zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Transpoziční novela zákona č. 100/2001, o posuzování vlivů na životní prostředí

30.05.2016
EIA
Legislativa
Transpoziční novela zákona č. 100/2001, o posuzování vlivů na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí v současné době připravuje novelu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen "zákon EIA"), a to především za účelem splnění závazků vyplývajících pro Českou republiku z evropského práva - provedení transpozice (tedy promítnutí do vnitrostátního práva) nové evropské směrnice v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí.

Zákon EIA byl naposledy rozsáhle novelizován zákonem č. 39/2015 Sb.[1], který nabyl účinnosti 1. dubna 2015. Následně byla v červnu roku 2015 do mezirezortního připomínkového řízení předložena tzv. koncepční novela stavebního zákona a souvisejících zákonů (včetně zákona EIA), ve které je mimo jiné navrhována procesní integrace procesu EIA do územního řízení nebo do nového koordinovaného řízení[2]. Připravovaná novela tedy bude již třetí zásadní novelou zákona EIA v průběhu posledních dvou let[3].

Hlavním úkolem připravované novely je provést transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (dále jen "revize směrnice EIA"). Povinnost provést transpozici musí být splněna ve lhůtě, která uplyne 16. května 2017. Transpozice však není jediným úkolem připravované novely. Novela bude obsahovat i novou přílohu č. 1 k zákonu EIA, změny v procesu SEA a další větší i menší změny v procesu EIA.

Co se týče samotné transpozice, z nejvýraznějších změn, které revize směrnice EIA přinesla, lze jmenovat především tyto: změny v úpravě výjimek ze směrnice EIA, změny v požadovaném rozsahu posuzování včetně rozšíření kritérií pro zjišťovací řízení a náležitostí dokumentace (například o vlivy související se změnou klimatu a vlivy na biologickou rozmanitost), požadavek na objektivní odborné posouzení dokumentace (v zákoně EIA již v současné době zajištěno institutem posudku), požadavek na ukládání sankcí za porušení povinností vyplývajících ze směrnice EIA, nebo požadavek na úpravu prevence střetu zájmů při vedení procesu EIA. Nejedná však se o vyčerpávající výčet, neboť revize směrnice EIA obsahuje množství dalších změn (věcných i formulačních), se kterými je nezbytné se v připravované novele vypořádat.

Jak již bylo zmíněno výše, transpozice nových povinností vyplývajících z revize směrnice EIA není jedinou náplní připravované novely. Návrh připravované novely bude obsahovat i novou přílohu č. 1, ve které je upraven okruh záměrů, které zákonu EIA podléhají. Vedle nové formální úpravy přílohy č. 1 dojde ve vztahu k některým bodům přílohy také k formulačním úpravám a změnám limitů a též k vypuštění některých bodů a změnám v úřadu příslušnému k vedení procesu EIA[4]. Se změnami přílohy č. 1 souvisí také poměrně zásadní změny v úpravě tzv. podlimitních záměrů, tedy záměrů nedosahujících limitů uvedených v příloze č. 1.

Připravovaná novela bude obsahovat i další změny netranspoziční povahy (některé z nich již uvažované v rámci koncepční novely stavebního zákona) - například změny v úpravě veřejného projednání, posudku nebo autorizací.


[1] Později byl zákon EIA novelizován také zákonem č. 268/2015 Sb. Jednalo se však ve vztahu k zákonu EIA o nepříliš rozsáhlou novelu, kterou došlo pouze ke změně jednoho z bodů přílohy č. 1 v důsledku změn v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

[2] Ministerstvo pro místní rozvoj je předkladatelem této novely a Ministerstvo životního prostředí je jejím spolupředkladatelem.

[3] 19. května 2016 byla do mezirezortního připomínkového řízení předložena ještě jedna novela zákona EIA. Jedná se o nepříliš rozsáhlý návrh připravený v návaznosti na usnesení vlády č. 434 ze dne 11. května 2016 a jeho cílem je vytvořit právní rámec umožňující zajistit řešení pro jedenáct klíčových dopravních projektů, pro které byla vydána stanoviska EIA dle již neplatného zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

[4] Příslušným úřadem je buď Ministerstvo životního prostředí, nebo krajský úřad.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí