zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1015 o emisích skleníkových plynů

29.06.2017
Klimatické změny
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1015 o emisích skleníkových plynů

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1015 ze dne 15. června 2017 o emisích skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES, na rok 2014 pro každý členský stát

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES (1), a zejména na čl. 19 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (2) stanoví mezní hodnoty emisí skleníkových plynů (roční emisní příděly) každého členského státu pro každý rok období 2013-2020 a mechanismus každoročního posuzování dodržování těchto hodnot. Roční emisní příděly členských států vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2 jsou uvedeny v rozhodnutí Komise 2013/162/EU (3). Uvedené příděly byly naposledy změněny prováděcím rozhodnutím Komise 2013/634/EU (4).

(2)

Článek 19 nařízení (EU) č. 525/2013 stanoví postup pro přezkum inventur emisí skleníkových plynů členských států pro účely posouzení souladu s rozhodnutím č. 406/2009/ES. Komplexní přezkum podle čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) č. 525/2013 byl proveden na základě údajů o emisích z roku 2014 oznámených Komisi v dubnu 2016 v souladu s postupy stanovenými v kapitole III a v příloze XVI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 749/2014 (5).

(3)

V celkovém množství emisí skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí č. 406/2009/ES, na rok 2014 pro každý členský stát by se měly zohlednit technické opravy a revidované odhady vypočítané v průběhu komplexního přezkumu, jak jsou uvedeny v konečných zprávách o přezkumu vypracovaných podle čl. 35 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 749/2014.

(4)

Toto rozhodnutí by mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění, aby bylo v souladu s ustanoveními čl. 19 odst. 7 nařízení (EU) č. 525/2013, které stanoví datum zveřejnění tohoto rozhodnutí jako počátek běhu čtyřměsíční lhůty, kdy mohou členské státy využít mechanismů pružnosti podle rozhodnutí č. 406/2009/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Celkové množství emisí skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí č. 406/2009/ES, pro každý členský stát na rok 2014 vyplývající z opravených inventurních údajů po dokončení komplexního přezkumu podle čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) č. 525/2013 je stanoveno v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 15. června 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER

(1) Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 13.

(2) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 136).

(3) Rozhodnutí Komise 2013/162/EU ze dne 26. března 2013 o stanovení ročních emisních přídělů členských států na období 2013-2020 v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (Úř. věst. L 90, 28.3.2013, s. 106).

(4) Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/634/EU ze dne 31. října 2013 o úpravách ročních emisních přídělů členských států na období 2013-2020 v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (Úř. věst. L 292, 1.11.2013, s. 19).

(5) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 749/2014 ze dne 30. června 2014 o struktuře, formátu, postupech předkládání a přezkumu informací vykázaných členskými státy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Úř. věst. L 203, 11.7.2014, s. 23).

PŘÍLOHA

PŘÍLOHA

Členský stát

Emise skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí č. 406/2009/ES, na rok 2014

(v tunách ekvivalentu oxidu uhličitého)

Belgie

70 054 910

Bulharsko

22 900 867

Česká republika

57 620 658

Dánsko

32 643 514

Německo

436 790 185

Estonsko

6 083 093

Irsko

41 663 021

Řecko

44 409 918

Španělsko

199 755 020

Francie

353 528 786

Chorvatsko

14 663 196

Itálie

265 275 604

Kypr

3 924 856

Lotyšsko

9 017 595

Litva

12 922 268

Lucembursko

8 858 306

Maďarsko

38 423 028

Malta

1 291 392

Nizozemsko

97 887 338

Rakousko

48 194 334

Polsko

181 543 023

Portugalsko

38 836 638

Rumunsko

72 534 134

Slovinsko

10 472 374

Slovensko

19 782 144

Finsko

30 146 832

Švédsko

34 522 651

Spojené království

324 444 705

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí