zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ČAOH: Ostrá verze SEPNO od května

26.04.2018
Firma
Odpady
Doprava
ČAOH: Ostrá verze SEPNO od května

 Po několika odkladech se má od května rozběhnout elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů prostřednictvím ISPOP...

Konkrétně přes samostatný modul ISPOPU nazvaný SEPNO (Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů) - www.sepno.cz. Smyslem elektronizace má být celkové zefektivnění ohlašování a snížení dosavadní administrativní zátěže, ale na druhé straně také posílení možností kontroly ze strany orgánů veřejné správy (např. i křížová kontrola ročního hlášení a SEPNA).

Zkušební provoz tohoto elektronického systému probíhal zhruba od února, ostrý provoz SEPNA startuje přesně od 2. května 0.00 hodin. Na základě sdělení odboru odpadů MŽP nemají příjemci povinnost zpětně ohlásit přepravy proběhlé nebo zahájené před 1. květnem 2018 a elektronický systém ani nebude takové dohlášení umožňovat.

Legislativně je SEPNO upraveno zejména v § 40 zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a rovněž ve vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady (č. 383/2001 Sb.). Co se týče zde stanovených povinností, je podstatné, že přepravu nebezpečných odpadů je nezbytné elektronicky ohlásit skutečně před jejím zahájením. Odesílatel zásilky elektronicky ohlašuje v rozsahu ohlašovacího listu (tzv. OLNO). Tím dojde v elektronickém systému pro každou přepravu k vytvoření tzv. IČOL (identifikační číslo ohlašovacího listu). Pokud následně nebude přeprava zahájena v již ohlášeném termínu, lze samozřejmě ohlášenou přepravu v systému zrušit, a to do 3 pracovních dnů ode dne ohlášení. Každou zásilku nebezpečného odpadu musí doprovázet vytištěný ohlašovací list v listinné podobě, aby bylo zřejmé, co se vlastně přepravuje, např. pro případ havárie či kontroly.

Zákon rozlišuje mezi odesílatelem zásilky a jejím příjemcem (provozovatel zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů nebo zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech a dále původce přepravující odpad mezi svými provozovnami). Povinnost ohlásit přepravu nebezpečných odpadů má primárně odesílatel, nicméně zákonodárce zohlednil běžnou praxi a zákon tak umožňuje, aby povinnost ohlásit a přiložit ohlašovací list k zásilce za odesílatele splnil příjemce (provozovatel zařízení). Systém ale nepožaduje a ani neumožňuje vystavení plné moci příjemci. Přestože to zákon nijak neřeší, bude pro účely případné kontroly patrně vhodné ošetřit přenesení povinnosti na příjemce smluvně a rovněž si průběžně sledovat, že povinnosti jsou opravdu plněny. Příjemce zásilky je pak povinen potvrdit v systému převzetí zásilky, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí odpadu. Pokud nastane situace, kdy do zařízení dorazí neohlášená zásilka nebezpečného odpadu, je zákonnou povinností příjemce zadat údaje o této neohlášené přepravě do systému (opět nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy).

Zákon výslovně stanoví výjimku, že v případě přepravy nebezpečných odpadů mobilním zařízením ke sběru odpadů může být odesílatelem pouze provozovatel tohoto zařízení, tedy nikoliv jednotliví původci.

Různé nesrovnalosti v údajích (např. skutečnou váhu přepravovaného odpadu) lze řešit opravou ve lhůtě 3 pracovních dnů od ukončení přepravy. Osobou, která jediná může tyto rozpory v systému opravit, je ohlašovatel. Je však třeba si uvědomit, že jakmile příjemce potvrdí v systému přijetí zásilky, není už možné opravy provádět. Proto je nezbytné před potvrzením přepravy zkontrolovat zadané údaje. Pokud bude přesto následně zjištěn nějaký nesoulad, např. s evidencí odpadů, je bohužel možné situaci řešit pouze tzv. stornem (s náhradou nebo bez náhrady OL). V případě storna však již hrozí sankční postih (více viz poslední odstavec tohoto článku).

Obecně platí, že se na ohlašovacím listu ohlašuje přeprava nebezpečných odpadů od jednoho odesílatele k jednomu příjemci z jednoho nebo více míst nakládky do jednoho místa vykládky. Nicméně vyhláška (§ 25) umožňuje v ohlašovacím listu zadat tzv. kyvadlovou přepravu. Jedná se o případ, kdy se přeprava uskuteční vícekrát v jeden den jedním dopravním prostředkem z jednoho místa nakládky do jednoho místa vykládky.

Zákon řeší rovněž situaci, kdy dojde k přerušení provozu elektronického systému. V této situaci je samozřejmě možné přepravu nebezpečných odpadů uskutečnit, odesílatel vyplní ohlašovací list, jeden si ponechá a druhý přiloží k zásilce pro příjemce. Jakmile je provoz SEPNO obnoven je příjemce povinen opět do 3 pracovních dnů doplnit údaje do systému. Co se týče otázky běhu lhůt v případě nedostupnosti elektronického systému, MŽP zatím zaujímá takové stanovisko, že lhůty se budou prodlužovat pouze v případě, kdy k přerušení provozu dojde v poslední den konkrétní lhůty, a to prodloužením o 1 pracovní den.

SEPNO je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo životního prostředí a provozovatelem Česká informační agentura životního prostředí (CENIA). Metodická sdělení odboru odpadů MŽP, manuály a odpovědi na často kladené dotazy lze nalézt na internetových stránkách www.sepno.cz a www.mzp.cz. Dotazy bude možné uplatnit také přes EnviHELP (http://helpdesk.cenia.cz), registrovaný uživatel ISPOP má totiž stejné přihlašovací údaje i pro EnviHELP.

Některé vážné problémy bude třeba ještě řešit

Česká asociace odpadového hospodářství požádala MŽP již v listopadu 2017 o dořešení několika velmi důležitých bodů k možnému kvalitnímu spuštění SEPNO. MŽP spuštění systému následně odložilo a od listopadu 2017 se podařilo čtyři ze šesti problémových bodů vyřešit (body 2,4,5,6), což je pozitivní - plný výčet problémových bodů je k dispozici pod tímto odkazem. Text reakce MŽP se sdělením o posunu termínu spuštění SEPNO je zde.

Zásadním problémem, který bohužel v SEPNO stále přetrvává, je nemožnost ohlašování průběhu přepravy zákonem povoleným a dlouhodobě standarndně zajišťovaným způsobem, tedy z mobilního zařízení na mobilní zařízení (bod č. 1 dopisu). Další věcí je doposud nesystémové řešení korekce údajů hmotnosti v SEPNO, při vážení na koncovém zařízení na certifikované váze, jejíž údaj je logicky rozhodující (bod č. 3 dopisu). Těmto dvěma podstatným věcem se budeme dále věnovat v následujících dnech.

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí