zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků

27.10.2017
Zemědělství
Legislativa
Les
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků
Citace: 335/2017 Sb. Částka: 115/2017 Sb.
Na straně (od-do): 3578-3585 Rozeslána dne: 16. října 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 10. října 2017 Datum účinnosti od: 1. listopadu 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 156/1998 Sb.Předpis mění: 275/1998 Sb.335

VYHLÁŠKA

ze dne 10. října 2017,

kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd
a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 10 odst. 8 a § 11 odst. 5 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 9/2009 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění vyhlášky č. 477/2000 Sb. a vyhlášky č. 400/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se odstavce 1 a 5 zrušují.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

2. V § 1 odst. 1 se za slovo "vzorky" vkládají slova "pro účely agrochemického zkoušení".

3. V § 1 odst. 2 se za slovo "Vzorek" vkládají slova "pro agrochemické zkoušení zemědělských půd".

4. V § 1 odst. 3 se za slovo "Plocha" vkládají slova "a hloubka" a za slova "odběr jednoho vzorku" se vkládají slova "agrochemického zkoušení zemědělských půd".

5. V § 1 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

"(4) Monitoring zemědělských půd je tvořen sadou stálých monitorovacích ploch o velikosti 25 x 40 m. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen "ústav") provádí odběr půdních vzorků z těchto ploch v pravidelných intervalech, a to ze dvou až tří horizontů v závislosti na kultuře. Základní interval pro vzorkování je 6 let. Ze všech monitorovacích ploch se odebírají 4 směsné půdní vzorky z každého horizontu.

(5) Hloubka odběru půdních vzorků pro účely monitoringu zemědělských půd pro jednotlivé kultury

a)
u orné půdy se vzorky odebírají z ornice z hloubky 0 až 25 cm a z podorničí z hloubky 35 až 60 cm, přičemž přechodová vrstva mezi horizonty se z odběru vylučuje,

b)
u trvalých travních porostů se odběr provádí odděleně z vrstev půdy do 10 cm (poddrnová vrstva), přičemž svrchní drnová vrstva zeminy se z odběru odstraňuje, dále z vrstvy 11 až 25 cm a vrstvy 26 až 40 cm,

c)
u ovocných sadů a vinic se odebírá vzorek do hloubky 30 cm a druhý z hloubky 31 až 60 cm,

d)
u chmelnic se z odběru vylučuje svrchních 10 cm půdy a vzorek se odebírá z hloubky 11 až 40 cm a druhý z hloubky 41 až 60 cm.

(6) Podrobnosti metod odběru vzorků ústav zveřejňuje na svých internetových stránkách.".

6. Ve skupinovém nadpisu nad § 2 se slovo "agrochemické" zrušuje.

7. V § 2 odst. 1 se za slovo "vzorcích" vkládají slova "pro agrochemické zkoušení zemědělských půd".

8. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova "součtovou metodou".

9. V § 2 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) V půdních vzorcích z pozemků, kde jsou zvýšené nároky na odběr stopových prvků, se dále výběrově zjišťuje obsah mědi, zinku, manganu, železa, boru a molybdenu.

(3) V půdních vzorcích z vybraných zájmových oblastí a intenzivně obhospodařovaných oblastí se výběrově stanovují parametry charakterizující organickou hmotu půdy.".

10. V § 2 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) V půdních vzorcích z monitoringu zemědělských půd a z pozemků s rizikem vstupu nežádoucích látek do potravního řetězce nebo hrozí-li poškození půdní úrodnosti, sleduje ústav vybrané rizikové prvky a rizikové látky uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce. Podle konkrétního rizika ústav posuzuje a vyhodnocuje i jiné parametry než uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.".

11. § 3 zní:

"§ 3

(1) Pro chemické, fyzikální a mikrobiologické rozbory zemědělských půd se používají metody uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Pověřená osoba provádějící chemické rozbory půdních vzorků, pokud tyto rozbory nezajišťuje ústav, předá protokol o výsledcích rozborů ústavu ve formátu předepsaném ústavem do 1 měsíce po převzetí vzorků, protokolu o odběru vzorků a mapových podkladů.

(3) Kritéria pro hodnocení výsledků chemických rozborů zemědělských půd jsou uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce.".

12. V § 4 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

13. V § 4 odst. 2 se číslo "20" nahrazuje číslem "40".

14. § 5 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: "Rozborem půdních vzorků se stanoví".

15. V § 5 odst. 1 písm. a) se slova "oxidovatelný uhlík, celkový dusík" nahrazují slovy "organická hmota půdy".

16. V § 5 odst. 1 písm. a) i b) se slova "další prvky" nahrazují slovy "další půdní vlastnosti".

17. V § 5 odstavec 2 zní:

"(2) Pro chemické, fyzikální a mikrobiologické rozbory lesních pozemků se používají metody uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.".

18. Přílohy č. 1 až 3 znějí:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 275/1998 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 275/1998 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 275/1998 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

19. Přílohy č. 4 až 8 se zrušují.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2017.


Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí