zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu

11.06.2018
Legislativa
Zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky...

Citace: 93/2018 Sb. Částka: 48/2018 Sb.
Na straně (od-do): 1202-1204 Rozeslána dne: 5. června 2018
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 17. května 2018 Datum účinnosti od: 20. června 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
93

ZÁKON

ze dne 17. května 2018

o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů v oblasti dodržování podmínek pro přístup a sdílení přínosů z využívání genetických zdrojů a tradičních znalostí souvisejících s genetickými zdroji.


§ 2

Zařazení sbírky nebo její části do registru

(1) Žádost podle čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 se podává Ministerstvu životního prostředí (dále jen "ministerstvo").

(2) Ministerstvo rozhodne o žádosti do 90 dnů ode dne zahájení řízení.

(3) Ministerstvo informuje Českou inspekci životního prostředí (dále jen "inspekce") o zařazení sbírky2) nebo její části do registru sbírek v Evropské unii3) (dále jen "registr") bez zbytečného odkladu.

(4) Změny podle čl. 3 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1866 oznámí držitel sbírky ministerstvu bez zbytečného odkladu.


§ 3

Prohlášení a další skutečnosti

(1) Prohlášení podle čl. 7 odst. 1 nebo 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 se podává ministerstvu.

(2) Další skutečnosti podle čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 se sdělují ministerstvu na jeho výzvu ve lhůtě stanovené ministerstvem.


§ 4

Kontrola sbírky nebo její části

(1) Kontrola toho, zda sbírka nebo její část zařazená do registru splňuje i po jejím zařazení kritéria stanovená pro zařazení do registru4), probíhá zpravidla na základě ročního plánu kontrol sbírek5).

(2) Zjistí-li se, že sbírka nebo její část nesplňuje kritéria pro zařazení do registru, je ministerstvo oprávněno uložit držiteli sbírky nebo její části zařazené do registru opatření k nápravě6).

(3) Informaci o provedení opatření k nápravě sdělí držitel sbírky ministerstvu bez zbytečného odkladu. Pokud držitel sbírky neprovedl řádně uložená opatření k nápravě, ministerstvo rozhodne o vyřazení sbírky nebo její části z registru. O vyřazení informuje ministerstvo inspekci bez zbytečného odkladu.


§ 5

Kontrola dodržování pravidel uživateli

Kontrola toho, zda uživatelé plní povinnosti stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 a tímto zákonem, probíhá zpravidla na základě ročního plánu kontrol uživatelů7).


§ 6

Ministerstvo

Ministerstvo

a)
rozhoduje o zařazení sbírky nebo její části do registru a o jejím vyřazení,

b)
přijímá prohlášení podle čl. 7 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014,

c)
vydává roční plán kontrol sbírek a roční plán kontrol uživatelů,

d)
ukládá opatření k nápravě podle tohoto zákona,

e)
projednává přestupky podle tohoto zákona,

f)
rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím inspekce vydaným podle tohoto zákona,

g)
je příslušným orgánem8) odpovědným za uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1866, s výjimkou působnosti svěřené tímto zákonem inspekci.

§ 7

Inspekce

Inspekce

a)
spolupracuje s ministerstvem při přípravě ročního plánu kontrol sbírek a ročního plánu kontrol uživatelů,

b)
kontroluje, zda sbírka nebo její část zařazená do registru splňuje kritéria pro zařazení do registru a zda uživatelé dodržují povinnosti stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 a tímto zákonem,

c)
ukládá opatření k nápravě podle tohoto zákona,

d)
projednává přestupky podle tohoto zákona,

e)
bez zbytečného odkladu informuje ministerstvo o výsledcích vykonaných kontrol, o uložených opatřeních k nápravě a o uložených pokutách,

f)
vykonává působnost příslušného orgánu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1866, s výjimkou působnosti svěřené tímto zákonem ministerstvu.


§ 8

Opatření k nápravě

(1) Ministerstvo je oprávněno uložit držiteli sbírky nebo její části zařazené do registru, která nesplňuje kritéria pro zařazení do registru4), aby zajistil splnění těchto kritérií ve lhůtě stanovené ministerstvem a informoval uživatele, kterému bude do doby splnění kritérií poskytovat genetické zdroje, o tom, že sbírka nebo její část nesplňuje kritéria pro zařazení sbírky do registru.

(2) Inspekce je oprávněna uložit uživateli, který porušil některou z povinností uživatele stanovených v čl. 4 nebo 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014, aby tuto povinnost splnil ve lhůtě stanovené inspekcí a do doby jejího splnění nevyužíval ty genetické zdroje nebo tradiční znalosti související s genetickými zdroji, při jejichž využívání k porušení této povinnosti došlo.


§ 9

Přestupky

(1) Fyzická osoba, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako uživatel dopustí přestupku tím, že

a)
nepostupuje s náležitou péčí podle čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014,

b)
nezíská, neuchová nebo dalším uživatelům nepředá stanovené informace nebo příslušné dokumenty podle čl. 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014,

c)
neukončí využívání genetických zdrojů nebo tradičních znalostí souvisejících s genetickými zdroji podle čl. 4 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014,

d)
neuchová informace významné pro přístup a sdílení přínosů podle čl. 4 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014,

e)
v rozporu s čl. 4 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 neukončí využívání nebo požádá o výsadní práva, nebo

f)
nepředloží prohlášení podle čl. 7 odst. 1 nebo 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 nebo další skutečnosti podle čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014.

(2) Fyzická osoba, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel sbírky nebo její části zařazené do registru dopustí přestupku tím, že bez zbytečného odkladu neoznámí změny podle čl. 3 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1866.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu

a)
do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až e) nebo odstavce 2,

b)
do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f).

(4) Přestupky podle tohoto zákona projednává inspekce, s výjimkou přestupku podle odstavce 2, který projednává ministerstvo.

(5) Pokuty uložené podle tohoto zákona jsou příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky.


§ 10

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

____________________________________________________________
1)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních pro dodržování pravidel, která vyplývají z Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, ze strany uživatelů v Unii.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1866 ze dne 13. října 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014, pokud jde o registr sbírek, monitorování dodržování pravidel ze strany uživatelů a osvědčené postupy.
2)
Čl. 3 odst. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014.
3)
Čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014.
4)
Čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014.
5)
Čl. 5 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014.
Čl. 4 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1866.
6)
Čl. 5 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014.
Čl. 4 odst. 5 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1866.
7)
Čl. 9 odst. 1 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014.
8)
Čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí