zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář - Hodnocení ekologické újmy - povinné hodnocení rizik v podnikové praxi

04.08.2016
Firemní ekologie
Havárie
Pozvánka na seminář - Hodnocení ekologické újmy - povinné hodnocení rizik v podnikové praxi

Seminář ,,Hodnocení ekologické újmy" je určen pro pracovníky subjektů, které pracují podle vydaného integrovaného povolení, provozují zařízení pro nakládání s odpady, subjektům vypouštějícím odpadní vody do povrchových a podzemních vod nebo čerpajícím vody, provozovatelům stanovených zdrojů znečišťování ovzduší nebo zacházejícím s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Je určen jak pro podnikovou, tak veřejnou sféru.

PRAHA
1. září 2016

Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, ukládá provozovatelům stanovených činností povinnost předcházet ekologické újmě, hodnotit rizika ekologické újmy související s činnostmi podniku a v případě nutnosti i zajistit vhodné finanční zajištění nápravy případné ekologické újmy. Povinnost hodnotit rizika ekologické újmy je uložena především subjektům, které pracují podle vydaného integrovaného povolení, provozují zařízení pro nakládání s odpady, subjektům vypouštějícím odpadní vody do povrchových a podzemních vod nebo čerpajícím vody, provozovatelům vybraných zdrojů znečišťování ovzduší nebo zacházejícím s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Pokud podnik hodnocení rizik neprovede, nebo nezajistí dostatečné finanční krytí, vystavuje se sankcím - pokutám, omezením či zákazu provádění rizikové činnosti.

Seminář se zaměří především na praxi a pokusí se podat komplexní informace k podstatě problematiky ekologické újmy, zejména pak informace, návody a postupy jak v běžné praxi postupovat. Prostor bude věnován i návaznostem na stávající složkové právní povinnosti (vodní zákon, zák. o ovzduší ap.).
Písemné podkladové materiály týkající se probírané problematiky obdrží účastníci při prezenci. Každý účastník kurzu obdrží osvědčení o jeho absolvování.

Lektor semináře:
Ing. Josef Marek, ředitel Pražského ekologického centra, environmentální poradce, auditor, autorizovaná osoba pro hodnocení vlivů na ŽP

PROGRAM SEMINÁŘE
1. září 2016 - čtvrtek - Praha 6
08.45 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 14.00 Přednášky, přestávky budou určovány operativně

Nabízený seminář se bude věnovat požadavkům na předcházení ekologické újmě, činnosti při vzniku ekologické újmy nebo při její bezprostřední hrozbě a dále na postup zpracování základního i podrobného hodnocení rizika ekologické újmy. Obsah se zaměří především na:

o Pojem ekologické újmy a její právní rámec - zákon č. 167/2008 Sb. A nařízení vlády č. 295/2011 Sb.;
o Povinnosti podniků při předcházení ekologické újmě a odstraňování následků ekologické újmy;
o Činnosti s povinným hodnocením rizika ekologické újmy;
o Metodické pokyny MŽP ČR k provádění základního a podrobného hodnocení rizika ekologické újmy;
o Způsob provedení základního hodnocení rizika ekologické újmy;
o Způsob provedení podrobného rizika ekologické újmy;
o Informační zdroje a podpora pro provedení hodnocení rizika ekologické újmy v podniku svépomocí;
o Případová studie - předvedení praktického provedení základního hodnocení rizika ekologické újmy.
Na semináři bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete obratem na adresu Ing. Josef Marek - PROEKO, Ciolkovského 847/7, 161 00 Praha 6 nejpozději 25. srpna 2016.
2. Cena semináře:
Vložné za 1 osobu: ........ 2.450,- Kč. Cena je stanovena jako smluvní.
Místo konání:
Předběžně prostory v objektu CDMS, Praha 6, J. Martího (může být změněno). O přesném místě konání budou přihlášení účastníci vyrozuměni mailem.
8. Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení není zajišťo?váno. Na základě požadavku účastníka je možné zajis?tit rezervaci hotelového ubytování poblíž místa konání akce.
9. Pořadatel:
Ing. Josef Marek - PROEKO, Ciolkovského 847/7, 161 00 Praha mobil: 737 738 433,
e-mail: marek-proeko@volny.cz, www.marek-proeko.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí