zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa

18.05.2018
Legislativa
Les
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa

 Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 32 odst. 10 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích...

Citace: 76/2018 Sb. Částka: 38/2018 Sb.
Na straně (od-do): 1002-1007 Rozeslána dne: 11. května 2018
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 4. května 2018 Datum účinnosti od: 11. května 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 289/1995 Sb.Předpis mění: 101/1996 Sb.
76

VYHLÁŠKA

ze dne 4. května 2018,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku
a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb.


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 32 odst. 10 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):


Čl. I

Vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se slovo "určují" nahrazuje slovem "provádějí".

2. V § 2 odstavec 2 zní:

"(2) Podle populační hustoty škůdce se rozlišuje

a)
základní stav jako nízký stav populační hustoty škůdce, při němž nehrozí v témže roce nebo v následující generaci škůdce, kterou je jeden úplný cyklus jeho vývoje, jeho přemnožení, které by mělo za následek hospodářsky významné škody na lesních porostech,

b)
zvýšený stav jako stav populační hustoty škůdce, při němž dosud nedochází k hospodářsky významným škodám na lesních porostech, který však dokládá možnost vzniku hospodářsky významných škod v téže nebo v následující generaci škůdce, ohrožení plnění funkcí lesa nebo rozvrácení lesních porostů,

c)
kalamitní stav jako stav populační hustoty škůdce, při němž dochází k vzniku hospodářsky významných škod na lesních porostech, ohrožení plnění funkcí lesa nebo rozvrácení lesních porostů.".

3. V § 2 odst. 3 se slova "O výskytu škůdců, jejichž populační hustota při zvýšeném stavu hrozí vznikem kalamitního výskytu" nahrazují slovy "Nastane-li zvýšený stav" a za slovo "lesa" se vkládá slovo "písemně".

4. V § 3 odst. 1 se za slovo "lesklý," vkládají slova "lýkožrout severský,".

5. V § 3 odst. 2 se slova "kalamitního výskytu" nahrazují slovy "kalamitního stavu".

6. V § 4 odstavec 1 zní:

"(1) Vzniku zvýšeného stavu hmyzích škůdců se předchází na základě zjišťování výskytu snižováním populační hustoty hmyzích škůdců, a to zejména odstraňováním materiálu vhodného pro rozmnožování hmyzích škůdců, ošetřováním lesních porostů a soustavným vyhledáváním a včasným zpracováváním všech napadených stromů.".

7. V § 4 odst. 2 se slova "Jestliže existuje nebezpečí vzniku kalamitního stavu, nebo tento stav již nastal" nahrazují slovy "Nastane-li zvýšený nebo kalamitní stav" a za slovo "redukci" se vkládá slovo "hmyzího".

8. V § 4 odst. 3 se za slovo "rozvoj" vkládá slovo "hmyzích".

9. V § 8 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

10. V § 8 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:

"(2) Letecká aplikace se provádí podle zvláštních právních předpisů12).

______________________________________
12)
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

11. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13 zní:

"§ 8a

Kalamita regionálního nebo celostátního rozsahu

(1) Kalamitou regionálního nebo celostátního rozsahu je ohrožení životního prostředí, spočívající v takovém rozsahu poškození nebo rozvrácení lesních porostů způsobeném abiotickými nebo biotickými činiteli, které přesahuje možnosti jednotlivých vlastníků lesů kalamitou zasažené dřevo včas zpracovat nebo účinně utlumit populaci škůdce a při kterém je ohroženo zachování lesů v regionálním nebo celostátním měřítku.

(2) Pokud kalamitu regionálního nebo celostátního rozsahu a jejich následky podle odstavce 1 nelze zvládnout běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, je možno využít opatření podle zvláštních právních předpisů13).

_____________________________________
13)
Například zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých souvisejících zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

12. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 101/1996 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

13. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 101/1996 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Ing. Milek v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí