zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Změny v nařízení CLP - článku 23 a příloh I až VII

13.07.2016
Chemické látky
Změny v nařízení CLP - článku 23 a příloh I až VII

Dne 14. 6. 2016 zveřejnil Úřední věstník Evropské unie ve své částce L 156/1, nařízení Komise (EU) 2016/918, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení CLP.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) harmonizuje předpisy a kritéria týkající se klasifikace a označování látek, směsí a některých specifických předmětů v rámci Unie. Uvedené nařízení zohledňuje Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek (dále jen "GHS") Organizace spojených národů (OSN).

Kritéria pro klasifikaci a pravidla pro označování podle GHS jsou pravidelně přezkoumávána na úrovni OSN. Páté revidované vydání GHS vyplývá ze změn schválených v prosinci 2012 Výborem expertů OSN pro přepravu nebezpečného zboží a globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek. Obsahuje změny, které se mimo jiné týkají nových alternativních metod pro klasifikaci oxidujících tuhých látek, změny předpisů upravujících klasifikaci nebezpečnosti s ohledem na dráždivost/žíravost pro kůži a vážné poškození/podráždění očí a rovněž aerosolů.

Dále obsahuje změny v několika pokynech pro bezpečné zacházení a také změny pořadí některých pokynů pro bezpečné zacházení, které odrážejí odstranění příslušné položky a oddělené vložení položky na nové místo v seznamu. Bylo proto nezbytné přizpůsobit technické předpisy a kritéria obsažené v přílohách nařízení (ES) č. 1272/2008 pátému revidovanému vydání GHS a dále jsou provedena některá další zpřesnění.

Nařízení Komise 2016/918 v článku 1:

  • odst. 1 nahrazuje text v článku 23, písmeno f nařízení CLP novým zněním;
  • odst. 2 -- 8 mění přílohy I -- VII nařízení CLP v souladu s přílohami I -- VII tohoto nařízení

Článek 2 stanoví přechodné období a použitelnost tohoto nařízení, aby dodavatelé látek a směsí měli čas přizpůsobit se novým ustanovením týkajícím se klasifikace a označování, která zavádí toto nařízení. Současně avšak umožňuje, aby ustanovení tohoto nařízení byla dobrovolně uplatňována ještě před uplynutím přechodného období.

Článek 3: Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a použije se ode dne 1. února 2018.

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Další informace -- přímý přístup k legislativě:

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/918

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/918

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí