zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod

20.05.2016
Voda
Legislativa
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 21 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodác...

Citace: 154/2016 Sb. Částka: 59/2016 Sb.
Na straně (od-do): 2700-2703 Rozeslána dne: 17. května 2016
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 10. května 2016 Datum účinnosti od: 20. května 2016
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:Vydáno na základě: 254/2001 Sb.
Předpis mění: 98/2011 Sb.

154


VYHLÁŠKA


ze dne 10. května 2016,


kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb.,
o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu
silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů
zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod,
ve znění vyhlášky č. 313/2015 Sb.


Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 21 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb.:Čl. I

Vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, ve znění vyhlášky č. 313/2015 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:


"§ 1


Předmět úpravy

Tato vyhláška v souladu s právem Evropské unie1) stanoví:


a) způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod,


b) způsob hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod,


c) náležitosti programů pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod.


______________________________________

1) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované jakosti povrchových vod určených k odběru pitné vody v členských státech a návazná směrnice Rady 79/869/EHS.

Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků.

Směrnice Rady 80/68/EHS ze dne 17. prosince 1979 o ochraně podzemních vod před znečištěním určitými nebezpečnými látkami.

Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod.

Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů.

Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/11/ES o znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES ze dne 16. prosince 2008 o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném zrušení směrnic Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES.

Směrnice Komise 2009/90/ES ze dne 31. července 2009, kterou se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES stanoví technické specifikace chemické analýzy a monitorování stavu vod.

Směrnice 2013/39/EU, kterou se mění směrnice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokud jde o prioritní látky v oblasti vodní politiky.

Směrnice Komise 2014/101/EU ze dne 30. října 2014 o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnosti Společenství v oblasti vodní politiky.".


2. V § 2 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:


"f) chráněnou oblastí - vody nebo území stanovené podle § 31 až 35 vodního zákona a evropsky významné lokality, ptačí oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky, stanovené podle zákona o ochraně přírody a krajiny5), u kterých je udržení nebo zlepšení stavu vod podmiňujícím faktorem jejich ochrany,


______________________________________

5) § 14, § 45a a § 45e zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.".


3. V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "přílohou č. 9" nahrazují slovy "přílohami č. 9 a 12".

4. V příloze č. 1 odst. 4 se slova "a maloplošná zvláště chráněná území vymezená podle jiného právního předpisu16)." nahrazují slovy ", národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky, stanovené podle zákona o ochraně přírody a krajiny5).".

5. V příloze č. 5 tabulce č. 3, v příloze č. 6 tabulce č. 3 a příloze č. 7 tabulce č. 2 se slova "nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů" nahrazují slovy "nařízení vlády č. 401/2015 Sb.".

6. V příloze č. 9 tabulce č. 1 se slovo "makrobezoobenthos" nahrazuje slovem "makrozoobentos".

7. V příloze č. 9 odst. 5 písm. c) se za slova "příslušným českým" vkládají slova "nebo mezinárodním".

8. V příloze č. 9 odst. 5 písm. e) se doplňuje bod 4, který včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:


"4. Monitoring prováděný lovem ryb nebo vodních organizmů musí být prováděn v souladu se zákonem o rybářství23).


______________________________________

23) § 2 písm. j) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).".


9. Doplňuje se příloha č. 12, která včetně nadpisu zní:


"Příloha č. 12 k vyhlášce č. 98/2011 Sb.(Příloha není v digitální podobě)Čl. II


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. května 2016.Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.


Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí