zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Důležité odkazy ze stránek agentury ECHA

23.11.2017
Chemické látky
Legislativa
Důležité odkazy ze stránek agentury ECHA

 Aktualizované informace o chemických látkách z oblasti legislativy nařízení REACH a CLP z internetových stránek agentury ECHA (odkazy na důležité informace)...

Kandidátský seznam - seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC)

Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV zveřejněný na internetových stránkách agentury ECHA je jediným platným zněním tohoto dokumentu. Do Kandidátského seznamu jsou postupně zařazovány látky, které splňují kritéria pro klasifikaci podle článku 57 nařízení REACH. Ze zařazení látky na Kandidátský seznam mohou pro společnosti okamžitě vyplynout určité právní povinnosti, zejména s ohledem na články 7, 31 a 33 nařízení REACH.

https://echa.europa.eu/cs/candidate-list-table

Seznam látek podléhajících povolení (příloha XIV REACH)

Podle článku 56 nařízení REACH výrobce, dovozce nebo následný uživatel nesmí bez povolení uvést na trh látku pro použití nebo ji sám používat po dni zániku, je-li tato látka uvedena v příloze XIV nařízení REACH ("autorizační seznam"). U každé látky v seznamu je uvedeno nejzazší datum podání žádosti o povolení a dále datum, od kterého je její používání a uvádění na trh zakázáno (datum zániku). Příloha XIV nařízení REACH je postupně rozšiřována o další látky, které jsou vybírány z Kandidátského seznamu.

https://echa.europa.eu/cs/authorisation-list

Seznam omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů (příloha XVII REACH)

Do přílohy XVII nařízení REACH jsou zařazeny látky v důsledku omezení přijatých v rámci REACH i předchozí legislativy (směrnice 76/769/EHS). Každá položka v této příloze představuje látku nebo skupinu látek nebo látku ve směsi a příslušné podmínky omezení. Příloha XVII je doplňována, její následné změny jsou zahrnuty do pozměňovacích nařízení Komise, která jsou zveřejňována v Úředním věstníku EU.

https://echa.europa.eu/cs/substances-restricted-under-reach

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace.

https://echa.europa.eu/cs/information-on-chemicals/registered-substances

Seznam hlavních registrantů

https://echa.europa.eu/cs/regulations/reach/registration/registration-statistics

  • Lead registrant list [XLSX]

Seznam harmonizovaných klasifikací a označení (příloha VI nařízení CLP)

Tabulka [XLS][EN] obsahuje všechny aktualizované harmonizované klasifikace a označení nebezpečných chemických látek.

https://echa.europa.eu/cs/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp

Zdroj: MPO

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí