zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

24.03.2017
Ovzduší
Legislativa
Urbánní ekologie
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 6, § 30 odst. 4 a § 34 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší...

Citace: 83/2017 Sb. Částka: 30/2017 Sb.
Na straně (od-do): 874-879 Rozeslána dne: 22. března 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 17. března 2017 Datum účinnosti od: 1. dubna 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 201/2012 Sb.

Předpis mění: 330/2012 Sb.

83

VYHLÁŠKA

ze dne 17. března 2017,

kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění,
rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 6, § 30 odst. 4 a § 34 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:


Čl. I

Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta "Směrnice Komise (EU) 2015/1480 ze dne 28. srpna 2015, kterou se mění několik příloh směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, kterými se stanoví pravidla pro referenční metody, ověřování údajů a umístění míst odběru vzorků při posuzování kvality vnějšího ovzduší.".

2. V § 1 se na konci písmene b) slovo "a" nahrazuje čárkou, na konci písmene c) se tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)
obsahové náležitosti protokolu o měření úrovně znečištění.".

3. V § 3 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Obsahové náležitosti protokolu o měření úrovně znečištění jsou stanoveny v příloze č. 7 k této vyhlášce.".

4. V § 4 odst. 2 větě druhé se za slova "Informace o" vkládají slova "průměrných čtvrtletních" a slova ", uváděné jako průměrné hodnoty za posledních 12 měsíců," se zrušují.

5. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 330/2012 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

6. V příloze č. 2 části B bodě 1 se věta "Alespoň jedno stacionární měření se umístí do předměstských lokalit v zónách, pokud je zde vyšší expozice populace." nahrazuje větou "Alespoň jedna stanice v zóně a aglomeraci se umístí v oblastech, kde může dojít k expozici obyvatelstva nejvyšší koncentraci troposférického ozónu.".

7. V příloze č. 3 bodě 2.1 se za slova "minimálně 270o" vkládají slova "nebo 180o pro místa odběru v linii obytné zástavby".

8. V příloze č. 3 se na konci textu bodu 2.2 doplňují slova "a jakékoli odchylky jsou řádně zdokumentovány".

9. V příloze č. 3 bodě 2.5 se na konci textu písmene a) doplňují slova "; velkou křižovatkou se pro účely tohoto ustanovení rozumí křižovatka, která naruší plynulost dopravy a kde vznikají emise odlišné od ostatních částí silnice".

10. V příloze č. 3 bod 3.1 zní:

"3.1
Dokumentují se postupy výběru míst a umístění všech měřicích míst v síti, a to včetně pořízení fotografie okolí měřicí lokality v hlavních světových stranách, a podrobné mapy. V případě orientačního měření nebo modelování musí dokumentace obsahovat podrobné informace o těchto metodách a o plnění požadavků uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.".

11. V příloze č. 3 bodě 3.2 se za slova "pravidelně přezkoumává" vkládají slova "nejméně každých 5 let" a na konci textu bodu se doplňují slova ", koncepce sítě a měřicích míst".

12. V příloze č. 6 část A zní:

(část není v digitální podobě)

13. Za přílohu č. 6 se doplňuje příloha č. 7, která zní:

"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 330/2012 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2017.


Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí