zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování

28.12.2017
Ovzduší
Legislativa
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 4 odst. 9, § 6 odst. 9, § 12 odst. 8, § 16 odst. 9, § 17 odst. 7, § 32 odst. 8 a § 34 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší...

Citace: 452/2017 Sb. Částka: 161/2017 Sb.
Na straně (od-do): 5330-5411 Rozeslána dne: 20. prosince 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 14. prosince 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 201/2012 Sb.
Předpis mění: 415/2012 Sb.452

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování
a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 4 odst. 9, § 6 odst. 9, § 12 odst. 8, § 16 odst. 9, § 17 odst. 7, § 32 odst. 8 a § 34 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 87/2014 Sb. a zákona č. 369/2016 Sb., (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb., vyhlášky č. 406/2015 Sb. a vyhlášky č. 171/2016 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2193/EU ze dne 25. listopadu 2015 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení.".

2. V § 1 odst. 1 písm. b) se za slova "specifické emisní limity," vkládají slova "způsob stanovení emisních limitů pro látky obtěžující zápachem,".

3. V § 1 odst. 1 písm. f) se za slova "měření emisí," vkládají slova "dokladu o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění,".

4. V § 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f)
oxidy dusíku (NOx) oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjádřené jako oxid dusičitý.".

5. V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova "se provádí" vkládají slova "nejpozději do 4 měsíců".

6. V § 3 odst. 1 na konci písmene c) se čárka nahrazuje tečkou a slova "a to nejpozději do 3 měsíců od vzniku některé z těchto skutečností nebo ve lhůtě stanovené v povolení provozu." se zrušují.

7. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) V případě tepelného zpracování odpadu činí lhůta podle odstavce 1 pouze 3 měsíce.".

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.

8. V § 3 odst. 3 se v úvodní části ustanovení slova "podle odstavce 1" nahrazují slovy "podle odstavců 1 a 2".

9. V § 3 odst. 3 písm. b) bodu 1 se za slova "stacionárních zdrojů" vkládají slova "podle § 13".

10. V § 3 odst. 3 písm. b) bodu 6 se za text "3.7.1." vkládá text ", 3.8.3.".

11. V § 3 odst. 3 písm. c) bod 1 zní:

"1.
u stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad, pokud jde o měření těžkých kovů, polychlorovaných dibenzodioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a dále o měření plynných anorganických sloučenin fluoru vyjádřených jako fluorovodík, plynných anorganických sloučenin chloru vyjádřených jako chlorovodík a oxidu siřičitého při uplatnění bodu 4 nebo 5 části B přílohy č. 4 zákona; během prvních 12 měsíců provozu se však provedou 4 měření,".

12. V § 3 odst. 4 se v úvodní části ustanovení číslo "2" nahrazuje číslem "3".

13. V § 3 odst. 4 písmeno c) zní:

"c)
v písmenu c) vždy nejméně jednou za 6 měsíců s výjimkou prvních 12 měsíců provozu stacionárního zdroje tepelně zpracovávajícího odpad, kdy se provede jedno měření každé 3 měsíce".

14. V § 3 odst. 5 se slova "odstavce 2" nahrazují slovy "odstavce 3".

15. V § 3 odst. 6 se v úvodní části ustanovení slova "odstavce 2" nahrazují slovy "odstavce 3".

16. V § 3 odst. 6 písm. a) se za slovo "zdrojů" vkládají slova "podle § 13".

17. V § 3 odst. 6 písm. c) se text "3.8.3.," vypouští.

18. V § 3 odst. 6 písm. d) se za text "3.7.1.," vkládá text "3.8.3.,".

19. V § 3 odst. 8 se slova "odstavci 2" nahrazují slovy "odstavci 3".

20. V § 3 odst. 9 se slova "odstavce 2" nahrazují slovy "odstavce 3".

21. V § 4 odst. 5 se v úvodní části ustanovení číslo "2" nahrazuje číslem "3".

22. V § 4 odst. 6 se za slovo "zdrojů" vkládají slova "podle § 13", slovo "celkovém" se zrušuje a za slova "elektrochemickými články" se vkládají slova "nebo jinými přístroji pro kontinuální měření emisí".

23. V § 4 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Jednorázové měření emisí se u spalovacích stacionárních zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nižším než 50 MW provádí při stabilních provozních podmínkách a při reprezentativní a rovnoměrné zátěži, přičemž do výsledků jednorázového měření emisí se nezapočítávají hodnoty získané v době uvádění stacionárního zdroje do provozu a při jeho odstavování z provozu. V případě, že tyto zdroje používají více druhů paliv, se měření emisí provádí při spalování paliva nebo palivové směsi s pravděpodobně nejvyšší hodnotou emisí a v době, která je s ohledem na běžné provozní podmínky reprezentativní.".

24. V § 5 odst. 1 písm. c) se za slovo "články" vkládají slova "nebo jiných přístrojů pro kontinuální měření emisí k měření podle § 4 odst. 6".

25. V § 7 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Hodnota 95% intervalu spolehlivosti jednotlivého naměřeného výsledku stanoveného postupem podle určené technické normy podle zákona o technických požadavcích na výrobky2) nesmí na úrovni specifického emisního limitu překročit následující procentní podíly specifického emisního limitu: 10 % u oxidu uhelnatého, 20 % u oxidu siřičitého, 20 % u oxidů dusíku, 20 % u amoniaku, 30 % u tuhých znečišťujících látek, 30 % u celkového organického uhlíku, 40 % u chlorovodíku, 40 % u fluorovodíku, 40 % u sulfanu a 40 % u sirouhlíku. U stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad je tímto emisním limitem hodnota denního emisního limitu.".

26. V § 8 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "za půlhodinovou průměrnou hodnotu se považuje aritmetický průměr minutových středních hodnot zaznamenaných po dobu nejméně 20 minut ze sledovaného 30minutového intervalu, za 10minutovou průměrnou hodnotu se považuje aritmetický průměr minutových středních hodnot,".

27. V § 8 odst. 1 písmeno d) zní:

"d)
pro získání validovaných průměrných půlhodinových a 10minutových průměrných hodnot se odečte od naměřeného výsledku hodnota stanovená postupem podle § 9 odst. 7. Validované průměrné hodnoty a z nich vypočtené průměrné denní hodnoty koncentrací se použijí pouze pro vyhodnocení plnění emisních limitů podle § 9 odst. 1, 2, 4 a 5.".

28. V § 8 odst. 2 písm. b) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

29. V § 9 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Emisní limit při kontinuálním měření emisí na stacionárních zdrojích vyrábějících oxid titaničitý je považován za splněný, pokud žádná platná hodnota na úrovni doby průměrování stanovené v části 5.2.9. a 5.2.10. přílohy č. 8 k této vyhlášce nepřekročí zde stanovenou hodnotu emisního limitu.".

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

30. V § 9 odst. 5 se slova "odstavcích 1 až 3" nahrazují slovy "odstavcích 1 až 4".

31. V § 9 odst. 7 větě první se slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "odstavci 4" se vkládají slova "a v odstavci 5".

32. V § 9 odst. 7 se slovo "hodinových," zrušuje, slova "maximální hodnoty 95% intervalu spolehlivosti výsledků jednotlivých měření, která nesmí na úrovni hodnoty specifického emisního limitu překročit následující procentní podíl hodnoty tohoto emisního limitu" se nahrazují slovy "následujícího procentního podílu hodnoty těchto výsledků" a za větu první se vkládá věta "U naměřených výsledků vyšších, než je hodnota emisního limitu, se odečte výše uvedený procentní podíl hodnoty specifického emisního limitu.".

33. V § 9 se doplňují odstavce 9 a 10, které včetně poznámky pod čarou č. 6 znějí:

"(9) K vyhodnocení plnění specifického emisního limitu stanoveného pro stacionární zdroj na základě závěrů o nejlepších dostupných technikách se namísto období uvedených v odstavci 5 použijí období uvedená v těchto závěrech o nejlepších dostupných technikách, za použití vztažných podmínek uvedených tamtéž, a to od data platnosti stanoveného v povolení provozu. Je-li v těchto případech specifický emisní limit definován pouze jako roční průměr, nesmí současně žádná platná denní průměrná hodnota koncentrace za daných vztažných podmínek překročit 120 % hodnoty specifického emisního limitu.

(10) Do hodnot rozhodných pro posouzení dodržení emisního limitu se nezahrnují údaje zjištěné v době měření emisí, které je prováděno v souladu s povolením podle jiného právního předpisu6) za účelem získání informací o úrovni znečišťování pro stanovení podmínek provozu. Stanovená přípustná doba trvání tohoto stavu nesmí překročit 24 hodin za kalendářní rok.

______________________________________
6)
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.".

34. V § 12 odst. 1 písm. c) se za slovo "emise" vkládají slova "stanovené jednorázovým autorizovaným měřením" a slova "nelze použít způsob podle písmene a) nebo b) a" se zrušují.

35. V § 13 písm. a) se slova "sušení, vypalování nebo jinou tepelnou úpravu předmětů nebo materiálů, zejména ohřívací pece nebo pece pro tepelné zpracování" nahrazují slovy "pro sušení, pro vypalování nebo pro jinou tepelnou úpravu předmětů nebo materiálů".

36. V § 13 písmeno j) zní:

"j)
krematorií,".

37. V § 14 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Tyto specifické emisní limity a stavové a vztažné podmínky se použijí také pro spalovací stacionární zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším, u nichž došlo ke změně, která může mít dopad na životní prostředí.".

38. V § 15 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Spalovací stacionární zdroje se uvádí do provozu a odstavují z provozu v co nejkratší možné době. Tento požadavek se považuje za splněný, pokud je dodržena doba uvádění do provozu a odstavování z provozu stanovená podle rozhodnutí Evropské komise vydaného podle článku 41 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU.".

39. V § 18 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova ", pro která jsou stanoveny požadavky na kvalitu paliv v příloze č. 3 k této vyhlášce".

40. Na konci textu § 19 se doplňuje věta "Tato část vyhlášky se nevztahuje na tepelné zpracování odpadu prováděné výhradně za účelem výzkumu a vývoje nebo zkoušení nových procesů tepelného zpracování odpadu, pokud je množství zpracovaného odpadu menší než 50 t za rok a cílem je zlepšení procesu tepelného zpracování odpadu.".

41. V § 21 písm. a) se slova "s výjimkou benzinu," zrušují.

42. V § 21 písm. c) se slova "benzin a" zrušují.

43. V § 24 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Způsob stanovení specifických emisních limitů pro látky obtěžující zápachem je uveden v příloze č. 17 k této vyhlášce.".

44. V § 26 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Náležitosti dokladu o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, jsou stanoveny v příloze č. 18 k této vyhlášce.".

45. V § 29 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

46. V § 29 odst. 4 se text "1.1, 2.1 a 3.1" nahrazuje textem "2.1.2, 2.2.2 a 2.3.2" a text "1.2, 2.2 a 3.2" se nahrazuje textem "1.1.2, 1.2.2 a 1.3.2".


47. V příloze č. 1 části I se na konci tabulky doplňuje nový řádek, který zní:

"
13. Ověření správnosti výsledků kontinuálního měření emisí a kalibrace kontinuálního měřicího systému. Souběžné stanovení referenční metodou dle určené technické normy1)
".

Současně se doplňuje poznámka pod tabulkou č. 1, která zní:

"1)
Pokud není normovaná referenční metoda pro stanovení dané znečišťující látky, použije se jiná vhodná metoda.".

48. V příloze č. 2 část II zní:

(část II není v digitální podobě)

49. V příloze č. 2 části III se na konci bodu 2 doplňuje text "Ustanovení tohoto bodu nelze použít u stacionárních zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nižším než 50 MW a dále u stacionárních zdrojů, pro něž byla podána kompletní žádost o povolení provozu 7. ledna 2013 nebo později nebo které byly uvedeny do provozu po 7. lednu 2014 bez ohledu na datum podání žádosti o povolení provozu; u těchto zdrojů se postupuje podle bodu 1.".

50. V příloze č. 2 části III bod 3 zní:

"3. Alternativně k bodu 2 lze pro oxid siřičitý použít následující průměrné hodnoty specifických emisních limitů (bez ohledu na použitou kombinaci paliv):

a)
1 000 mg.m-3 pro spalovací stacionární zdroje v rámci rafinerie využívající zbytky z destilace a zpracování ropy samostatně nebo s jinými druhy paliv pro vlastní spotřebu, kterým bylo uděleno první povolení před 27. listopadem 2002 nebo jejichž provozovatel před tímto datem podal úplnou žádost o povolení a které byly uvedeny do provozu nejpozději 27. listopadu 2003 nebo

b)
600 mg.m-3 pro ostatní spalovací stacionární zdroje v rámci rafinerie využívající zbytky z destilace a zpracování ropy samostatně nebo s jinými druhy paliv pro vlastní spotřebu.

Tyto emisní limity jsou vztaženy na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 6 % v případě pevných paliv a 3 % v případě kapalných a plynných paliv.

Ustanovení tohoto bodu nelze použít u plynových turbín a plynových motorů a dále u stacionárních zdrojů, pro něž byla podána kompletní žádost o povolení provozu 7. ledna 2013 nebo později nebo které byly uvedeny do provozu po 7. lednu 2014 bez ohledu na datum podání žádosti o povolení provozu.

Po 1. 1. 2025 nelze ustanovení tohoto bodu použít u stacionárních zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nižším než 5 MW a po 1. 1. 2030 u stacionárních zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 5 MW do 50 MW.".

51. V příloze č. 3 části I se bod 1 zrušuje.

52. V příloze č. 3 části I se označení bodu 2 včetně nadpisu zrušuje a dosavadní body 2.1., 2.2. a 2.3. se označují jako body 1., 2. a 3.

53. V příloze č. 3 části I se dosavadní body 2.1.1. a 2.1.2. označují jako body 1.1. a 1.2.

54. V příloze č. 3 části I bodu 1.1. se na konci tabulky doplňují nové řádky, které zní:

"
Podsítná frakce3)
%

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí