zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kontrola těsnosti klimatizací - povinnosti do konce roku 2017

20.11.2017
Firma
Ovzduší
Kontrola těsnosti klimatizací - povinnosti do konce roku 2017

Zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny (F-plyny) obsahující alespoň 5 tun ekvivalentu CO2 je potřeba podrobovat pravidelným kontrolám těsnosti a vést záznamy.

Tyto povinnosti vzešly z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009, o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, kdy hlavním cílem je snížení emisí skleníkových plynů do ovzduší.

POVINNOSTI DO KONCE ROKU 2017

Do konce roku 2016 se lhůty kontrol těsností odvíjely jenom od množství chladiva v zařízení (3 kg, 30 kg, 300 kg). Od 1. 1. 2017 musel být proveden přepočet na ekvivalent CO2 dle množství a typu chladiva v zařízení. V případě překročení hranice 5 tun ekv. CO2, musela být během roku zavedena evidenční kniha a nejpozději do 31. 12. 2017 provedena kontrola těsnosti. V některých případech mohlo dojít ke změně četnosti kontrol, pokud se množství přehouplo přes hodnotu 50 tun nebo 500 tun ekv. CO2.

Na štítku zařízení musí být podle Nařízení č. 2015/2068 uvedeny všechny požadované informace včetně hodnoty ekvivalentu CO2 v tunách. Tuto informaci si provozovatel může na štítek uvést sám, např. lihovým fixem, nebo požádat osobu provádějící kontroly.

Povinnost provádět kontroly těsnosti v daných intervalech mají všichni, kdo vlastní nebo provozují zařízení, tj. i majitelé tepelných čerpadel, chladících zařízení, klimatizací nebo protipožárních zařízení. Další povinnosti provozu těchto zařízení upravuje zákon č. 73/2012 Sb., kde jsou zahrnuty i případné sankce, které ukládá Česká inspekce životního prostředí až do výše 1 500 000 Kč.

KONTROLA TĚSNOSTI

Kontrolou těsnosti se rozumí zjišťování úniku fluorovaných skleníkových plynů pomocí metod přímého nebo nepřímého měření, které jsou specifikovány ve standardních požadavcích na kontroly těsnosti. V případě zjištěné netěsnosti je potřeba sjednat nápravu co nejdříve, nejpozději do 14 dnů. Poté je potřeba do 1 měsíce po opravě úniku provést kontrolu, kvůli ověření účinnosti opravy.

Úmyslné vypouštění fluorovaných skleníkových plynů do atmosféry je zakázáno. Provozovatelé zařízení musí přijmout veškerá provozně a ekonomicky proveditelná opatření pro prevenci neúmyslného úniku. Zjistí-li provozovatel únik skleníkových plynů, je jeho povinností bez zbytečného prodlení zařízení opravit a po opravě provést revizi certifikovanou osobou do jednoho měsíce.

Podnik provádějící instalaci, servis, kontrolu těsnosti, údržbu, opravy a vyřazování z provozu zařízení s fluorovanými uhlovodíky musí být certifikován pro práci s chladivy.

ČETNOST KONTROL TĚSNOSTI

Hlavní parametrem pro určení četnosti kontrol je množství a typ náplně fluorovaných skleníkových plynů a instalace systému detekce chladiva. V tabulce č. 1 jsou uvedeny požadované četnosti. Určující je takzvaný ekvivalent CO2, který se vypočítá vynásobením potenciálu globálního oteplování (GWP) a hmotností skleníkových plynů v zařízení.

Tabulka č. 1 Četnosti kontrol zařízení

Systém detekce úniku plynů se musí zřídit u zařízení nad 500 tun ekv. CO2. Tyto systémy detekce úniku musí být kontrolovány každých 12 měsíců.

Následující tabulka ukazuje převod na ekv. CO2 u nejvíce používaných chladiv.

Tabulka č. 2: Přehled hodnot pro používaná chladiva.

Nechcete-li počítat složitý vzorec, využijte kalkulačky pro výpočet ekvivalentu CO2:
https://szchkt.org/a/cert/co2/calculator

PROVOZNÍ DOKUMENTACE

Provozovatelé zařízení, u nichž je třeba provádět kontrolu těsnosti, musí vést o každém provozovaném zařízení evidenční knihu, uchovat ji pro účely kontroly v místě provozu zařízení a předložit ji ke kontrole na výzvu kontrolního orgánu. Veškeré záznamy musí být uchovávány v tištěné podobě po dobu 5 let. Zapisované termíny musí dodržet zákonem stanovené četnosti kontrol těsností

Do evidenční knihy se zaznamenává:

- množství a typ instalovaných fluorovaných skleníkových plynů;

- množství doplněného chladiva v průběhu instalace, údržby a servisu, nebo v důsledku úniku;

- informace, zda byla předchozí množství chladiva recyklována nebo regenerována (včetně názvu a adresy zařízení, případně certifikátu);

- množství znovuzískaných (odsátých) fluorovaných skleníkových plynů;

- identifikace servisní a instalační společnosti včetně jména a čísla certifikace osoby provádějící činnost;

- termíny a výsledky kontrol;

- údaje o certifikovaných osobách;

- po vyřazení zařízení z provozu informace o provedených opatřeních k znovuzískání a likvidaci fluorovaných skleníkových plynů.

Zařízení musí být označeno štítkem, který je jasně čitelný, nesmazatelný a jsou na něm uvedeny tyto požadované informace:

a) skutečnost, že výrobek nebo zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny;

b) název fluorovaných skleníkových plynů za použití uznávaného průmyslového označení;

c) od 1. ledna 2017 množství fluorovaných skleníkových plynů obsažených ve výrobku nebo zařízení vyjádřené hmotností a ekvivalentem CO2, a potenciál globálního oteplování těchto plynů.

Společnost BUREAU VERITAS vám velmi ochotně nabídne své služby a pomůže Vám vyhovět veškeré legislativě.

Pro více informací kontaktujte paní Veroniku Feifrlíkovou: e-mail: veronika.feifrlikova@cz.bureauveritas.com

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí