zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Opětovné využití odpadu

16.01.2017
Odpady
Opětovné využití odpadu

Problematika odpadového hospodářství je v současnosti často skloňovaným pojmem jak v odborných kruzích, tak i v řadách veřejnosti...

Stručné vymezení vybrané problematiky opětovného využití odpadu spolu se základním legislativním zastřešením, zmíněna je také působnost ústředního orgánu státní správy v této věci, vybrané možnosti financování a bližší přiblížení podkategorií recyklace a kompostování spolu s odkazem na podrobnější informace. Závěr článku je věnován problematice oběhového hospodářství spolu se stručným vymezením na úrovni EU a ČR.

Problematika odpadového hospodářství je v současnosti často skloňovaným pojmem jak v odborných kruzích, tak i v řadách veřejnosti. Demografický a populační vývoj s sebou nese zvyšující se nároky a i tato oblast se musí tomuto trendu přizpůsobit. Pozitivně tomuto faktoru nahrává rozvoj nových technologií v oblasti odpadového hospodářství, čímž se výrazně zvyšuje efektivita a celková využitelnost primárních surovin (vstupů), které se dostávají do procesního řetězce. Rozmach zaznamenává jak podnikatelská sféra, tak i veřejnost, u které se zvyšuje stupeň vzdělanosti v oblasti využití odpadů (především recyklace) díky masivní osvětě a tlaku na ekologii. Tyto a mnohé další faktory zabezpečují perspektivní a optimistický výhled do buducnosti.

Legislativní zastřešení

Základním legislativním dokumentem v této oblasti je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, § 9a odst. 1 písm. b) - d). Dalším legislativním dokumentem je zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění, § 12, 13. Budoucí náhled do této problematiky poskytuje nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o plánu odpadového hospodářství ČR (např. příloha 1.3.1.1. cíl b), zásada b), c) Jednotlivým kategoriím odpadů se věnují i příslušné vyhlášky (např. vyhláška č. 321/2014 Sb., o odděleném soustřeďování složek komunálního odpadu).

Ministerstvo životního prostředí

Je ústředním orgánem státní správy ve věcech odpadového hospodářství. Z odborných statistických údajů zveřejňovaných MŽP jsou k dispozici aktuální data (2015) v případě produkce a nakládání s odpady. Jestliže se podíváme na vývoj (2009-2015) zjistíme, že rok od roku se celková využitelnost odpadu zvyšuje, což je velmi pozitivní ukazatel. MŽP také spravuje Informační systém odpadového hospodářství (ISOH), ve kterém jsou volně k dispozici některá odborná data týkající se řízení odpadového hospodářství (např. autovraky, dopravci odpadů).

Možnosti financování

V rámci Operačního programu životního prostředí lze využít prioritní osy 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika -> podoblast 3.2 Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů (v současnosti 41. výzva - do 30. 11. 2016), dále pak podoblast 3.1 Prevence vzniku odpadu (v současnosti 40. výzva - do 30. 11. 2016). Z Národního programu životního prostředí lze čerpat na domovní čistírny odpadních vod (výzva č. 11/2016) -> žadatelem jsou obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti vlastněné obcemi a spolky. Druhou oblastí jsou autovraky, na jejichž ekologickou likvidaci lze získat finanční prostředky (výzva č. 5/2016). Další možnosti financování se nabízejí např. z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (zastřešuje Ministerstvo průmyslu a obchodu).

Recyklace

Je jeden ze způsobů využití odpadu, kdy je určitý výrobek/materiál uveden do původního (výrobního) cyklického procesu. Tímto způsobem se zužitkuje všechen odpad jako takový. Recyklaci je možno kategorizovat na odpady, které se musí upravit (např. vytřídit) a odpady, které se využívají přímo. Recyklace komunálního odpadu lze zařadit mezi položky, které mají rostoucí (pozitivní) trend v ČR. Dokládají to odborná data, kdy kupříkladu v roce 2002 byla hodnota recyklace komunálu 2 kg/obyvatele, v roce 2010 již 43 kg/obyvatele (odhad) a v roce 2014 70 kg/obyvatele (odhad)*.

Obr. č. 1 Způsoby nakládání s odpady v ČR (zdroj: czso.cz)

Obr. č. 2 Nakládání s komunálním odpadem ve vybraných zemích v roce 2014 (zdroj: czso.cz; zdroj dat: Eurostat)

Kompostování

Pod tímto termínem bývá označována přeměna bioodpadu na přírodní hnojivo za určitých podmínek (vlhkost, přístup vzduchu, činnost mikroorganismů). Výhodou kompostování je zužitkování takřka všech organických látek (rostliny, dřevo, zbytky jídel atd.). V současné době nastává velký rozvoj, i ve městech, sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (hnědé nádoby na odpad). Vývoj kompostování komunálního odpadu v ČR není prozatím tak významný jako recyklace. V roce 2002 se kompostoval 1 kg/obyvatele komunálního odpadu, v roce 2010 již 7 kg/obyvatele (odhad) a v roce 2014 9 kg/obyvatele (odhad)*.

Další informace

Problematika odpadového hospodářství, resp. opětovného využití odpadu je velmi rozsáhlá a více odborných informací je možné nalézt na specializovaných webových stránkách např.: kompostování, recyklace (výukové materiály).

Odpadové & oběhové hospodářství

Jednoznačný trend současné doby a výhledově i doby budoucí posvěcený Evropskou komisí. To je přechod od odpadového hospodářství směrem k oběhovému. V praxi to znamená předcházet vzniku odpadu, využívat odpad jako surovinový vstup, recyklovat namísto skládkování. Celý proces by měl počátek u firem/výrobců, kteří by navrhovali a vytvářeli takové produkty podporující energetickou a surovinovou efektivitu, recyklovatelnost a celkový důraz na opětovné využití. Na tento atribut navazují kupující (spotřebitelé), kteří by díky osvětě a proaktivnímu chování využívali takové produkty, které by mohli být ve finálním stádiu životního cyklu znovu využity. Tomuto trendu by se přizpůsobily i specializované firmy, které by zabezpečovaly komplexní servis (tj. svoz, sběr odpadu, ale i procesní řízení v rámci oběhového hospodářství), zároveň by však nebyla cílová stanice na skládce odpadu. S tímto souvisí také faktor poměrně významných investic odpadových společností do modernizace a nových technologií na zpracování a využívání odpadu, možností se nabízí celé spektrum (kompostování, energetické využití, materiálové využití atd.)

Evropská komise - odborná data

Balíček oběhového hospodářství (akční plán, revidované právní předpisy) & renovace místo recyklace lehkých užitkových vozidel = ušetření na vstupech 6,4 miliard eur ročně, úspora 140 milionů eur na energetických nákladech, snížení emisí skleníkových plynů o 6,3 milionu & recyklace odpadu pocházejícího z domácností EU je v některých lokalitách přes 80 % v jiných je pouze v jednotkách procent & recyklace komunálního odpadu 65 % do roku 2030 & recyklace obalových odpadů 75 % do roku 2030 & skládkování nejvýše 10 % do roku 2030 & vypracování inspekčních plánů (v rámci zamezení nelegální přepravy odpadu mimo EU) & zřízení evropského centra excelence v rámci účinného využívání zdrojů & rozvoj projektů v rámci oběhového hospodářství.

Opětovnému využití odpadu a přechodu na oběhové hospodářství se bude věnovat také konference Povinnosti v podnikové ekologii, která se koná 30. 11. 2016 v Praze. Nezmeškejte poslední příležitost a přihlaste se ještě dnes s last minute slevou 15 %.

Používáte recyklované materiály pro výrobu? Chcete zlepšit životní prostředí?
Přihlaste se do některé z kategorií soutěže Přeměna odpadů na zdroje, kterou pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu.

pozn.: * zdroj dat: Eurostat

Zdroj dat: mzp.cz; sfzp.cz; cenia.cz; czso.cz; europa.eu; empress.cz; euroskop.cz

Autor: Lukáš Žaludek

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí