zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Žít krajinou na Přerovsku

19.03.2018
Příroda
Zemědělství
Žít krajinou na Přerovsku

Příspěvek přibližuje zrealizovaná společná zařízení, která do letošního ročníku soutěže s názvem ,,Žít krajinou" přihlásila Pobočka Přerov...

Tato soutěž (http://www.soutezzitkrajinou.cz/), kterou organizuje Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy byla na EnviWebu nejednou prezentována.

Přerovská pobočka Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj do soutěže přihlásila dva vybrané projekty v okrese Přerov. V k. ú. Tučín jde o retenční nádrž RN1 s interakčním prvkem IP75-1/46 a dvěma polními cestami. Naproti tomu v k. ú. Želatovice bylo zrealizováno více polních cest, včetně protierozních opatření, která jsou funkčně propojena se založeným lokálním biocentrem, na které navazuje rovněž vysazená část regionálního biokoridoru.

k. ú. Tučín

Průtočná retenční nádrž RN1 v k. ú. Tučín byla vybudována na Tučínském potoce. Nádrž má homogenní zemní hráz, která je dle projektové dokumentace vysoká 3,9 m a dlouhá téměř 185 m. Maximální plocha zátopy činí cca 0,7 ha při maximální kubatuře zadržené vody zhruba 7 000 m3. Součástí malé vodní nádrže je kašnový bezpečnostní přeliv a požerák z železobetonové konstrukce s dvěma řadami dluží. Okolí retenční nádrže je vhodně doplněno menší tůní s mokřadními rostlinami a dále výsadbou stanovištně odpovídajících druhů keřů i stromů. Společně s retenční nádrží a doprovodným interakčním prvkem byly také vybudovány polní cesty kategorie P 3,5/30. Travnatá polní cesta C148 prochází po pravém břehu nádrže. Vybudovaná část polní cesty C132 prochází pod čelní hrází nádrže a navazuje na stávající komunikační síť. Povrch cesty je zpevněný asfaltobetonem.

k. ú. Želatovice

Do soutěže přihlášená opatření v k. ú. Želatovice představují společná zařízení jako např: protierozní mez, lokální biocentrum, nadregionální biokoridor, 4 liniové interakční prvky a v neposlední řadě 7 polních cest (z toho 2 vedlejší polní cesty zpevněné asfaltobetonem a 5 doplňkových travnatých polních cest). Polní cesty racionálně zpřístupňují zájmovou lokalitu, jsou doplněny svodnicemi (u asfaltobetonových cest jde o betonové svodnice s ocelovým pojízdným roštem, u zatravněných cest jsou vybudovány dřevěné svodnice stabilizované pomocí ocelových vzpěr) a příkopy. V místech napojení travnatých doplňkových cest na zpevněné komunikace jsou tyto polní cesty zpevněny asfaltobetonem v celkovém úseku 20 m. Povrch doplňkových polních cest je v celkové délce 5 m zpevněn štěrkodrtí o mocnosti 0,49 mm.

Protierozní mez, jež účinně rozděluje erozně ohrožený svah orné půdy, je dlouhá cca 1,3 km. Toto technické protierozní opatření je tvořeno zemním tělesem s příkopem a násypem, kdy výškový rozdíl mezi vrcholem násypu a dnem příkopu činí min. 1 m. Protierozní mez je dimenzována na padesátiletou vodu a její těleso je stabilizováno zatravněním společně se zajišťovacími kamennými prahy. Kamenné opevnění příkopu protierozní meze se také nachází v místech křížení s podzemními inženýrskými sítěmi a v úsecích se zvýšeným podélným sklonem. Celá trasa protierozní meze je doplněna výsadbou interakčních prvků. Přejezd přes protierozní mez je umožněn prostřednictvím čtyř sjezdů s propustky délky 8 m a o kapacitě DN 600 a DN 800.

S protierozní mezí úzce souvisí zemní hrázka, do které je zaústěno koryto meze a její hlavní funkcí je transformovat přívalovou vlnu při extrémní srážkové situaci. Tato zemní hrázka společně s příkopy je součástí lokálního biocentra, na které navazuje založená výsadba části úseku regionálního biokoridoru ,,RK 1539".

Představená společná zařízení nejenže zvyšují biodiverzitu zemědělské krajiny, ale účinně chrání obě obce před následky extrémních přívalových srážek, což bylo několikrát prokázáno. Rovněž rekreační funkce společných zařízení je významná tím, že umožňují zpřístupnění krajiny široké veřejnosti.

Závěrem lze konstatovat, že výše uvedená opatření jsou polyfunkční. Komplexnost návrhu pozemkových úprav je vždy prioritní. I když komplexní pozemkové úpravy nejsou snadným procesem krajinného plánování, stojí za úsilí a námahu je nadále zahajovat a následně také realizovat navržená společná zařízení tak, jako tomu bylo u dvou výše popsaných případů v k. ú. Tučín a k. ú. Želatovice.

Obr. 1 (v záhlaví článku) Pohled na opatření v k. ú. Tučín (autor: Jiří Řezníček, starosta obce Tučín)


Obr. 2 Retenční nádrž RN1 v zimě


Obr. 3 Zemní hrázka, do níž ústí protierozní mez (v pozadí výsadba biocentra LBC 5/46)


Obr. 4 Hospodářský přejezd přes protierozní mez


Obr. 5 Svodný příkop odvádějící vodu ze zemní hrázky (navržen, aby bezpečně převedl stoletý průtok mimo těleso hrázky)

Zpracoval Ing. Václav Závěšický (Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov) na podkladě realizačních projektových dokumentací.

ZDROJE:

? k. ú. Tučín: TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 1852/53,

787 01 Šumperk

? k. ú. Želatovice: GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář,

tř. Kosmonautů 1143/8b, Hodolany, 779 00 Olomouc

Přerov 15. 3. 2018

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí