zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Členské státy EU plánují v období 2017 - 2019 zhodnotit 117 chemických látek

21.11.2016
Chemické látky
Členské státy EU plánují v období 2017 - 2019 zhodnotit 117 chemických látek

Evropská chemická agentura připravila návrh aktualizace průběžného akčního plánu pro hodnocení chemických látek (CoRAP).

Členské státy plánují na období 2017 - 2019 zhodnotit 117 chemických látek, z čehož je nově vybráno 22 chemických látek.

V roce 2017 se předpokládá hodnocení 24 chemických látek, 47 chemických látek v roce 2018 a 46 chemických látek v roce 2019. Návrh akčního plánu byl připraven ve spolupráci s členskými státy, přičemž u vybraných látek byla zohledněna kritéria vycházející z míry rizik. Přijetí konečné verze akčního plánu se očekává v březnu 2017.

ECHA vyzývá registranty chemických látek uvedených v seznamu, aby zahájili koordinaci svých akcí a kontaktovali hodnotící členský stát/státy. Zvlášť důležité je, aby použití chemické látky a expoziční scénáře i odhady expozice byly aktuální a jasně registranty zdokumentované ve zprávách o chemické bezpečnosti/chemical safety reports.

U vybraných 24 chemických látek navržených k hodnocení v roce 2017 by aktualizace registračních dokumentací, pokud je relevantní, měla být provedena do března 2017.

Návrh průběžného akčního plánu pro hodnocení chemických látek (CoRAP) zahrne neutajený název chemických látek, CAS a ES čísla, předběžný rok hodnocení, kontaktní údaje navrženého hodnotícího členského státu i krátké vyjádření k počátečnímu rozsahu obav.

Výbor členských států/Member State Committee ECHA diskutoval návrh minulý týden na svém pravidelném jednání a připraví stanovisko k návrhu akčního plánu do 02/2017. Na základě tohoto stanoviska ECHA přijme aktualizovaný konečný akční plán pro hodnocení chemických látek (CoRAP) pro léta 2017 - 2019 a zveřejní ho v březnu 2017. Od zveřejnění CoRAP budou mít členské státy jeden rok na zhodnocení látky uvedené v akčním plánu pro rok 2017. V případě potřeby připraví návrh rozhodnutí požadující další informace k vysvětlení problémové oblasti.

Počet chemických látek navržených k hodnocení v roce 2017 je nižší než se původně plánovalo. Hodnocení 32 látek bylo přesunuto do roku 2018 a 2019, kvůli probíhající kontrole správnosti registrační dokumentace (compliance check) u těchto chemických látek. ECHA musí uzavřít kontroly správnosti registračních dokumentací u většiny chemických látek před tím, než bude jejich hodnocení zahájeno, aby se zabránilo překrývání činností.

Vysvětlivka

Členské státy hodnotí určité chemické látky, aby se vyjasnilo, zdali jejich použití představuje riziko pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí. Hodnotící členský stát posoudí, zda je nezbytné požadovat od registranta/registrantů chemické látky další informace k objasnění možného rizika. Žadatelé o registraci musí požadované informace předložit ve lhůtě stanovené v konečném rozhodnutí. Jakmile jsou nově poskytnuté informace posouzeny, dokončí příslušný členský stát hodnocení a zváží, zda a jak použít získané údaje pro účely opatření k řízení rizik na úrovni EU, které mohou vést k návrhu na širší opatření k řízení rizik takových, jako jsou:

  • restrikce (příloha XVII nařízení REACH),
  • identifikace chemické látky jako látky vzbuzující mimořádné obavy (zařazení chemické látky do Kandidátského seznamu a následně do přílohy XIV nařízení REACH),
  • harmonizovaná klasifikace (zařazení do přílohy VI nařízení CLP),
  • nebo opatření v rámci jiných příslušných právních předpisů (mimo rámec nařízení REACH).

Z hodnocení rovněž lze dojít k závěru, že rizika jsou dostatečně omezena již prostřednictvím registrantem zavedených opatření.

Další informace:

Zdroj: ECHA webové stránky

Překlad: MPO

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí