zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Mapy ohrožení smrkových porostů suchem pomohou rozpoznat rizikové oblasti

28.02.2017
Voda
Les
Mapy ohrožení smrkových porostů suchem pomohou rozpoznat rizikové oblasti

Jako rámcový podklad pro poskytování podpory pro obnovu porostů kalamitně poškozených suchem slouží mapy, které zpracovali experti z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Mapy ohrožení smrkových porostů vznikly na základě podkladů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Každým rokem budou aktualizovány.

Chřadnutím a odumíráním jsou postiženy smrky všech věkových stupňů, vypěstované uměle i z přirozené obnovy. Předpokládanou příčinou poškození jsou výkyvy meteorologických podmínek, které můžeme dát do souvislosti s probíhající globální změnou klimatu. Spouštěcím mechanismem kalamitního poškození jsou pravděpodobně opakující se periody sucha. V suchem oslabených porostech je pak výrazný sekundární výskyt biotických škůdců, zejména podkorního hmyzu aváclavky.

Vzhledem k naléhavosti situace vněkterých regionech umožnilo Ministerstvo zemědělství ČR financování obnovy lesních porostů poškozených suchem z Programu rozvoje venkovavrámci programu Obnova lesních porostů pokalamitách. Jako podklad pro poskytnutí podpory bylo nutné ve velmi krátkém čase identifikovat oblasti, kde hraje sucho vkomplexu poškození zásadní roli. Jako podklady sloužily mapy aktuální vláhové bilance pro roky 2012 - 2014 a mapy ohrožení půdním suchem pro rok 2015., získané od ČHMÚ. Ten však ohrožení suchem modeluje pro území ČR pouze pro travní porosty a vybrané zemědělské plodiny. Na základě těchto podkladů vznikly následující výstupy:

Mapa dlouhodobého stresu suchem - vláhová bilance zaobdobí 2012-2014: ,,Výsledné hodnoty jsme rozdělili do čtyř kategorií: 1) negativní bilance - tj. oblasti s celkovou bilancí pod 0 mm, kde byly lesní porosty výrazně stresovány suchem. Pro smrk považujeme za nepříznivé i následující dvě kategorie: 2) s bilancí 0-50 mm a 3) s bilancí 50-100 mm. Je tomu tak proto, že původní mapy ČHMÚ jsou počítány pro evapotranspiraci (celkový výparu) travního porostu, která je nižší než transpirace středně starých a dospělých porostů jehličnatých dřevin. Poslední kategorii 4) s vodní bilancí nad 100 mm za předchozí tři vegetační období považujeme za mírně stresovanou nebo vůbec nestresovanou suchem. U jinak zdravých porostů by na takových lokalitách nemělo docházet k akutním kalamitním poškozením, a to ani při výrazném přísušku během jedné vegetační sezóny," upřesňují autoři mapových výstupů.

Mapa stresu lesních porostů suchem vroce 2015: Pro tvorbu výsledné mapy byly použity údaje o ohrožení půdním suchem ve vybraných termínech roku 2015 v půdním profilu v hloubce 0 - 100 cm.

Kombinovaná mapa ohrožení smrkových porostů suchem:Výsledná mapa definuje oblasti, ve kterých došlo ke kombinaci dlouhodobého stresu lesních porostů suchem v předchozích třech vegetačních obdobích a akutního stresu suchem v roce 2015. Řešitelé vychází z předpokladu, že k akutnímu kalamitnímu poškození může dojít pouze v případě víceletého chronického působení sucha. Pro vznik kalamitního poškození smrkových porostů suchem jsou uvažovány tři kategorie: ohrožení suchem, výrazné ohrožení suchem a extrémní ohrožení suchem.

Pro účely poskytování náhrad kalamitního poškození suchem byly oblasti sloučeny do dvou kategorií: 1) bez možnosti náhrad = bez ohrožení suchem + mírné poškození suchem + oblast bez dlouhodobého působení sucha; 2) s možností náhrad kalamitního poškození suchem = oblasti ohrožené až extrémně ohrožené suchem v roce 2015 a zároveň s nepříznivou vláhovou bilancí v letech 2012-2014

Při zpracování prostorových dat bylo testováno několik způsobů vyhodnocení. Výsledky byly srovnávány s výsledky pozemních šetření, ať už s informacemi o zdravotním stavu lesních porostů v jednotlivých regionech ČR, vyplývajícími z poradenské činnosti Lesní ochranné služby, nebo z monitoringu zdravotního stavu lesů v rámci programu ICP Forests.

Pro účely hodnocení ,,kalamitního sucha" vlesních porostech by bylo vhodnější uplatnit modely přímo zaměřené navodní bilanci lesních porostů, které však dosud nebyly kdispozici ananichž se vsoučasné době vespolupráci obou organizací pracuje. Přestopředložené výstupy představují se současnými podklady relevantní podklad pro státní správu. Veškeré další podmínky a omezení jsou dány aktuálními podmínkami Programu rozvoje venkova, které jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR (www.eagri.cz).

Podrobnosti najdete zde: http://www.vulhm.cz//sites/File/ZLV/fulltext/469.pdf

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí