zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nový akční plán pomůže regionům chránit biologickou rozmanitost a těžit z ekonomických výhod ochrany přírody

14.05.2017
Příroda
Nový akční plán pomůže regionům chránit biologickou rozmanitost a těžit z ekonomických výhod ochrany přírody

Evropská komise přijala nový akční plán, jehož účelem je zlepšit ochranu přírody a biologické rozmanitosti v EU ve prospěch jejích občanů i ekonomiky.

Plán obsahuje patnáct opatření, která se mají realizovat do roku 2019. Ta mají urychleně zlepšit provádění směrnic o ptácích a o přírodních stanovištích, jež představují stěžejní prvky politiky EU v oblasti ochrany přírody.

Směrnice vytvářejí největší koordinovanou síť chráněných oblastí s bohatou biologickou rozmanitostí na světě (síť Natura 2000), která pokrývá více než 18 % území EU na pevnině a 6 % na moři. Tyto chráněné oblasti samy o sobě přispívají 1,7 až 2,5 % k HDP EU, a to díky ekosystémovým službám, jako je ukládání uhlíku, čištění vody, opylování a cestovní ruch. Dnes přijatý akční plán má zlepšit správu těchto oblastí, obecněji propojit ochranu přírody a sociálně-ekonomické činnosti a více zapojit vnitrostátní orgány, zainteresované subjekty i mladé lidi.

První místopředseda Komise odpovědný za zlepšování právní úpravy Frans Timmermans k tomu uvedl: ,,Provedli jsme důkladný přezkum těchto směrnic a dospěli k závěru, že plní daný účel. Nyní chceme zajistit, aby plně uskutečnily svůj potenciál v oblasti ochrany a zachování bohaté biologické rozmanitosti v Evropě. Na tomto příkladu je dobře patrné, jak zdokonalování právních předpisů zlepšuje ochranu vysokých evropských standardů v oblasti životního prostředí."

Místopředseda Komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen doplnil: ,,Akční plán obsahuje konkrétní opatření, díky nimž budou směrnice o ochraně přírody lépe fungovat. Vytváříme jím pevné základy pro sladění ochrany biologické rozmanitosti s hospodářskou činností, včetně investic do našeho přírodního kapitálu. Náš úspěch bude záviset na intenzivní spolupráci se všemi zúčastněnými, zejména s místními a regionálními orgány."

Komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella prohlásil: ,,Akční plán má ambici podstatně zlepšit provádění směrnic o ochraně přírody. Nejlepším způsobem, jak chránit budoucí generace, je zapojit mladé lidi, a právě to dělá náš nový Evropský sbor solidarity. Místní a regionální orgány členských států mohou hrát vedoucí úlohu při provádění této i dalších politik, které jsou nezbytné pro ochranu našeho přírodního dědictví."

Místopředseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz, který se na plánu rovněž podílel vzhledem ke klíčové úloze, kterou v provádění směrnic hrají místní a regionální orgány, uvedl: ,,Tento akční plán představuje krok správným směrem. Jakožto shromáždění zastupující města a regiony v Evropě budeme jeho realizaci podporovat a aktivně spolupracovat s místními a regionálními orgány, abychom dosáhli našich cílů v oblasti biologické rozmanitosti pro rok 2020."

Uvedených patnáct opatření, která mají být provedena do roku 2019, se zaměřuje na čtyři prioritní oblasti:

Zlepšit pokyny, prohloubit znalosti a zajistit větší soudržnost s obecnějšími sociálně-ekonomickými cíli

  • Komise pomůže členským státům, aby právní předpisy prováděly účinně a těžily tak z hospodářských výhod. Bude aktualizovat, rozvíjet a aktivně prosazovat pokyny v oblasti vydávání územních rozhodnutí, ochrany druhů a environmentálního řízení, jakož i odvětvové pokyny k důležitým tématům, jako jsou větrná a vodní energie nebo akvakultura. Vzniknou také nové pokyny týkající se začlenění ekosystémových služeb do rozhodovacích procesů.
  • Komise pomůže zajistit veřejný online přístup k údajům nezbytným pro provádění směrnic (např. satelitním snímkům z programu Copernicus).

Vytvořit politickou odpovědnost a posílit soulad

  • Větší jasnost pro zúčastněné strany zlepší dodržování předpisů. Komise bude podporovat členské státy při zavádění nezbytných opatření na ochranu přírody ve všech lokalitách.
  • Komise bude spolupracovat s vnitrostátními a regionálními orgány, vlastníky půdy a dalšími zainteresovanými subjekty na lepším provádění směrnic a překonávání překážek.

Posílit investice do sítě Natura 2000 a zlepšit využití financování z EU

Lepší komunikace a osvěta, která zapojí občany, zúčastněné strany a komunity

  • Podporovat výměnu znalostí s místními a regionálními orgány v rámci společné platformy s Výborem regionů.
  • Zapojit mladé lidi prostřednictvím Evropského sboru solidarity - plně využít 3,3 milionu eur určených na vysílání dobrovolníků, aby se podpořila ochrana lokalit Natura 2000, a přispívat z prostředků EU na vytváření dalších příležitostí k dobrovolné činnosti či získávání pracovních zkušeností v zahraničí.
  • Podporovat zvyšování informovanosti a používání nových technologií a posilovat vazby mezi přírodním a kulturním dědictvím, zejména v souvislosti s tím, že rok 2018 bude Evropským rokem kulturního dědictví.
  • Vyhlásit 21. květen evropským dnem sítě Natura 2000.

Souvislosti

Směrnice o ochraně přírody (směrnice o ptácích (1979) a směrnice o přírodních stanovištích (1992)) jsou základními kameny politiky EU v oblasti biologické rozmanitosti. V rámci programu Komise pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) u nich byla provedena kontrola, která celkově zhodnotila jejich účinnosti a efektivnost. Do této ,,kontroly účelnosti" byly zapojeny všechny zúčastněné strany, včetně více než 500 000 občanů, kteří ve veřejné konzultaci Komise rekordním počtem reakcí aktivně vyjádřili směrnicím svou podporu.

Závěry Komise o kontrole účelnosti směrnic o ptácích a o přírodních stanovištích byly zveřejněny dne 16. prosince 2016. Potvrdilo se, že směrnice na ochranu přírody jsou pro daný účel vhodné, avšak pro naplnění jejich cílů a uskutečnění jejich plného potenciálu je nutné podstatně zefektivnit jejich provádění, a to v partnerství s různými komunitami zúčastněných stran v členských státech a v celé EU, čímž bude možné dosáhnout praktických výsledků v terénu.

Na základě výsledků kontroly účelnosti pak projektový tým deseti komisařů vypracoval akční plán. Práce se vzhledem ke klíčové úloze, kterou při provádění směrnic hrají místní a regionální orgány, účastnil také místopředseda Výboru regionů Karl-Heinz Lambertz.

Další informace

Akční plán pro přírodu, lidi a hospodářství

Konference: ,,Akční plán EU pro přírodu, lidi a hospodářství" - Brusel 6. června 2017

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí