zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů

06.02.2017
Zemědělství
Legislativa
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství...

Citace: 17/2017 Sb. Částka: 6/2017 Sb.
Na straně (od-do): 210-211 Rozeslána dne: 31. ledna 2017
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 16. ledna 2017 Datum účinnosti od: 1. března 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. III

Vydáno na základě: 252/1997 Sb., 256/2000 Sb.

Předpis mění: 74/2015 Sb.

17

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. ledna 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací
na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb. a nařízení vlády č. 62/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 1 písm. b) se slova ", na kterých" nahrazují slovy "s čísly trvalých objektů, ve kterých".

2. V § 12 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova "; stáří prasničky se počítá ode dne následujícího po dni narození".

3. V § 14 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slovo "splňuje" nahrazuje slovy "splní v retenčním období" a za slovo "podopatření" se vkládají slova "na uvedeném hospodářství žadatele".

4. V § 17 odst. 3 písm. a) a v § 17 odst. 3 písm. b) se za slova "daného podopatření" vkládají slova "nebo titulu".

5. V § 17 odst. 6 se za text "§ 10 odst. 1 písm. b)," vkládá text "§ 11 odst. 1 písm. b)," a za slova "daného podopatření" se vkládají slova "nebo titulu".

6. V § 17 odst. 10 se slovo "tří" nahrazuje číslem "6" a číslo "3" se nahrazuje číslem "6".

7. V § 17 odstavec 14 zní:

"(14) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel lhůtu stanovenou v § 8 odst. 2, avšak podal hlášení nejpozději do 30 dnů po ukončení doby závazku, rozhodne v rámci daného podopatření nebo titulu pro uvedené hospodářství o

a)
snížení dotace o 3 %, jestliže žadatel nepodal 1 hlášení v daném termínu,

b)
snížení dotace o 5 %, jestliže žadatel nepodal 2 hlášení v daném termínu,

c)
snížení dotace o 10 %, jestliže žadatel nepodal 3 hlášení v daném termínu,

d)
snížení dotace o 20 %, jestliže žadatel nepodal 4 hlášení v daném termínu, nebo

e)
neposkytnutí dotace, jestliže žadatel nepodal 5 a více hlášení v daném termínu.".

8. V § 17 se doplňují odstavce 15 a 16, které znějí:

"(15) Zjistí-li Fond, že u dojnice uvedené v žádosti o poskytnutí dotace podle § 11 odst. 1 písm. a) připadla doba porodu na období od 1. do 15. prosince kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, sníží dotaci vypočtenou podle § 16 o 10 %; snížení se uplatní na velkou dobytčí jednotku takové dojnice.

(16) Limit pro stanovení výpočtu snížení nebo neposkytnutí dotace podle čl. 31 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 v rámci podopatření podle § 2 písm. e) je 15 odstavených selat.".

9. V přílohách č. 3 a 6 se do druhé a třetí tabulky doplňuje sloupec s nadpisem "Datum zápisu".

10. V přílohách č. 4, 5 a 7 se do druhé tabulky doplňuje sloupec s nadpisem "Datum zápisu".

11. V příloze č. 8 části II tabulce č. 2 se slovo "Krávy" nahrazuje slovem "Krávy3)" a slovo "Jalovice" se nahrazuje slovem "Jalovice3)".

12. V příloze č. 8 části II se pod tabulku č. 2 doplňuje poznámka č. 3, která zní:

______________________________________
"3)
Počet zvířat ve volném ustájení nesmí být větší než počet boxů.".


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená v roce 2015 podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená v roce 2016 podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, s výjimkou požadavků uvedených v bodech 1, 2, 5 a 9 až 12, pokud jde o § 12 odst. 2 písm. c), § 17 odst. 6 a přílohy č. 3 až 8 nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, které se použijí nejdříve pro řízení o žádostech o poskytnutí dotace podané v roce 2017.


Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2017, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, pokud jde o § 11 odst. 1 písm. b), bodu 2, pokud jde o § 12 odst. 2 písm. c), bodu 5, pokud jde o § 17 odst. 6, a bodů 9 až 12, pokud jde o přílohy č. 3 až 8, která nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2017.


Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí