zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhodnocení Akčního plánu implementace Politiky druhotných surovin ČR a aktualizace úkolů pro období 2017 - 2018

06.06.2017
Odpady
Recyklace
Vyhodnocení Akčního plánu implementace Politiky druhotných surovin ČR a aktualizace úkolů pro období 2017 - 2018

Vláda ČR na svém zasedání dne 10. května 2017 schválila usnesením č. 355 Vyhodnocení Akčního plánu implementace Politiky druhotných surovin České republiky a k aktualizaci úkolů pro období let 2017 a 2018

Materiál byl předložen vládě ČR na základě usnesení vlády č. 564 ze dne 13. července 2015 o Akčním plánu na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami (dále jen ,,Akční plán"). Obsahuje podrobné vyhodnocení 20 stanovených úkolů, jejichž realizací se postupně plní strategické cíle a opatření definované v Politice druhotných surovin České republiky.

Pro jeho naplnění byly ustaveny na Ministerstvu průmyslu a obchodu odborné pracovní týmy aktivně se podílející na jejich plnění. Členy odborných týmů byli zástupci dotčených rezortů, zejména z Ministerstva životního prostředí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj a dalších orgánů státní správy, především Úřadu vlády ČR, Českého statistického úřadu, Ředitelství silnic a dálnic ČR, České inspekce životního prostředí, Technologické agentury České republiky a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Významným přínosem byla i účast zástupců Poslanecké sněmovny ČR, Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s. p., Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Svazu průmyslu druhotných surovin ČR, Svazu výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR, Svazu chemického průmyslu ČR, Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, České rady pro šetrné budovy, České komory lehkých obvodových plášťů, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Národní sítě zdravých měst, Českého vysokého učení technického v Praze, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a řady významných podnikatelských subjektů.

Během stanoveného období od schválení materiálu do 30.4.2017 se podařilo splnit 16 úkolů z 20 stanovených. Další 4 úkoly byly splněny částečně vzhledem k jejich časové náročnosti, která přesahuje časový rámec vymezený pro Akční plán, a jejich plnění tak bude, po dohodě se členy odborných pracovních týmů, pokračovat i v následujícím období.

Vyhodnocení každého úkolu je zařazeno pod konkrétní strategický cíl Politiky druhotných surovin České republiky, jehož naplňování podporuje.

Důležitou částí materiálu je aktualizace úkolů pro nové období 2017 - 2018. Celkem je stanoveno 14 nových úkolů, z toho 4 aktualizované úkoly jsou pokračující. Nejzazší termín pro plnění aktualizovaných i nových úkolů je stanoven do konce roku 2018, kdy bude zároveň do vlády předložena i aktualizace Politiky druhotných surovin České republiky. Pro další období bylo rozhodnuto o prodloužení frekvence vyhodnocení a aktualizace Politiky druhotných surovin České republiky z dvouletého období na čtyřleté a krátkodobé úkoly budou plněny prostřednictvím akčních plánů ve dvouletých periodách, které tak mohou operativně reagovat na změny např. v souvislosti s implementací strategie EU v oblasti oběhového hospodářství.

Prostřednictvím Politiky druhotných surovin České republiky a prováděcích akčních plánů s vazbou na další strategické dokumenty MŽP a dalších rezortů, je vytvořen strategický rámec pro efektivní využívání druhotných surovin a postupný úspěšný přechod České republiky k oběhovému hospodářství.

Pro zjednodušení bude v dalších obdobích používán nový zkrácený název akčního plánu, který stejně jednoznačně vystihuje podstatu řešené problematiky, a to ,,Akční plán implementace Politiky druhotných surovin ČR".

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí