zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Strategické cíle vodního hospodářství do roku 2030

17.02.2017
Voda
Strategické cíle vodního hospodářství do roku 2030

Posláním vodního hospodářství je vytvářet podmínky pro udržitelné hospodaření s omezeným vodním bohatstvím ČR...

tak, aby byly sladěny požadavky na užívání vodních zdrojů s požadavky ochrany vod a zároveň s realizací opatření na snížení škodlivých účinků vod vyvolaných hydrologickými extrémy - povodněmi a suchem.

Ministerstvo zemědělství stanovilo strategické priority pro toto odvětví, které mají za úkol zajistit zejména zásobování pitné vody pro obyvatelstvo, zabezpečení a ochranu vodních zdrojů nebo zmírnění následků povodní a sucha na vodní zdroje.

Strategické cíle stanovené Ministerstvem zemědělství:

 • Zkvalitnění prevence před povodněmi

 • Zmírnění následků sucha v souvislosti se změnou klimatu

 • Udržitelná péče o vodní zdroje ČR

 • Podpora a regulace oboru vodovodů a kanalizací pro zabezpečení vodohospodářských služeb obyvatelstvu

 • Zlepšení stavu vodních ekosystémů prostřednictvím realizace opatření z Plánů povodí (NPP a PDP)

 • Zkvalitnění činnosti státní správy, zajištění veřejně dostupných informací o vodním hospodářství a rozvoj ,,public relations" (vztahů s veřejností)

Příklady opatření k naplňování strategických cílů:

 • Realizace efektivních technických protipovodňových opatření (upřednostňována opatření směřující ke zvýšení retence)

 • Zahájit přípravu realizace technických a přírodě blízkých opatření v suchem nejohroženějších lokalitách s rizikem nedostatku vody (zahájena příprava 4 vodních nádrží - Vlachovice, Pěčín, Senomaty, Šanov)

 • Podpora závlah z Ministerstva zemědělství a příprava nového dotačního programu na obnovu, rekonstrukci a rozvoj

 • Příprava nového dotačního programu na podporu zadržování vody v krajině prostřednictvím výstavby nových, obnovy historicky zaniklých a rekonstrukce stávajících rybníků a vodních nádrží

 • Novelizace vodního zákona ve smyslu dokumentu ,,Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedo- statku vody" schváleného usnesením vlády ČR č. 620 z roku 2015

 • Rozvoj kontrolní činnosti v oblasti provozo- vání vodovodů a kanalizací a publikování výsledků v ročence ,,Vodovody kanalizace ČR" a na webu eAGRI

 • Zavedení centrální metodické pomoci pro vyřizování stížností a žádostí v oblasti vodovodů a kanalizací

 • Otevření dotační podpory pro výstavbu a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací zejména pro malé obce (do 1 000 ekvivalentních obyvatel), včetně propojení vodárenských soustav k zabezpečení dostatku pitné vody v období sucha

 • Realizace opatření z programů v Plánech povodí ke zlepšení stavu vodních ekosystémů (jakost vody, omezení živin a znečištění, apod.)

 • Posílit osvětu veřejnosti o dopadu hydrologických extrémů a změně klimatu a získat podporu a pochopení opatření k omezení nepříznivých následků pro vodní zdroje

Příklady dotační politiky:

Národní dotace:

 • 129 260 - Podpora prevence před povodněmi III. (pro období 2014-2019 a pokračování po roce 2019)

 • 129 310 - Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy II. etapa (pro období 2017-2022)

 • 129 280 - Podpora retence vody v krajině- rybníky a vodní nádrže (pro období 2016- 2021)

 • 129 290 - Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích (pro období 2016-2020)

 • 129 250 - Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací (pro období do 2017 a následující 2017-2021)

 • 1.I. - Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách

Národní dotace navržené v návaznosti na dokument ,,Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody" (usnesení vlády ČR č. 620 z roku 2015):

 • Podpora propojení vodohospodářských soustav k zabezpečenosti vodních zdrojů

 • Podpora rekonstrukce, oprav a modernizace odvodňovacích zařízení

 • Odstraňování sedimentů z přehradních nádrží, výstavba přehradních nádrží

 • Program na vytvoření nástrojů pro zhodnocení technické, vodohospodářské a ekonomické efektivnosti opatření na ochranu před suchem a nedostatkem vody

Program rozvoje venkova 2014-2020:

 • M04 - Investice do hmotného majetku (Pozemkové úpravy, realizace plánů společných zařízení, Vodohospodářská a protipovodňová opatření)

 • M08 - Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů (Zavádění preventivních opatření v lesích, Odstraňování škod způsobených povodněmi)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí