zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Změna nařízení CLP

18.05.2018
Chemické látky
Legislativa
Změna nařízení CLP

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nové nařízení Komise (EU) 2018/669 ze dne 16. dubna 2018, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Vydáno: 4. 5. 2018
Účinné od: 24/05/2018; Vstoupení v platnost Den vyhlášení +20 Viz Čl. 2
Účinné od: 01/12/2019; Použitelnost Viz Čl. 2

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Tabulky 3.1 a 3.2 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 obsahují seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek, ale pouze v angličtině pro všechny jazykové verze uvedeného nařízení.

(2)

Dne 2. prosince 2008 (2) se Komise zavázala zajistit, aby chemické názvy odpovídající mezinárodní identifikaci chemických látek v tabulkách 3.1 a 3.2 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 byly zveřejněny ve stejném jazyce, v jakém jsou jazykové verze, v nichž bylo zveřejněno uvedené nařízení.

(3)

Tabulka 3.1 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 byla doplněním, vyjmutím nebo změnou látek nebo jejich klasifikace několikrát změněna tak, aby zohledňovala vědecký a technický pokrok. Pro zohlednění těchto změn a pro zajištění toho, aby všechny chemické názvy v tabulce 3.1 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 byly ve stejném jazyce, v jakém jsou jazykové verze, v nichž bylo uvedené nařízení zveřejněno, musí být tabulka 3.1 zčásti nahrazena.

(4)

Vzhledem k odchylce (3), která se vztahuje na překlady aktů, které nejsou přijaty společně Evropským parlamentem a Radou, do irštiny, by chemické názvy v tabulce 3.1 přílohy VI, neměly být do irštiny překládány.

(5)

V tabulce 3.2 je uveden seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek na základě kritérií stanovených v příloze VI směrnice Rady 67/548/EHS (4), která byla zrušena s účinností ode dne 1. června 2015. V důsledku toho se má tabulka 3.2 v souladu s čl. 1 odst. 2 nařízení Komise (EU) 2016/1179 (5) zrušit s účinkem ode dne 1. června 2017. Uvedená tabulka by se proto neměla měnit. Výsledkem je, že tabulka 3.1 byla přejmenována na tabulku 3 v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení Komise (EU) 2017/776 (6) s účinkem ode dne 1. června 2017.

(6)

Dodavatelé by měli mít dostatek času na to, aby přizpůsobili označování a balení látek a směsí novým ustanovením o překladu a prodali stávající zásoby.

(7)

Dodavatelé by měli mít možnost uplatňovat toto nařízení před datem jeho použitelnosti, aby se zajistila vysoká úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a aby se dodavatelům poskytla dostatečná pružnost.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (7),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Položky uvedené v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008 odpovídající položkám uvedeným v příloze tohoto nařízení se nahrazují položkami uvedenými v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. prosince 2019.

Odchylně od druhého pododstavce mohou být látky a směsi přede dnem 1. prosince 2019 klasifikovány, označovány a baleny v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 ve znění tohoto nařízení.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. dubna 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER

Nařízení ke stažení zde

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí