zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové předpisy o Chráněné krajinné oblasti Poodří

02.03.2017
Chráněná území
Legislativa
Nové předpisy o Chráněné krajinné oblasti Poodří

Vláda nařizuje podle § 25 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny..

Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří
Citace: 51/2017 Sb. Částka: 19/2017 Sb.
Na straně (od-do): 546-552 Rozeslána dne: 28. února 2017
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 15. února 2017 Datum účinnosti od: 1. března 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:


Vydáno na základě: 114/1992 Sb.

Předpis ruší:155/1991 Sb.

51

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. února 2017

o Chráněné krajinné oblasti Poodří


Vláda nařizuje podle § 25 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:


§ 1

Chráněná krajinná oblast Poodří

K zajištění ochrany přírody a krajiny části území nivy řeky Odry se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Poodří.


§ 2

Poslání a předměty ochrany chráněné krajinné oblasti

(1) Posláním chráněné krajinné oblasti je uchování a obnova jejího přírodního prostředí, zejména ekosystémů, včetně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování a obnova ekologických funkcí a procesů v území a zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů.

(2) Předmětem ochrany chráněné krajinné oblasti je harmonicky utvářená krajina nivy řeky Odry a jejích přítoků se zachovanými přírodními procesy přirozeného nivního ekosystému, s typickým krajinným rázem tvořeným mozaikou enkláv lučních aluviálních porostů, porostů lužního lesa, se značným zastoupením dřevin rostoucích mimo les, se starými rameny vodních toků, trvalými a periodickými tůněmi, prameništi ve svazích říčních teras a rybníky s druhově pestrou florou a faunou s funkcí významné tahové zastávky vodních ptáků a s přírodními hodnotami krajiny spočívajícími v zachovalé dynamice přirozených říčních procesů meandrujících toků a režimu povrchových rozlivů. Předmětem ochrany jsou také mokřadní společenstva a na ně vázané vzácné a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, rozmístění a urbanistická struktura obcí, včetně dochovaných památek historického osídlení, a předměty ochrany Evropsky významné lokality Poodří a Evropsky významné lokality Cihelna Kunín.


§ 3

Vymezení chráněné krajinné oblasti

(1) Chráněná krajinná oblast se rozkládá na území Moravskoslezského kraje.

(2) Územní vymezení a popis hranice chráněné krajinné oblasti jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Orientační grafické znázornění území chráněné krajinné oblasti je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(4) Vyznačení hranice chráněné krajinné oblasti na podkladě kopie katastrální mapy, včetně elektronické podoby, je uloženo v ústředním seznamu1).


§ 4

Členění chráněné krajinné oblasti

(1) Území chráněné krajinné oblasti se člení do 4 zón odstupňované ochrany přírody.

(2) Do I. zóny se zařazuje území s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami, zejména přirozené nebo člověkem málo pozměněné lesní ekosystémy, přírodě blízké ekosystémy vzniklé a udržované zemědělským hospodařením a další zvláště významná území z hlediska biologické rozmanitosti a ekologické stability krajiny.

(3) Do II. zóny se zařazují území hospodářsky využívaných vodních, lesních a lučních ekosystémů s místně zachovalými přírodními hodnotami a ostatní přírodně hodnotné plochy, které jsou hospodářsky využívány přírodě šetrným způsobem. Do této zóny se začleňují také hospodářsky nevyužívané zamokřené křoviny, rákosiny, tůně, periodicky protékaná stará ramena a periodické tůně, tedy pozemky hospodářsky nevyužívané v záplavovém území jednoletých až dvouletých vod, a také území nezbytná pro uchování přírodních hodnot v I. zóně.

(4) Do III. zóny se zařazují lidskou činností značně pozměněné ekosystémy, intenzivně využívané zemědělské a lesní pozemky, produkční rybníky, rozptýlená venkovská zástavba a zástavba účelovými stavbami, zejména pro lesnictví, zemědělství, vodní hospodářství a dopravní infrastrukturu.

(5) Do IV. zóny se zařazují lidskou činností silně pozměněné části přírody a zastavěné plochy nezahrnuté do jiných zón ochrany přírody.


§ 5

Bližší ochranné podmínky

(1) Na území chráněné krajinné oblasti mimo zastavěná území obcí lze pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody

a)
zavážet terénní sníženiny nebo upravovat nebo měnit přirozená koryta vodních toků,

b)
odbahňovat vodní nádrže a koryta vodních toků a ukládat vytěžené sedimenty,

c)
provádět leteckou aplikaci hnojiv a biocidů,

d)
poškozovat nebo odstraňovat litorální porosty rybníků a jiných vodních ploch a plovoucí nebo ponořenou vegetaci,

e)
vyznačovat pěší, cyklistické, běžecké, jezdecké a jiné obdobné tratě, trasy a stezky,

f)
pořádat akce s účastí více než 100 účastníků,

g)
chovat nebo vypouštět kachny divoké a jejich křížence,

h)
létat na sportovních létajících zařízeních, nebo

i)
provozovat bezpilotní létající zařízení na dálkové ovládání, kromě letů pro zajištění bezpečnosti státu, ochrany osob, majetku nebo veřejného pořádku, a letů pro potřeby orgánů ochrany přírody.

(2) Na území I. a II. zóny chráněné krajinné oblasti lze pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody ponechávat na místě mulčovanou hmotu a štěpku, nejde-li o údržbu vodních děl. Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba v případě povodňové, havarijní nebo mimořádné klimatické situace a dále při hašení požárů, řešení mimořádných událostí nebo krizových situací.

(3) Na území II. a III. zóny chráněné krajinné oblasti lze pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody aplikovat na travní porosty kejdu, fugát, silážní šťávy a ostatní tekuté odpady.

(4) Na území III. zóny lze pouze s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody vysazovat plantáže geograficky původních dřevin na pozemcích, které nejsou určeny pro plnění funkce lesa.


§ 6

Přechodné ustanovení

Správní řízení zahájená a neskončená do dne účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle dosavadních právních předpisů.


§ 7

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 155/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří, se zrušuje.


§ 8

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2017.


Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.


____________________________________________________________
1)
§ 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 51/2017 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 51/2017 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří
Citace: 52/2017 Sb. Částka: 19/2017 Sb.
Na straně (od-do): 553-554 Rozeslána dne: 28. února 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 20. února 2017 Datum účinnosti od: 1. března 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 114/1992 Sb.

52

VYHLÁŠKA

ze dne 20. února 2017

o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 27 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Vymezení zón

(1) Vymezují se zóny odstupňované ochrany přírody (dále jen "zóna") na území Chráněné krajinné oblasti Poodří1).

(2) Vyznačení hranic zón na podkladě kopie katastrální mapy, včetně elektronické podoby, je uloženo v ústředním seznamu2).

(3) Orientační grafické znázornění zón na území Chráněné krajinné oblasti Poodří je uvedeno v příloze k této vyhlášce.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2017.


Ministr:
Mgr. Brabec v. r.


____________________________________________________________
1)
Nařízení vlády č. 51/2017 Sb., o Chráněné krajinné oblasti Poodří.
2)
§ 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.


Příloha k vyhlášce č. 52/2017 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí