosti, kdy již vliv antropogenního imisního zatížení ustoupil, lze navázat na situaci před kalamitou, kdy bude evoluční vývoj zdejší populace probíhat bez nadměrného působení uvedeného faktoru.

výzkum

Výzkumná plocha v Beskydech, ilustrační foto Jan Řezáč

Pro lesní školkybudou jistě přínosem výsledky projektu s názvem Standardizované pěstební substráty pro krytokořenný sadební materiál lesních dřevin. Jeho cílem je navrhnout a ověřit organické pěstební substráty (OPS), které zajistí optimální růst krytokořenných semenáčků lesních dřevin během pěstování ve školkách technologiemi tzv. střihu vzduchem. Modelové OPS jsou připravovány na bázi světlých a tmavých typů rašelin včetně komponentů, které ve finálním pěstebním substrátu zvyšují jeho vzdušnou kapacitu (kokosová vlákna, perlit aj.) nebo upravují sorpci kationů (jíly, zeolity). Vegetační pokusy probíhají i v poloprovozních podmínkách vybraných lesních školek. V roce 2015 řešitelé projektu u Úřadu průmyslového vlastnictví zapsali užitný vzor č. 28708: Substrát s podílem tmavé rašeliny pro pěstování krytokořenné sadby lesních dřevin.

Jako každý rok, i loni se uskutečnil Monitoring lesních ekosystémů ve vazbě na potravní řetězec. Zaměřen byl na zjišťování obsahu vybraných těžkých kovů (TK) a na stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), organochlorových pesticidů (OCP) a polychlorovaných bifenylů (PCB) v jedlých houbách a lesních plodech. V průběhu letních a podzimních měsíců 2015 bylo sebráno 30 vzorků jedlých hub a 15 vzorků lesních plodů.

Koncentraci 2 mg/kg kadmia překročilo 9 vzorků, což představuje 45 % z celkového počtu.Koncentraci 5 mg/kg rtuti překročily 2 vzorky, což představuje 10 %. Koncentrace PCB i látek ze skupiny DDT byly u všech vzorků pod detekčním limitem.V roce 2015 se u 5 analyzovaných vzorků vyskytla suma PAU přesahující hodnotu 100 ug.kg-1 sušiny. Průměrná hodnota v pomyslném houbovém koši představuje 76 ug.kg-1 a je tedy o cca 25 ug.kg-1vyšší než v roce 2014 a o 15 ug.kg-1 vyšší než v letech 2011 a 2012. V roce 2015 vzrostla průměrná hodnota PAU v lesních plodech na 43,16 ug.kg-1. Maximální množství 52,9 ug.kg-1 bylo zjištěno u vzorku borůvek z lokality Kladská u Mariánských lázní.

Mezi další zajímavé činnosti patřilo mapování stromového inventáře a hodnocení charakteru mrtvého dřeva na území přírodní památky Sítovkav majetku města Hradec Králové. Informace získané při terénních pracích byly zpracovány formou map a tabulkových výstupů. Data se následně stala dílčím podkladem pro přípravu naučné stezky věnované zejména mrtvému dřevu, která byla realizována v rámci dalších projektů. Zjištěné informace jsou tak k dispozici pro environmentální osvětu o významu mrtvého dřeva v lesích a potenciálu výskytu organismů vázaných na daný charakter dřeva. Realizace celkově přispívá k poznání přirozených procesů v lesích nižších poloh.

Ve VS Kunovice vědečtí pracovníci odborně a technicky zabezpečili údržbu990 klonů cenných sbírek klonů rychlerostoucích dřevin v podmínkách ex situ.Udržovací šlechtění v těchto klonových archivech je zaměřeno na zachování genetické variability a kontinuity reprodukce klonů včetně stálé péče o dobrý zdravotní stav. V rámci doplňování cenných sbírek topolů a vrb bylo v průběhu roku provedeno vyhledání, odběr rostlinného materiálu a jeho reprodukce pro zařazení do klonových archivů v rozsahu 18 nových klonů. Dále vědci ověřovali metody vhodné pro reprodukci obtížně množitelných klonů topolu bílého.

K lesnickému výzkumu slouží také demonstrační objekt -obora Březka. Zde výzkumní pracovníci nově zřídili voliéry pro etologická sledování zaječí zvěře, potřebné pro řešení projektu ,,Faktory mortality, využívání stanovišť a podpora populací zajíce". Pro projekt ,,Prevence a snižování škod, působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení" byly realizovány testy pachových repelentů v definovaném prostředí. Dále je zde rozvíjen chov drobné zvěře a došlo k úspěšnému založení kolonií divokého králíka.

Kontakt:Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Lesnické informační centrum, Strnady 136, 252 02 Jíloviště

e-mail: cizkovam@vulhm.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí