zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

11.07.2016
Politika
Co dnes projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI(2016)0711_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 11. července 2016, 15:00-18:30

Úterý 12. července 2016, 9:00-12:30 a 15:00-18:30

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (1A002)

11. července 2016, 15:00-18:30

1. Přijetí pořadu jednání

2. Schválení zápisu ze schůze konané ve dnech:

?17.-18. února 2016 PV - PE582.272v01-00

3. Sdělení předsedy

4. Sdělení předsedy týkající se rozhodnutí koordinátorů ze dne 5. července 2016

5. Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních

ENVI/8/02915

o snížení vnitrostátních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a změna směrnice 2003/35/ES

6. Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu

ENVI/8/06095

2016/2059(INI) COM(2016)0049

Navrhovatel:

Carlos Zorrinho (S&D)

PA - PE584.261v01-00

Příslušný výbor:

ITRE -

András Gyürk (PPE)

PR - PE582.327v01-00
AM - PE584.007v02-00

?projednání návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 14. července 2016, 12:00

7. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 - všechny oddíly

ENVI/8/06202

2016/2047(BUD)

Navrhovatel:

Giovanni La Via (PPE)

Příslušný výbor:

BUDG -

Jens Geier (S&D)
Indrek Tarand (Verts/ALE)

?projednání návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 14. července 2016, 12:00

8. Konference OSN o změně klimatu v roce 2016 - COP 22 v Marrákeši, Maroko (7.-18. listopadu 2016)

ENVI/8/06154

Spoluzpravodajové:

Giovanni La Via (PPE)
Peter Liese (PPE)
Jo Leinen (S&D)
Julie Girling (ECR)
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)
Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Marco Affronte (EFDD)

RE - PE582.068v01-00
QO - PE584.185v01-00
QO - PE582.069v01-00

?projednání návrhu usnesení

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 14. července 2016, 12:00

9. Námitka podle článku 106: prodloužení období schválení glyfosfátu

ENVI/8/06809

2016/2787(RSP)

Spoluzpravodajka:

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

Příslušný výbor:

ENVI

?projednání návrhu usnesení

12. července 2016, 9:00-10:00

10. Schůze koordinátorů

12. července 2016, 10:00-12:30

*** Elektronické hlasování ***

11. Kontroly a činnosti prováděné s cílem zajistit uplatňování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin

***I 2013/0140(COD) COM(2013)0265 - C7-0123/2013

Zpravodajka: Karin Kadenbach
Příslušný výbor: ENVI

o přijetí závěrů jednání s Radou

12. Snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a změna směrnice 2003/35/ES

***I 2013/0443(COD) COM(2013)0920 - C7-0004/2014

Zpravodajka:

Julie Girling (ECR)

Příslušný výbor:

ENVI

o přijetí závěrů jednání s Radou

13. Námitka podle článku 106: prodloužení období schválení glyfosfátu

ENVI/8/06809

2016/2787(RSP)

Spoluzpravodajka:

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

Příslušný výbor:

ENVI

?přijetí návrhu usnesení

14. Transtuky

ENVI/8/06121

2016/2637(RSP)

Spoluzpravodajové:

Renate Sommer (PPE)
Daciana Octavia Sârbu (S&D)
Nikolay Barekov (ECR)
Anneli Jäätteenmäki (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Piernicola Pedicini (EFDD)
Mireille D'Ornano (ENF)

RE - PE582.248v01-00
QO - PE582.323v01-00
QO - PE582.247v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

?schválení otázky k ústnímu zodpovězení Komisi

?schválení otázky k ústnímu zodpovězení Radě

15. Konference OSN o změně klimatu v roce 2016 - COP 22 v Marrákeši, Maroko (7.-18. listopadu 2016)

ENVI/8/06154

Spoluzpravodajové:

Giovanni La Via (PPE)
Peter Liese (PPE)
Jo Leinen (S&D)
Julie Girling (ECR)
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)
Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Marco Affronte (EFDD)

RE - PE582.068v01-00
QO - PE584.185v01-00
QO - PE582.069v01-00

?schválení otázky k ústnímu zodpovězení Komisi

?schválení otázky k ústnímu zodpovězení Radě

16. Provádění nařízení o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami ((ES) 1935/2004)

ENVI/8/03960

2015/2259(INI)

Zpravodajka:

Christel Schaldemose (S&D)

PR - PE575.317v01-00
AM - PE584.109v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

?přijetí návrhu zprávy

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 2. června 2016, 12:00

17. Odpovědnost, odškodnění a finanční zajištění činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři

ENVI/8/05232

2015/2352(INI) COM(2015)0422

Navrhovatel:

Nikos Androulakis (S&D)

PA - PE575.123v01-00
AM - PE582.275v01-00

Příslušný výbor:

JURI -

Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

PR - PE582.416v01-00
AM - PE584.225v01-00

?přijetí návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 3. května 2016, 12:00

18. Klíčové cíle 17. konference stran úmluvy CITES

ENVI/8/06006

2016/2664(RSP)

Spoluzpravodajové:

Norbert Lins (PPE)
Pavel Poc (S&D)
Julie Girling (ECR)
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)
Younous Omarjee (GUE/NGL)
Keith Taylor (Verts/ALE)
Marco Affronte (EFDD)

RE - PE582.159v01-00
QO - PE582.318v01-00
QO - PE582.158v01-00
AM - PE584.234v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

?přijetí návrhu usnesení na základě otázky k ústnímu zodpovězení

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 22. června 2016, 12:00

*** Konec elektronického hlasování ***

V 11:00

Představení programu předsednictví Rady

19. Výměna názorů s Tomášem Druckerem, ministrem zdravotnictví, slovenské předsednictví

12. července 2016, 15:00-18:30

20. Nařízení o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008

ENVI/8/05656

***I 2016/0023(COD) COM(2016)0039 - C8-0021/2016

Zpravodaj:

Stefan Eck (GUE/NGL)

PR - PE584.224v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

Stanoviska:

INTA -

(S&D)

ITRE -

rozhodnutí: bez stanoviska

JURI -

rozhodnutí: bez stanoviska

?projednání návrhu zprávy

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 13. července 2016, 12:00

21. Výměna názorů na dohodu proti pašování a padělání s úřadem OLAF

22. Výměna názorů na činnost mechanismu pro vědecké poradenství s předsedou skupiny vědeckých odborníků na vysoké úrovni Henrikem C. Wegenerem

23. Transtuky

ENVI/8/06121

2016/2637(RSP)

Spoluzpravodajové:

Renate Sommer (PPE)
Daciana Octavia Sârbu (S&D)
Nikolay Barekov (ECR)
Anneli Jäätteenmäki (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Piernicola Pedicini (EFDD)
Mireille D'Ornano (ENF)

RE - PE582.248v01-00
QO - PE582.323v01-00
QO - PE582.247v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

?projednání návrhu usnesení

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 2. září 2016, 12:00

24. Různé

25. Příští schůze

?31. srpna 2016, 17:30-19:00 (Brusel)

?1. září 2016, 9:00-12:30 (Brusel)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí