zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hospodářská komora - Sekce životního prostředí

09.02.2018
Firemní ekologie
Hospodářská komora - Sekce životního prostředí

 Hlavním cílem je pomoci zajistit pro členy HK ČR, a obecně pro celou podnikatelskou sféru v ČR, nastavení společensky a ekonomicky přijatelných pravidel v oblasti životního prostředí tak, aby nebyla ohrožena jejich ekonomická stabilita a konkurenceschopnost na evropském i globálním trhu.

Sekce si zejména klade za úkol vytvářet pro HK ČR kvalifikovaná stanoviska k připomínkování připravovaných právních předpisů v oblasti životního prostředí tak, aby se zamezilo nadbytečnému navyšování administrativní a ekonomické zátěže pro české podnikatele, nejčastěji pak při transpozici práva EU do českého právního řádu.

Programové priority v hlavních oblastech ŽP

Odpadové hospodářství
  • Participace na vytváření nové odpadové legislativy, v prvé řadě zákona o odpadech od stádia věcného záměru přes jeho připomínkování až po monitoring schvalování normy v Parlamentu ČR. Sekce bude podporovat přijetí takových legislativních nástrojů, které umožní realizovat investice do vhodných stávajících i alternativních způsobů nakládání s odpady (včetně jeho energetického využití) tak, aby nastavená pravidla umožnovala návratnost investic a zároveň nedošlo k významnému ekonomickému zatížení podnikatelských subjektů i občanů ČR.
  • Podpora ekonomicky efektivního fungování kolektivních systémů v ČR, zvážení pozitiv a negativ otevření systémů hospodářské soutěži pro podnikatelskou sféru a prosazování závěrů sekce do připravovaných či stávajících právních předpisů, které regulují oblast kolektivních systémů.
  • Prosazení speciální právní úpravy pro výrobky s ukončenou životností (elektrozařízení, baterie a akumulátory, pneumatiky, vozidla) a vyčlenění této problematiky ze zákona o odpadech.
Zákon o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)
  • Prosazení zásadní novelizace zákona o EIA tak, aby byl revidován společně se stavebním zákonem a dalšími právními předpisy za účelem zavedení jednotného povolovacího řízení.
  • Cílem sekce při přípravě nových pravidel dotýkajících se problematiky EIA by měl být stav, aby žádost o povolení byla předkládána jedinému úřadu s tím, že podkladová dokumentace by obsahovala všechny nezbytné dokumenty vyplývající jak ze stavebního zákona, tak z jiných složkových zákonů. V rámci novely zákona o EIA bude dále sekce usilovat o omezení žalobní legitimace NGO ve veřejném zájmu, zkrácení lhůt pro vydání rozhodnutí a zrušení automatického odkladného účinku žalob proti nim.

Ochrana ovzduší

  • Podpora schválení a realizace Přechodného národního plánu (PNP) tak, aby se - jak umožňuje směrnice ES o průmyslových emisích - na energetické zdroje po přechodnou dobu (do poloviny roku 2020) mohly vztahovat emisní limity (TZL, SO2, NOX) platné v roce 2015, při omezení všech zařízení ročním emisním stropem.
Ochrana klimatu
  • Prosazování jediného závazného cíle u nového rámce pro klima a energetiku pro rok 2030 - snížení skleníkových plynů ve výši 40%, ostatní dva cíle - zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na 27% a zvýšení energetické účinnosti o 30% by měly zůstat indikativní (a nezávazné) za účelem udržení konkurenceschopnosti české energetiky a průmyslu v globální ekonomice.
  • Ponechání složení energetického mixu na národních státech.
Integrovaná prevence
  • Důsledný monitoring referenčního dokumentu pro nejlepší dostupné techniky pro velká spalovací zařízení (BREF LCP - vydává Evropská komise), který zavazuje k úpravám integrovaných povolení zásadních pro provoz elektráren od roku 2020 při stanovení mnohem přísnějších podmínek, než směrnice o průmyslových emisích účinná od roku 2016. BREF LCP ohrožuje konkurenceschopnost českého průmyslu bez odpovídajících přínosů pro životní prostředí, navíc může částečně znehodnotit dosavadní investice do ekologizace změnou pravidel během velmi krátké doby.
Kontakty:
Předseda sekce:
Mgr. Jan Mraček
tel: 604 806 714
e-mail: mracek-jan@komora.cz
Tajemnice sekce:
Ing. Lenka Janáková
tel: 776 006 967
e-mail: janakoval@komora.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí