zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výsledky monitoringu rekreačního využití Ďáblického háje a lesa Kamýk

18.02.2017
Les
Urbánní ekologie
Výsledky monitoringu rekreačního využití Ďáblického háje a lesa Kamýk

Městské lesy jsou velmi významnou součástí krajiny v bezprostředním okolí lidských sídel...

Tyto lesy jsou v urbanizovaném prostředí důležité z hlediska krajinářského a ekologického (poskytují refugium mnoha živočišným a rostlinným druhům a přispívají tak k zachování biologické rozmanitosti; stabilizují místní klima). Městské lesy jsou důležité také z hlediska rekreačního. Například mnoho obyvatel Prahy navštěvuje tato území za účelem rekreace nebo sportovního vyžití. Městské lesy jsou pro obyvatele Prahy jednou z mála možností krátkodobé rekreace a pobytu v přírodě; mají funkci relaxační s možností sportování v relativně zdravém a nepoškozeném životním prostředí; či tvoří nedílnou část způsobu trávení volného času pro různé sociální skupiny (rodiny s dětmi, důchodci ad.).

S rostoucím počtem osob, které vstupují do těchto území, stoupá také ovlivnění jejich životního prostředí. Mezi negativní vlivy aktivit působících na životní prostředí jednotlivých městských lesů patří především produkce odpadů, rušení volně žijící živočichů nadměrným hlukem a také eroze způsobená chůzí nebo jízdou cyklistů mimo stávající cestní síť. V poslední době patří mezi významné faktory s negativním vlivem na životní prostředí těchto lesů i tlak investorů na výstavbu nových obytných zón a komerčních objektů v jejich těsném sousedství a neustále rostoucí emisní a imisní zátěž produkovaná silniční dopravou.

Ďáblice

Projekt Monitoring rekreačního využití a analýza jeho negativních dopadů na životní prostředí dvou pražských lesů Ďáblického háje a lesa Kamýk probíhal na území dvou pražských lesních komplexů. Konkrétně v Ďáblickém háji (rozloha 62 ha), v katastrálním území Ďáblice a v lese Kamýk (rozloha 33,12 ha), v katastrálních územích Kamýk a Modřany.

Hlavním cílem projektu byla analýza stavu rekreační zátěže Ďáblického háje a lesa Kamýk a také návrh vhodných opatření k zajištění integrované ochrany životního prostředí na jejich území.

Dílčí cíle projektu byly:
o Kvantifikace celkové rekreační zátěže obou lesů a vyhodnocení návštěvnické populace.
o Analýza názorů a chování návštěvnické populace včetně jejího vnímání aktuálního stavu životního prostředí v těchto lesích.
o Stanovení možných negativních dopadů, které ovlivňují životní prostředí či účinnou ochranu těchto městských lesů (turistická a rekreační zátěž, doprava, existující a předpokládané rozvojové aktivity na území nebo v těsné blízkosti těchto lesů).
o Zvýšení environmentálního uvědomění a osvěta návštěvníků obou lesů.
o Navržení konkrétních opatření umožňujících zvýšit rekreační potenciál obou lesů.

Od října 2015 do září 2016 probíhal roční monitoring návštěvnosti Ďáblického háje a lesa Kamýk. Průzkum potvrdil předpokládaný stav - tj. velmi vysokou návštěvnost obou lokalit - v Ďáblickém háji dosahuje ročně 250 000 osob a v lese Kamýk 139 000 osob. Vztáhneme-li počet návštěvníků k rozloze lesa, zjistíme, že zatížení obou lesů je podobné, v Ďáblickém háji - 4 195 osob na hektar za rok, v lese Kamýk - 4 030 osob na hektar za rok.

park

Množství návštěvníků v obou lesích během roku značně kolísá, rovněž během jednotlivých ročních období a měsíců. Není snadné popsat průběh návštěvnosti během roku z 24 izolovaných měření, v Ďáblickém háji můžeme ale vidět dvě výrazná maxima celoroční návštěvnosti, a to v květnu a září a dvě minima - zimní v lednu a letní v červnu a červenci. Lednový pokles patrně souvisí s nepříznivým počasím a také s délkou dne, kdy se brzy stmívá. Letní pokles návštěvnosti je pak pravděpodobně způsoben tím, že potenciální návštěvníci městských lesů tráví svou dovolenou mimo Prahu.
Také v lese Kamýk množství návštěvníků kolísá během jednotlivých ročních období a měsíců. Největší počty návštěvníků byly zaznamenány na jaře (květen, duben) a v září. Nejmenší zaznamenané počty návštěvníků byly dosaženy v prosinci, listopadu a říjnu. Patrný je i pokles v červenci. Důvody poklesu návštěvnosti v těchto obdobích jsou stejné jako v případě Ďáblického háje.

Zajímavé jsou např. i údaje o počtu návštěvníků se psy, kdy v Ďáblickém háji připadá 1 pes na 7 návštěvníků, v lese Kamýk pak připadá 1 pes na 6 návštěvníků. Zajímavý je také podíl cyklistů na celkové návštěvnosti, v Ďáblickém háji tvoří cyklisté 14,3 % návštěvníků, v lese Kamýk 9,3 % všech návštěvníků.

Součástí průzkumu návštěvnosti byla také dotazníková šetření v obou lesích, zkoumající spektrum návštěvníků, jejich názory, podněty a připomínky k stavu a hospodaření v lesích, k vybavení těchto lokalit herními prvky, drobným mobiliářem atd. Zjištěné názory přispějí ke zlepšení samotného managementu městských lesů, kdy pro rozdílné skupiny návštěvníků bude možno přijmout nebo připravit speciálně cílená opatření (např. pro seniory, rodiče s dětmi, sportovce atd.), jako je třeba instalování nových odpadkových košů, laviček, informačních tabulí a dalších infrastrukturních zařízení v závislosti na nejvíce navštěvovaných lokalitách a nejvíce využívaných trasách/cestách v obou lesích.

Řada sledovaných údajů byla v obou lesích velmi podobná (důvod návštěv, aktivity prováděné v lesích, doba návštěv, vnímání intenzity návštěvnosti, vnímání rozmístění a kvality míst k odpočinku atd.). Průzkum také potvrdil převažující kladný názor veřejnosti na dlouhodobý záměr hl. m. Prahy postupně přeměňovat jehličnaté monokultury na porosty smíšené.

Typickým návštěvníkem Ďáblického háje i lesa Kamýk je žena ve věku 25 - 39 let se středoškolským vzděláním. Bydlí v panelovém domě a les navštěvuje nejčastěji sama.
Les navštěvuje více než 2-3x týdně v odpoledních hodinách (14 - 17 hod.) a nerozlišuje mezi všedními dny a víkendem. Zdrží se zde přibližně 1 - 2 hodiny a do lesa se dopravuje pěšky. Nejčastější aktivitou provozovanou v lese je procházka/pěší turistika.
Intenzita pěších i cyklistů je podle ní optimální. Společné využívání cest chodci a cyklisty nevnímá jako konfliktní. Nemá jasný názor na stav životního prostředí v lese a neví ani o žádném ekologickém problému. Kvalitu i rozmístění míst k odpočinku považuje za optimální, stejně jako rozmístění a množství odpadkových košů. Dává přednost nezpevněným cestám a kvalita cestní sítě je podle ní vyhovující. Přeměnu jehličnatých porostů na porosty smíšené vnímá pozitivně.

Výsledky monitoringu pomohou optimalizovat management v obou lesích tak, aby byly vyváženy jak jejich přírodní hodnoty, tak i jejich rekreační potenciál.


Projekt ,,Monitoring rekreačního využití a analýza jeho negativních dopadů na životní prostředí dvou pražských lesů Ďáblického háje a lesa Kamýk" realizoval Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., a trval od září 2015 do prosince 2016 a byl financován z grantových prostředků Hlavního města Prahy.

Kontaktní osoba:
Mgr. Lubomír Bartoš - vedoucí projektu
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Kateřinská 26, 128 00 Praha 2
ekopolitika.cz
T: 224 828 257
E: lubomir.bartos@ekopolitika.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí