zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

14.12.2017
Zemědělství
Legislativa
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství...

Citace: 427/2017 Sb. Částka: 152/2017 Sb.
Na straně (od-do): 4945-4948 Rozeslána dne: 11. prosince 2017
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 6. prosince 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 252/1997 Sb., 256/2000 Sb.
Předpis mění: 50/2015 Sb.
427

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. prosince 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování
přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády,
ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 423/2016 Sb., nařízení vlády č. 48/2017 Sb. a nařízení vlády č. 49/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 2 se za slova "osiva konopí" vkládají slova "nebo úřední návěsku".

2. V § 7 odstavec 3 zní:

"(3) V případě trvalých travních porostů a travních porostů je zemědělským obhospodařováním podle odstavce 2 písm. c)

a)
provedení pastvy včetně likvidace nedopasků, přičemž podmínka likvidace nedopasků se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10, a to v termínu

1.
do 31. července příslušného kalendářního roku, nebo

2.
do 31. srpna příslušného kalendářního roku, jedná-li se o díl půdního bloku, který se nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů, nebo

b)
provedení seče a odklizení biomasy z pozemku v termínu

1.
do 31. července příslušného kalendářního roku, nebo

2.
do 31. srpna příslušného kalendářního roku, jedná-li se o díl půdního bloku, který se nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 72/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

3.
V § 7 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Odstavec 3 se nepoužije, pokud je pro daný díl půdního bloku stanoveno jinak

a)
agroenvironmentálně-klimatickým opatřením podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,

b)
opatřením ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

c)
zákonem o ochraně přírody a krajiny, nebo

d)
§ 3j zákona o zemědělství.".

4. V § 9 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Fond poskytne žadateli platbu pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí na výměru, která činí nejméně 1 hektar zemědělské půdy, na kterou lze poskytnout platbu pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí.".

5. V § 10 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Plochy podle odstavce 1 písm. e) se hodnotí podle míry erozní ohroženosti zemědělské půdy evidované v evidenci využití půdy k 1. lednu 2018.".

6. V § 11 odst. 1 písmeno c) zní:

"c)
ochranný pás,".

7. V § 11 odst. 3 písm. d) se číslo "20." nahrazuje číslem "24.".

8. V § 13 odstavec 4 zní:

"(4) Příkop, mez, stromořadí nebo terasu lze využít jako plochu využívanou v ekologickém zájmu podle odstavce 2 v případě, kdy přiléhá svou delší stranou k dílu půdního bloku s kulturou orná půda, a to v šíři nepřekračující 15 metrů od hranice tohoto dílu půdního bloku.".

9. V § 13 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Příkop, mez, stromořadí nebo terasu lze využít jako plochu využívanou v ekologickém zájmu také v případě, kdy přiléhá svou delší stranou ke krajinnému prvku uvedenému v odstavci 4, a to v šíři nepřekračující 15 metrů od hranice dílu půdního bloku s kulturou orná půda, ke kterému krajinný prvek uvedený v odstavci 4 přiléhá.".

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

10. § 14 včetně nadpisu zní:

"§ 14

Ochranný pás

(1) Ochranným pásem, který lze vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém zájmu, se rozumí souvrať nebo ochranný pás podle přílohy č. 1 pořadového čísla aktu 1 pořadového čísla požadavku 6 nebo přílohy č. 2 bodu 1 nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o šířce 1 až 20 metrů založený od hranice dílu půdního bloku se standardní ornou půdou.

(2) Za ochranný pás nelze ode dne podání jednotné žádosti pro příslušný kalendářní rok považovat plochu podle § 21 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., na kterou je podána žádost o poskytnutí dotace podle § 9 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

(3) Ochranný pás je část plochy dílu půdního bloku,

a)
která je udržována alespoň od doby založení porostu plodiny uvnitř dílu půdního bloku (dále jen "hlavní plodina") do 15. července kalendářního roku,

b)
na které se nejpozději od 1. června do 15. července kalendářního roku nachází souvislý porost plodin uvedených v odstavci 4, které jsou zároveň jiné, než je hlavní plodina, a tyto plodiny se nevyužijí za účelem produkce, nejsou sklizeny a odstraněny z dílu půdního bloku, a

c)
na kterou se neaplikují hnojiva.

(4) Plodinou pro ochranný pás je

a)
hořčice,

b)
hrách,

c)
jetel,

d)
komonice,

e)
pohanka,

f)
proso,

g)
ředkev,

h)
svazenka,

i)
štírovník,

j)
tolice,

k)
vikev,

l)
kopr,

m)
koriandr,

n)
len,

o)
řeřicha,

p)
trávy čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin, nebo

q)
směs výše uvedených plodin.

(5) V případě vyhrazení ochranného pásu žadatel o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí na Fondem vydaném formuláři uvede

a)
seznam dílů půdních bloků, na kterých se nachází ochranný pás,

b)
zákres ochranného pásu na dílu půdního bloku a

c)
údaj o výměře ochranného pásu, který je vyčleněn pro plochu využívanou v ekologickém zájmu.".

11. V § 17 odstavec 1 zní:

"(1) Plochou s meziplodinami, kterou lze vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém zájmu, se rozumí plocha s meziplodinami pěstovanými na zelené hnojení nebo pro zajištění souvislého pokryvu půdy, která je založena

a)
výsevem směsi plodin různých druhů uvedených v odstavci 2 za předpokladu, že porost směsi meziplodin obsahuje nejvýše 90 % jedné plodiny, na který se v době jeho trvání podle odstavce 4 neaplikují přípravky na ochranu rostlin, nebo

b)
podsevem druhu trávy nebo luskoviny uvedeného v odstavci 3 do hlavní plodiny, na který se v době jeho trvání od 1. srpna do 24. září příslušného kalendářního roku neaplikují přípravky na ochranu rostlin.".

12. V § 17 odst. 2 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:

"k)
jetel šípovitý,".

Dosavadní písmena k) až kk) se označují jako písmena l) až ll).

13. V § 17 odst. 2 se za písmeno ee) vkládá nové písmeno ff), které zní:

"ff)
svazenka shloučená,".

Dosavadní písmena ff) až ll) se označují jako písmena gg) až mm).

14. V § 17 odstavec 3 zní:

"(3) Trávou nebo luskovinou do podsevu je

a)
bojínek luční,

b)
festulolia sp.,

c)
jetel luční,

d)
jílek mnohokvětý,

e)
jílek vytrvalý,

f)
komonice bílá,

g)
kostřava červená,

h)
kostřava luční,

i)
kostřava rákosovitá,

j)
srha laločnatá, nebo

k)
štírovník růžkatý.".

15. V § 17 odst. 4 písm. a) se slova "20. září" nahrazují slovy "24. září".

16. V § 17 odst. 4 písm. b) se slova "20. září" nahrazují slovy "6. září".

17. V § 18 odstavec 1 zní:

"(1) Plochou s plodinami vázajícími dusík, kterou lze vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém zájmu, se rozumí plocha s plodinami uvedenými v odstavci 2, na níž

a)
je zajištěn souvislý pokryv půdy nebo prokazatelný výskyt posklizňových zbytků nejpozději od 1. června do 15. července příslušného kalendářního roku,

b)
je po sklizni jednoletých plodin do 31. října příslušného kalendářního roku založen porost ozimé plodiny, nebo pokud do 31. října posledního kalendářního roku trvání plochy s plodinami vázajícími dusík dojde k zapravení porostu víceletých plodin, a

c)
se v období od vysetí do sklizně plodin neaplikují přípravky na ochranu rostlin.".

18. V § 28 odst. 1 se slova ", a zároveň jsou na něj v ústřední evidenci evidována hospodářská zvířata podle plemenářského zákona" zrušují.

19. V § 28 se odstavce 7 až 12 zrušují.

20. V příloze č. 3 se slovo "Souvrať" nahrazuje slovy "Ochranný pás".

21. V příloze č. 7 se řádek

cibule 110 000**)/500*) 625 000 2,70 50 80
"
nahrazuje řádkem

cibule 110 000**)/500*) 625 000 2,70 30 55
"
a řádek

saláty 50 000 X X 30 X

se nahrazuje řádkem

saláty 50 000 55 000 0,70 30 50
"


Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí