zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky...

05.12.2016
Odpady
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky...

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 14 odst. 5, § 19 odst. 3, § 21 odst. 5 a § 45 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech...

Citace: 387/2016 Sb. Částka: 156/2016 Sb.
Na straně (od-do): 6146-6163 Rozeslána dne: 2. prosince 2016
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 21. listopadu 2016 Datum účinnosti od: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. III

Vydáno na základě: 185/2001 Sb.
Předpis mění: 294/2005 Sb.; 383/2001 Sb.


387

VYHLÁŠKA

ze dne 21. listopadu 2016,

kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky
a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 14 odst. 5, § 19 odst. 3, § 21 odst. 5 a § 45 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb. a zákona č. 229/2014 Sb., (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky
a jejich využívání na povrchu terénu

Čl. I

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., vyhlášky č. 61/2010 Sb. a vyhlášky č. 93/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i).

2. V § 2 písmena e) a f) včetně poznámek pod čarou č. 3 a 5 znějí:

"e)
sedimentem - materiál vytěžený z vodních nádrží, vodních ploch a koryt vodních toků vzniklý převážně erozí půdy, s výjimkou materiálu, který byl těžen jako říční materiál5),

f)
směsnými komunálními odpady - odpady katalogových čísel3) 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03 a 20 03 07,

______________________________________
3)
Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.
5)
§ 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 2 písmeno j) zní:

"j)
využíváním odpadů na povrchu terénu - rekultivace povrchu terénu, vyrovnávání terénních nerovností a jiné úpravy terénu, vytváření uzavíracích vrstev skládky, rekultivace uzavřených skládek, rekultivace odkališť, zavážení vytěžených lomů; využíváním odpadů na povrchu terénu není aplikace na zemědělskou půdu,".

4. V § 2 písm. n) se slova ", povrchové doly" zrušují.

5. V § 2 písm. p) se slovo "případně" nahrazuje slovy "vzájemnému ovlivnění nebo".

6. V § 2 písm. v) se za slovo "frakce" vkládají slova "recyklovaného umělého kameniva".

7. V § 4 odst. 2 se slova "ve zvláštním právním předpise" nahrazují slovy "v technické normě ČSN EN 14899 ze dne 1. července 2006 Charakterizace odpadů _ Vzorkování odpadů _ Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití" a na konci se doplňuje věta "Odběr vzorků sedimentů pro účely zpracování základního popisu odpadu může být proveden před jejich vytěžením.".

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

8. V § 4 odst. 7 písm. a) se slova ", která zamezí možnost jejich reakce s jinými ukládanými odpady a s prostředím skládky" zrušují.

9. § 5 se zrušuje

10. V § 6 se odstavec 3 zrušuje.

11. V § 8 se slovo "stabilizací" zrušuje.

12. V § 12 odstavec 1 zní:

"(1) Na povrchu terénu nelze využívat odpady nebezpečné, odpady kategorie ostatní odpad, které vznikly úpravou nebezpečných odpadů s výjimkou případů odstranění nebezpečných složek v odpadu, směsné komunální odpady, odpady uvedené v příloze č. 5 a výstupy z úpravy směsných komunálních odpadů. Na povrchu terénu dále nelze využívat stavební a demoliční odpady s výjimkou zeminy, jalové horniny, hlušiny, sedimentů, recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu a vybouraných betonových nebo železobetonových bloků využívaných jako náhrada za lomový kámen k účelům, pro které není technicky možné využít recyklát ze stavebního a demoličního odpadu. Zákaz využívání stavebních a demoličních odpadů podle tohoto odstavce se nevztahuje na jejich využívání při uzavírání skládek k vytváření uzavírací těsnicí vrstvy skládky.".

13. V § 12 odst. 2 se věta první nahrazuje větou "S výjimkou odpadů využívaných k rekultivaci skládek podle § 13 odst. 1 nesmí obsahy škodlivin v sušině odpadů a výsledky ekotoxikologických testů odpadů využívaných na povrchu terénu překročit limitní hodnoty ukazatelů stanovených v příloze č. 10.".

14. V § 13 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Sedimenty využívané při uzavírání skládek k vytváření uzavírací ochranné vrstvy kryjící uzavírací těsnicí vrstvu skládky a odpady využívané do svrchní rekultivační vrstvy skládky musí splňovat podmínky stanovené v bodě 6 přílohy č. 11.".

15. V § 14 odst. 1 se slova "povrchových dolů," a "a pískoven" zrušují.

16. V § 14 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Sedimenty využívané k zavážení vytěžených lomů, za účelem jejich rekultivace, k terénním úpravám, rekultivacím a jiným úpravám povrchu lidskou činností postižených pozemků musí splňovat podmínky stanovené v bodě 6 přílohy č. 11.".

17. V § 15 odst. 3 se slova "č. 2 a 4" nahrazují slovy "č. 2, 4 a 10".

18. V příloze č. 1 se za bod 1.3. doplňuje bod 1.4., který zní:

"1.4.
V případech využívání sedimentů na povrchu terénu, kdy původcem sedimentu a provozovatelem zařízení k využívání sedimentů na povrchu terénu je táž osoba, se bod 1.1. písm. a), b), c), e) a f) nepoužije.".

19. V příloze č. 1 bodě 2 písm. g) se slova "zvláštním právním předpisem,5)" nahrazují slovy "technickou normou ČSN EN 14899 ze dne 1. července 2006 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití,".

20. V příloze č. 1 bodě 3 písmeno d) zní:

"d)
prohlášení, že s odpadem nelze nakládat jiným způsobem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady podle § 9a zákona,".

21. V příloze č. 2 bodě 1 se věta poslední zrušuje.

22. V příloze č. 2 tabulce č. 2.1. se slova "Fenolový index" nahrazují slovy "Jednosytné fenoly".

23. V příloze č. 4 bodě 4 se slovo "stabilizací" nahrazuje slovy "způsobem podle přílohy č. 6".

24. V příloze č. 4 bodě 7 písm. c) se slova "stabilizovaný bioodpad (výstup ze zařízení pro biologické zpracování bioodpadů 3. skupiny podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.)" nahrazují slovy "výstup ze zařízení pro biologické zpracování bioodpadů 3. skupiny podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.".

25. V příloze č. 4 bodě 7 písmeno f) zní:

"f)
výstup z úpravy směsných komunálních odpadů obsahující biologicky rozložitelnou složku, který splňuje parametry bodů 10 a 11 této přílohy, může být přijímán bez zkoušek podle přílohy č. 2,".

26. V příloze č. 4 bodě 7 se doplňuje písmeno g), které zní:

"g)
pokud je překročena nejvýše přípustná hodnota ukazatele DOC, uvedená v příloze č. 2 pro výluhovou třídu číslo IIa, lze odpad přijmout na skládku za podmínky, že nebude obsahovat vyšší koncentrace organických škodlivin, než je uvedeno v tabulce č. 4.2.

Tabulka č. 4.2.

Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro odpady, které smějí být ukládány na skládku S-OO3, pokud je překročena nejvýše přípustná hodnota ukazatele DOC uvedená v příloze č. 2 pro výluhovou třídu číslo IIa:

Ukazatel Jednotka Limitní hodnota
Uhlovodíky C10 - C40
mg/kg sušiny
750
PAU
mg/kg sušiny
80
EOX
mg/kg sušiny
50


C10 - C40 - uhlovodíky obsahující 10 až 40 uhlíkových atomů v molekule
PAU -
polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu, benzo(k)fluoranthenu, fluoranthenu, fenanthrenu, chrysenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu)
EOX -
extrahovatelné organicky vázané halogeny".

27. V příloze č. 4 bod 10 zní:

"10.
Odpady obsahující biologicky rozložitelnou složku s výjimkou směsných komunálních odpadů a odpady, které přestaly být biologicky rozložitelné po úpravě, ukládané na skládku musí splnit parametr biologické stability AT4 uvedený v tabulce 4.3. Tento parametr je kritickým ukazatelem, který se v případě opakovaných dodávek sleduje s četností podle tabulky č. 4.4.

Tabulka č. 4.3.

Parametr
Limitní hodnota
Jednotka
spotřeba kyslíku po 4 dnech (AT4)*)
10
mg O2/g sušiny

*)
AT4 - test respirační aktivity, testovací metoda pro hodnocení stability bioodpadu na základě měření spotřeby O2 za 4 dny podle přílohy č. 12".

28. V příloze č. 4 se doplňuje bod 11, který zní:

"11.
Výstup z úpravy směsných komunálních odpadů může být ukládán na skládku, pouze pokud jeho výhřevnost v sušině nepřekročí hodnotu 6,5 MJ/kg. Tento parametr je kritickým ukazatelem, který se v případě opakovaných dodávek sleduje s četností podle tabulky č. 4.4.

Tabulka č. 4.4.

Roční produkce odpadu nebo výstupu
Četnost kontrol
0 - 1 000 t
1 001 - 5 000 t
5 001 a více t
2 x za rok*
4 x za rok*
12 x za rok*
".


29. V příloze č. 5 části A se na konci textu bodu 1 doplňují slova "s výjimkou využívání pneumatik při výstavbě a uzavírání skládek".

30. V příloze č. 5 části A bodě 3 se slova "výbušnost, vysoká hořlavost, oxidační schopnost, schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami nebo infekčnost" nahrazují slovy "HP 1 Výbušné, HP 2 Oxidující, HP 3 Hořlavé, HP 9 Infekční, HP 12 Uvolňování akutně toxického plynu".

31. V příloze č. 5 části B bodě 1 se slova "v souladu s § 11 odst. 2 zákona" zrušují.

32. V příloze č. 5 části B body 3 a 4 znějí:

"3. Neupravené směsné komunální odpady pouze, pokud byly při jejich shromažďování vytříděny nebezpečné složky komunálního odpadu, komodity určené ke zpětnému odběru podle § 38 odst. 1 zákona a zajištěno oddělené soustřeďování využitelných složek podle § 16 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 3 zákona. V případě obecního systému nakládání s komunálním odpadem se považuje podmínka vytřídění jednotlivých složek za splněnou, pokud je v obci zajištěno oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu v rozsahu § 17 odst. 3 zákona.

4. Biologicky rozložitelné odpady pouze, jedná-li se o biologicky rozložitelnou složku směsných komunálních odpadů. V případě, že je tato složka ze směsných komunálních odpadů oddělena, může být uložena pouze, pokud splní požadavky bodů 10 a 11 přílohy č. 4.".

33. V příloze č. 5 části B se doplňuje bod 6, který zní:

"6. Výstupy ze zařízení na využití biologicky rozložitelných odpadů pouze, pokud jde o výstupy skupiny 3 a 4 podle vyhlášky č. 341/2008 Sb.10a)".

34. V příloze č. 6 část "D9 - Fyzikálně-chemická úprava" zní:

"D9 - Fyzikálně-chemická úprava - např. odpařování, sušení, kalcinace, změna reakce (změna pH - neutralizace), změna chemického složení, odvodnění, srážení, filtrace, zpevňování (solidifikace), zapouzdření (enkapsulace), zeskelnění (vitrifikace), zatavení do skla (vitrifikace), zatavení do asfaltu (bitumenace), zatavení do síry, kombinace uvedených postupů atd., při nichž může dojít k úplné nebo částečné stabilizaci odpadu.

Význam pojmů stabilizace odpadů, částečná stabilizace odpadů a solidifikace odpadů je uveden v Katalogu odpadů3).".

35. Příloha č. 10 zní:

"Příloha č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

36. Příloha č. 11 zní:

"Příloha č. 11 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

37. Příloha č. 12 zní:

"Příloha č. 12 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

Čl. II

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 294/2005 Sb., vyhlášky č. 351/2008 Sb. a vyhlášky č. 83/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Povinnosti podle odstavců 2 a 4 se nevztahují na zařízení na využití odpadu na povrchu terénu a na zařízení na využití sedimentů na zemědělském půdním fondu, do kterého jsou přijímány výhradně sedimenty vytěžené z vodních koryt a nádrží.".

2. V § 5 se na konci odstavce 8 doplňuje věta "Požadavky stanovené v odstavcích 1 až 7 se nevztahují na shromažďování sedimentů určených k využití na povrchu terénu nebo zemědělském půdním fondu.".

3. V § 5 se doplňuje odstavec 9, který zní:

"(9) Sedimenty mohou být shromažďovány pouze na pozemcích koryta vodního toku, vodní nádrže nebo vodní plochy, nebo na pozemcích s těmito pozemky bezprostředně sousedících, po dobu nejvýše 1 roku.".

4. V § 7 odst. 2 písmeno e) zní:

"e)
s výjimkou míst, na nichž jsou skladovány odpady, které splňují limity pro využití na povrchu terénu, musí místa, na nichž jsou odpady skladovány v přímém kontaktu s terénem nebo podlahou bez využití skladovacích prostředků, svým technickým zabezpečením odpovídat těsnění příslušných skupin skládek určených k odstraňování skladovaných odpadů.".

5. V § 7 odst. 6 se za slovo "odpadů" vkládají slova "s výjimkou skladu sedimentů určených k využití na povrchu terénu nebo na zemědělském půdním fondu".


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, s výjimkou čl. I bodu 28, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:
Mgr. Brabec v. r.Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí