zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nákup a skladování chemických látek a směsí ve společnosti - 2. díl

21.08.2017
Firma
Chemické látky
Nákup a skladování chemických látek a směsí ve společnosti - 2. díl

 Pokračování odborného článku z minulého pondělka...

První díl článku naleznete pod odkazem - www.enviweb.cz

Příklady řešení nutnosti odděleného skladování CHLS

Při skladování v otevřeném prostoru skladu od sebe oddělujeme chemické látky a směsi například pomocí požárně odolné příčky (platí např. oddělené zóny skladu pro třídy 2B a 5.2).


Obrázek č. 2: oddělení skladu aerosolů a organických peroxidů požární stěnou

Vybavení skladů

Mezi základní požadavky na vybavení skladů patří stabilní a revidované regály z materiálu kompatibilního se skladovanými výrobky. Pod skladovanými kapalnými chemikáliemi je nutné mít záchytné vany, popř. izolovanou podlahu s bezodtokou jímkou.

Ve skladu musí být pro případ likvidaci nenadálé havárie (únik CHLS) havarijní souprava v podobě sorbentů s dostatečnou sorpční kapacitou (sorpce se uvádí vždy na 1 kg materiálu). Sorbent musí pojmout objem největší skladované nádoby, případně je doporučeno normou TRGS 510 min. 10% objemu ve skladu do 100 m3 CHLS; 3% objemu ve skladu do 100 - 1000 m3 a 2% objemu ve skladu nad 1000 m3.

Dalším ze základních požadavků na vybavení skladu je dostatečné odvětrání, přítomnost detektorů zjišťujících úniky plynů (pro případ toxicity či rizika výbušnosti), hasící systémy a dostatečné osvětlení mezi regály (doporučeno min 300 lux).

Zaměstnavatel je rovněž povinen sklad vybavit i speciálními OOPP pro likvidaci úniku NCHLS nebo pro hašení drobných zahoření. Při vybavení skladů se můžeme řídit také normou ČSN 26 9030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování.

Pravidelná kontrola skladu

Při skladování NCHLS se provádějí pravidelné kontroly skladu, kdy se doporučuje sledovat těsnost a celistvost skladovacích nádob, platná revize, stav konstrukčních materiálů a stav zatížení regálů, stav a těsnost záchytných van, stav nádob na odpad (např. u nádob s odpadními rozpouštědly se sleduje korozivita), funkčnost a účinnost ventilace či odsávání a také stav lékárničky. Pravidelná kontrola skladovacích nádob, regálů a záchytných van je dána zákonem o vodách s četností 1 x 6 měsíců.


Obr. 3: Revizní (kontrolní) štítek nosnosti regálu.

Uložené nádoby ve skladu je potřeba fixovat. Fixaci provádíme pomocí folií nebo pomocí pásků s uložením nádob na palety. Rozbalené přepravní celky uskladníme v nejnižším patře skladu.

Označení skladů

Označení skladů je specifikováno v Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů a SMĚRNICÍ RADY 92/58/EHS Příloha III - Minimální požadavky na značky na nádobách a potrubí - doporučeno (dosud není transformována do NV 11/2002). Místnosti, uzavřené prostory nebo prostranství pro skladování velkého množství nebezpečných chemických látek a směsí, musí být označeny značkou výstrahy, pokud nepostačují značky umístěné na jednotlivých obalech nebo nádobách. Sklady pro větší počet nebezpečných chemických látek nebo směsí musí být podle dané situace označeny v blízkosti místa skladování nebo na dveřích skladu. Pokud není uvedena odpovídající výstražná značka upozorňující na nebezpečné chemické látky nebo směsi, musí být použit příslušný výstražný symbol nebezpečnosti podle přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. Rozměry a kolorimetrické a fotometrické vlastnosti tabulek musí zaručovat jejich dobrou viditelnost a srozumitelnost.

Základní znaky pro označení skladů mají trojúhelníkový tvar s černým piktogramem na žlutém pozadí, kde žlutá část značky zaujímá alespoň 50 % plochy.


sklad toxických látek


sklad CHLS většího spektra nebezpečností (různých rizik)

Obr. 4: Příklady označení skladů symboly nebezpečnosti

POZOR! Označení nádob používaných na pracovišti rizikem dle CLP nemusí obsahovat všechny náležitosti štítku dle Nařízení CLP při uvádění NCHLS na trh.

Nádoby používané při práci s NCHLS v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 a nádoby užívané pro skladování takových NCHLS, spolu s viditelným potrubím obsahujícím nebo přepravujícím tyto NCHLS, musí být označeny příslušnými výstražnými symboly nebezpečnosti v souladu s uvedeným nařízením. Mohou být doplněny dalšími informacemi, jako jsou název nebo vzorec nebezpečné látky nebo směsi a rizikovými větami.

Tyto požadavky se nevztahují na nádoby používané při práci po velmi krátkou dobu (do 24 hodin) ani na nádoby, jejichž obsah se často mění, za předpokladu, že jsou přijata jiná vhodná opatření, zejména zajištění informací nebo školení, která zaručí stejnou úroveň ochrany. Tyto nádoby je možno označit např. fixem dle zažitých postupů, není vyžadováno značení dle Nařízení CLP.

Štítky na nádobách musí být připevněny na viditelné straně (stranách), pevně přilepené nebo namalované. Štítky použité na potrubí se umisťují viditelně v blízkosti nejnebezpečnějších míst, jako jsou ventily a spoje a v účelných odstupech.

Velkým pomocníkem ať již při označování CHLS, přípravy instrukcí pro zaměstnance z pohledu vystavení chemickému riziku, tak i pro potřeby rozřazení CHLS do skladovacích tříd a vypracování layoutu skladu může být SW CASEC, kde najdete veškeré potřebné legislativní podklady k řešení managementu CHLS a pomůcky pro tvorbu přehledů a výpočtů rizika.

V případě potřeby poradenství v oblasti skladování chemických látek kontaktujte naší společnost na kontaktech uvedených na www.consulteco.cz

Zpracovala: Ing. Radka Vokurková, Consulteco s.r.o.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí