zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na koho se obrátit, když náš soused shromažďuje v bytě odpadky

26.01.2018
Obec, město
Odpady
Šlendryján
Na koho se obrátit, když náš soused shromažďuje v bytě odpadky

 Za kontrolu je dle zákona o odpadech primárně odpovědna obec...

V pořadu České televize (ČT) Černé ovce odvysílaném 9. 1. 2018 se objevila nepřesná odpověď na dotaz "Na koho se obrátit, když náš soused shromažďuje v bytě odpadky, a celý dům tak obtěžuje zápachem." Odvysílanou zavádějící informaci že "v této oblasti je odpovědná za kontrolu primárně Česká inspekce životního prostředí" uvádíme na následujících řádcích na pravou míru. Za kontrolu je totiž dle zákona o odpadech primárně odpovědna obec.

Kdo tedy může pomoci v situaci, kdy soused v bytě ve svém osobním vlastnictví shromažďuje odpad?
Pokud se jedná o byt, tak jde o obydlí, kde je velmi složité podle § 7 kontrolního řádu vykonat kontrolu. Podle § 7 kontrolního řádu je kontrolující oprávněn vstoupit do obydlí jen tehdy, je-li obydlí užívané k podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti nebo v případě, kdy se mají prostřednictvím kontroly odstranit pochybnosti o tom, zda je obydlí užívané k těmto účelům a nelze-li dosáhnout splnění účelu jinak.

Hospodaření v bytě je čistě soukromou věcí vlastníka bytu včetně toho, jak nakládá se svými věcmi. Proto věc může být řešena až ve chvíli, kdy soused nějakým způsobem svého hospodaření v bytě začne obtěžovat své sousedy a tady mohou posloužit pravidla správy domu. Z tohoto důvodu doporučujeme obrátit se v prvé řadě na správu domu.

Zároveň v souvislosti s možností využití právních norem platných v oblasti odpadového hospodářství je nutné si uvědomit, že je třeba nejdříve objektivně prokázat, že fyzická osoba shromažďuje ve svém bytě odpad ve smyslu § 3 odst. 1 zákona o odpadech, který stanoví, že odpadem je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se ji zbavit. V pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad, rozhoduje příslušný krajský úřad na žádost vlastníka této movité věci nebo z moci úřední (dle § 3 odst. 8 zákona o odpadech). Fyzická osoba totiž může argumentovat tím, že se jedná o její osobní vlastnictví věci, kterou v budoucnu použije (o použitelnou věc).

Fyzické osoby mají z pohledu zákona o odpadech mimo jiné i povinnosti stanovené v následujících ustanoveních:

? § 12 odst. 2 zákona o odpadech ukládá obecnou povinnost, že s odpady podle tohoto zákona lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy.

? § 12 odst. 3 zákona o odpadech stanoví, že k převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2, nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b) nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec.

? § 17 odst. 5 zákona o odpadech ukládá povinnost fyzické osobě nakládat s komunálním odpadem v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce, komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu třídit a odkládat odděleně na místa k tomu obcí určená, pokud s odpadem nenakládá nebo se jej nezbavuje jiným způsobem stanoveným tímto zákonem.

Kontrolní kompetence dle zákona o odpadech vůči fyzické osobě připadá ovšem pouze obci, což je stanoveno § 80 odst. 1 písm. a), kdy obecní úřad kontroluje, zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem. Zároveň obec kontroluje, jestli se občané zbavují odpadu v souladu s obecně závaznou vyhláškou, kterou stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.

Naopak Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) dle § 76 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech kontroluje dodržování zákona o odpadech pouze u právnických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání a obcí, nikoli tedy u fyzických osob, občanů.

V případě, že se prokáže nezákonné jednání fyzické osoby, může být věc považována za přestupek podle § 69 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech, kdy fyzická osoba převezme odpad do svého vlastnictví, nebo písm. c), kdy fyzická osoba soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá na místech nebo v objektech, které nejsou podle tohoto zákona zařízeními určenými k nakládání s odpady. Sankci za tyto přestupky sice ukládá ČIŽP, ale jak již bylo výše uvedeno, je nezbytné, aby kontrolu u fyzické osoby provedl obecní úřad. Je nutné si ovšem uvědomit, že fyzické osobě nelze uložit nápravné opatření.

Dále je možné, že takovéto nakládání s odpadem (jeho shromažďování) již představuje porušení výše uvedeného § 17 odst. 5 zákona o odpadech ve smyslu porušování obecně závazné vyhlášky obce.

Na základě výše uvedeného doporučujeme obrátit se nejprve na správu domu, následně na příslušný obecní úřad, který může zajistit kontrolu dodržování zákona o odpadech, případně obecně závazné vyhlášky obce, týkající se způsobu nakládání s odpady a dle výsledku kontroly zvolit další postup.

Zdroj: ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí