zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové legislativní návrhy Evropského výboru regionů na změny směrnice o odpadech

20.02.2017
Odpady
Legislativa
Nové legislativní návrhy Evropského výboru regionů na změny směrnice o odpadech

V lednu 2017 bylo zveřejněno stanovisko kompromisních pozměňovacích návrhů k úpravě směrnice 2008/98/EC o odpadech a stanovisko o potravinovém odpadu.

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno Stanovisko Evropského výboru regionů 2017/C 017/09 ze dne 18. ledna 2017, legislativní návrhy, kterými se mění směrnice o odpadech a stanovisko Evropského výboru regionů - Potravinový odpad.

Doporučené pozměňovací návrhy se týkají směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů, směrnice 2008/98/ES o odpadech a směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.

DOPORUČENÉ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Pozměňovací návrh 1

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, COM(2015) 593 final - 2015/0272 (COD)

Odůvodnění

Hlavním cílem této směrnice je minimalizovat negativní dopad baterií na životní prostředí tím, že se zabrání vypouštění nebezpečných látek (těžké kovy) do životního prostředí. Definují se v ní pravidla pro uvádění baterií na trh a pro jejich zvláštní odstraňování.

Členské státy podporují výzkum nákladově efektivních metod recyklace šetrných k životnímu prostředí u všech typů baterií a akumulátorů. Organické baterie představují novou generaci baterií, které neobsahují nebezpečné látky. Výzkum a inovace probíhají po celé Evropě. Kromě složek šetrných k životnímu prostředí mají tyto baterie obrovský hospodářský potenciál a širokou škálu použití.

Bez navrhovaného pozměňovacího návrhu budou organické baterie podléhat zvláštním požadavkům na odstraňování běžných baterií, přestože jsou šetrné k životnímu prostředí. To by představovalo překážku pro technologické inovace podporující environmentální cíle a rovněž by to bránilo těmto inovacím, aby přispívaly k růstu a tvorbě pracovních míst v Evropě. Organické baterie by proto měly být z působnosti této směrnice vyňaty.

Pozměňovací návrh 2

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů, COM(2015) 594 final - 2015/0274 (COD)

Odůvodnění

Doplnění je v souladu s balíčkem opatření týkajících se zlepšování právní úpravy EU a nedávným stanoviskem VR k provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí. Informace by měly být jednotné, aby je při přijímání opatření ke zlepšení nakládání s odpady bylo možné porovnávat.

Pozměňovací návrh 3

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, COM(2015) 595 final - 2015/0275 (COD)

Odůvodnění

Právní předpisy EU by měly umožňovat plnou odpovědnost výrobce za vyprodukovaný odpad. Vzhledem k tomu, že tento trh má celounijní rozměr, je třeba to zaručit prostřednictvím minimálních společných kritérií. V souladu se zásadou subsidiarity by rozšířená odpovědnost výrobce měla být stanovena na vnitrostátní/místní úrovni.

Pozměňovací návrh 4

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, COM(2015) 595 final - 2015/0275 (COD)

Odůvodnění

Tyto ukazatele by měly vycházet z množství vyprodukovaného odpadu, např. 100 kg zbytkových odpadů na osobu, aby byl vytyčen reprezentativní a efektivní cíl, a to i pro země s malou ekonomikou anebo země, které již produkují méně odpadu.

Pozměňovací návrh 5

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, COM(2015) 595 final - 2015/0275 (COD)

Odůvodnění

Nová směrnice stanoví řadu mechanismů k řešení otázky nedostatečného dodržování či nedodržování pravidel, ale také k podpoře pokroku. Ve většině případů však nedostatečné pochopení na úrovni EU toho, jaké jsou povinnosti regionální a místní úrovně v otázce odpadu, má za následek slabé výsledky, pokud jde o cíle EU.

Pozměňovací návrh 6

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, COM(2015) 595 final - 2015/0275 (COD)

Odůvodnění

Má se za to, že navrhovaná opatření pro nikoliv nebezpečné stavební a demoliční odpady, které představují podstatnou část celkového množství odpadu, nejsou v tomto ohledu dostatečně ambiciózní. Namísto stávajícího společného cíle v oblasti přípravy k opětovnému použití, recyklace a zásypů se navrhuje vytyčit - alespoň v podobě plánu - konkrétní cíle v oblasti recyklace zvláštních stavebních materiálů s cílem podpořit fungování oběhového hospodářství.

Pozměňovací návrh 7

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, COM(2015) 595 final - 2015/0275 (COD)

Odůvodnění

Byla promarněna příležitost zachovat cíl ve výši 70 %, jak Evropská komise navrhla v loňském roce, neboť recyklace vytváří nová pracovní místa na místní úrovni a produkuje méně emisí než skládkování či spalování. VR již dříve zdůraznil, že pozitivní výsledky v některých členských státech a v některých regionech ukazují, že je možné tyto ambiciózní cíle splnit, resp. se jim přiblížit, pokud existují odpovídající rámcové podmínky a pokud je vytvořena nezbytná administrativní kapacita tam, kde dosud neexistuje (1).

Pozměňovací návrh 8

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, COM(2015) 595 final - 2015/0275 (COD)

Odůvodnění

V pozměňovacím návrhu se navrhuje učinit sběr biologického odpadu povinným. Považuje se za prospěšné vylepšit znění písmene a) tak, aby byla recyklace biologického odpadu propojena s produkcí vysoce kvalitního kompostu a digestátu, jinak budou místo recyklace skládkovány.

Pozměňovací návrh 9

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, COM(2015) 595 final - 2015/0275 (COD)

Odůvodnění

Předcházení vzniku komunálního odpadu je v souladu s cíli vytyčenými v 7. akčním programu pro životní prostředí a s úkolem svěřeným Komisi podle čl. 9 písm. c) rámcové směrnice Různé národní programy předcházení vzniku odpadů již obsahují kvantitativní cíle.

Pozměňovací návrh 10

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, COM(2015) 596 final - 2015/0276 (COD)

Odůvodnění

Upozorňuje se na neexistenci cíle do roku 2030 pro přípravu k opětovnému použití a recyklaci plastových obalů. Komise by měla mít alespoň povinnost tento cíl během několika málo let předložit.

Plné znění stanoviska najdete zde.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
INISOFT s.r.o.
1
12. 2020
1.12.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
8
12. 2020
8.12.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí