zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Internetový prodej chemických látek a směsí

15.06.2017
Firemní ekologie
Chemické látky
Internetový prodej chemických látek a směsí

Internetoví prodejci jsou povinni v nabídce u chemické látky nebo směsi uvádět informace o její nebezpečnosti podle nařízení CLP..

Informace o třídě a kategorii nebezpečnosti je nutné uvádět i u reklamy na látku, která je klasifikována jako nebezpečná, u směsi je navíc doporučeno uvádět i výstražné symboly a signální slovo.

Prodej chemických látek a směsí formou dálkového prodeje, tedy např. formou internetových obchodů nebo také aukčních portálů, je jednou z oblastí, na kterou se vztahují určité informační povinnosti z nařízení č. 1272/2008 (CLP). Základem je článek 48 nařízení CLP, který upravuje reklamu v souvislosti s prodejem látek a směsí, nicméně je nutno podotknout, že s různými požadavky pro látky definovanými v odst. 1 a odlišnými požadavky v odstavci 2 pro směsi, a to takto:

,,1. Každá reklama na látku klasifikovanou jako nebezpečná musí uvádět příslušné třídy nebo kategorie nebezpečnosti.

2. Každá reklama na směs klasifikovanou jako nebezpečná nebo spadající do oblasti působnosti čl. 25 odst. 6, která umožňuje komukoliv ze široké veřejnosti uzavřít kupní smlouvu, aniž by předtím viděl štítek dané směsi, musí uvádět typ nebo typy nebezpečnosti označené na štítku."

Reklama

Z těchto definic prakticky vyplývá, že pouhá reklama na látku, která je klasifikována jako nebezpečná, musí obsahovat informaci o třídě a kategorii nebezpečnosti. V praxi se více setkáváme s prodejem směsí, které jsou klasifikovány jako nebezpečné nebo spadají do působnosti čl. 25 odst. 6, kdy je ve směsi obsažena látka klasifikovaná jako nebezpečná a označuje se v souladu s částí 2 přílohy II. (ČÁST 2: ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO DOPLŇKOVÉ ÚDAJE NA ŠTÍTKU PRO NĚKTERÉ SMĚSI).

V případě směsí je tedy situace odlišná, kdy je podmínka ,,uvádět typ nebo typy nebezpečnosti" ještě rozšířena o podmínku možnosti uzavření kupní smlouvy na dálku.

Důležité je, že pokud v rámci reklamy na směs lze uzavřít dohodu/smlouvu o nákupu na dálku, pak se toto považuje za zpřístupnění třetí osobě. Toto zpřístupnění je již zmíněno jako forma uvedení výrobku na trh v základních pojmech v nařízení CLP (čl. 2, bod 18) následovně: ,,uvedení na trh = dodání nebo zpřístupnění třetí osobě, za úplatu či zdarma. Za uvedení na trh se považuje rovněž dovoz."

Povinnosti internetového prodejce

Pokud je tedy formou např. internetového obchodu, v rámci kterého lze výrobek zakoupit, nabízena nebezpečná chemická látka nebo směs k prodeji spotřebiteli, je nutno dle požadavku čl. 48 uvést v nabídce typ nebo typy nebezpečnosti označené na štítku. Tento požadavek není bohužel blíže specifikován, k jeho výkladu existuje např. odpověď ECHA ID 0273 v sekci ,,Otázky a odpovědi":

What kind of information must be provided in an advertisement for mixtures according to CLP Article 48(2)?

CLP requires that where a member of the general public can purchase a mixture without first seeing the label, and where that mixture is classified as hazardous or contains a hazardous substance as referred to in CLP Article 25(6), then advertisement for that mixture must mention the type or types of hazard as indicated on the label. The type of hazard is best specified by providing the relevant hazard statements, including the supplemental hazard statements as referred to in CLP Article 25(6). It is also recommended that the hazard pictograms and signal word are mentioned, where appropriate, to alert the reader to a potential hazard.

For sales to the general public, it is not sufficient nor relevant to refer to a safety data sheet containing this information.

Z odpovědi je zřejmé, že se mají v nabídce výrobku uvádět standardní věty o nebezpečnosti, včetně doplňkových informací o nebezpečnosti (EUH-věty) dle čl. 25 (6). Doporučeno je také uvádět výstražný symbol a signální slovo. Z hlediska výrobků určených pro spotřebitele (které nejsou primárně určeny pro profesionální použití) není považováno za dostatečné, pokud je informace o nebezpečnosti výrobku poskytnuta pouze formou přiloženého bezpečnostního listu.

Za vyhovující je dále považováno uvedení fotografie nebo všech údajů originálního štítku s údaji, které jsou čitelné a obvykle obsahují všechny důležité údaje, které jsou relevantní pro splnění povinností uvedených v čl. 48 (zejména výstražné symboly, H-věty, P-věty, signální slovo, seznam složek směsi atd.). Zde je důležité zmínit, že všechny informace o nebezpečnosti musí splňovat od termínu 1. 6. 2017 požadavky nařízení CLP. Klasifikace a označení provedené dle předchozí právní úpravy (černo-žluto-oranžové výstražné symboly ve tvaru čtverce, R-věty, S-věty) již není možno od tohoto termínu používat.

V případech, kdy má obchod více jazykových mutací, které umožňují uzavření kupní smlouvy na dálku, je nutno splnit další podmínku, a to uvést informace o nebezpečnosti v příslušné jazykové verzi. Požadavek na uvedení informací na štítku v úředním jazyce státu, kde je uváděn výrobek na trh, je stanoven v čl. 17 odst. 2 nařízení CLP.

Bezpečnostní list nestačí

Vzhledem k tomu, že mnoho subjektů uvádí na trh výrobky, které jsou určeny pro profesionální použití i pro spotřebitele, dochází k situacím, kdy je u výrobků v rámci nabídky přiložen pouze bezpečnostní list (nejčastěji odkazem). K této problematice se vyjádřila Evropská komise následujícím názorem, kterým dochází ke sjednocení pohledu na tuto problematiku v rámci členských států EU:

,,The Commission view is that this requires an interpretation according to the purpose of Art. 48(2) which is clearly to give hazard information to the general public, and that must be of a nature that is understandable to the general public. We are not convinced that consumers

a) know sufficiently well that a SDS contains information on the hazardous properties of the mixture and

b) would take the effort to actually click on the SDS, open it and scroll through it to find the relevant information. Instead, it could be much clearer and more direct if the hazard information is directly visible on the screen in the advert."

V současné době probíhá v rámci EU pilotní projekt ECHA, který je zaměřen na dodržování povinností stanovených v čl. 48 odst. 2 nařízení CLP (odkaz). Kontrolní fáze projektu běží od 1. 12. 2016 a z dosavadních výsledků je zřejmé, že internetových obchodů splňujících požadavky čl. 48 nařízení CLP je minimum.

Autor: Mgr. Martin Marko, Česká inspekce životního prostředí

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí