zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu...

02.07.2018
Zemědělství
Legislativa
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu...

 Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Citace: 126/2018 Sb. Částka: 64/2018 Sb.
Na straně (od-do): 1666-1671 Rozeslána dne: 22. června 2018
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 13. června 2018 Datum účinnosti od: 1. července 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. III
Vydáno na základě: 252/1997 Sb., 256/2000 Sb.Předpis mění: 48/2017 Sb.
126

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. června 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů
a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel
podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor


Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, se mění takto:

1. V příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 5 pořadovém čísle požadavku 1 ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se slova "§ 5 odst. 1 a odst. 2 písm. b)" nahrazují slovy "§ 5 odst. 1 písm. d) a i)".

2. V příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 10 pořadovém čísle požadavku 5 ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se text "§ 51" nahrazuje slovy "§ 51 odst. 3 a 4 a § 51 odst. 8 písm. c)" a slova "§ 3 až 5," se nahrazují slovy "§ 3 až 5 a 11".

3. V příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 10 pořadovém čísle požadavku 7 ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se slova "§ 13 odst. 1 a 5 až 7" nahrazují slovy "§ 13 odst. 1 a 4 až 6".

4. V příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 13 pořadovém čísle požadavku 1 ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se text "§ 5 odst. 2 písm. c)" nahrazuje textem "§ 5 odst. 4 písm. b)".

5. V příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 13 pořadovém čísle požadavku 3 ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se slova "§ 5 odst. 1 písm. e) a f), § 5 odst. 2 písm. b)" nahrazují slovy "§ 5 odst. 1 písm. d), e) a i)".

6. V příloze č. 2 bodě 1 písm. b) se slova "tekutá hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem" nahrazují slovy "hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, s výjimkou tuhých hnojiv".

7. V příloze č. 2 bod 5 zní:

"5.
Žadatel zajistí, že v rámci jím užívaného dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou standardní orná půda se nebude vyskytovat souvislá plocha

a)
kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku o velikosti od 2,01 do 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha,

b)
kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku o velikosti větší než 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jejíž výměra je z více než 50 % pokryta silně erozně ohroženou půdou,

c)
řepky olejné a ostatních obilnin pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné technologie pro tyto plodiny o velikosti od 2,01 do 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha,

d)
řepky olejné a ostatních obilnin pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné technologie pro tyto plodiny o velikosti větší než 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jejíž výměra je z více než 50 % pokryta silně erozně ohroženou půdou,

e)
kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné technologie pro tyto plodiny o velikosti od 2,01 do 4 ha, která obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha neuvedenou v písmeni a), a

f)
kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné technologie pro tyto plodiny o velikosti větší než 4 ha, která obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jejíž výměra je z více než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou neuvedenou v písmeni b); tuto podmínku nemusí žadatel dodržovat na dílu půdního bloku o velikosti větší než 4 ha, který neobsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jehož výměra není z více než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou neuvedenou v písmeni b).

Žadatel nemusí dodržet podmínku podle písmen b) a d) na dílu půdního bloku o velikosti větší než 4 ha, který neobsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jehož výměra není z více než 50 % pokryta silně erozně ohroženou půdou.".

8. V příloze č. 2 bodě 6 písm. a) se slovo "a" nahrazuje čárkou.

9. V příloze č. 2 se na konci bodu 6 tečka nahrazuje slovem ", a" a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c)
do celkové výměry podle písmene b) nezapočítává výměru dílů půdních bloků zařazených v podopatření zatravňování orné půdy podle § 20 nebo podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku podle § 22a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.".

10. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 4 pořadovém čísle požadavku 13 v řádku Rozsah Velký, ve sloupci Hodnocení a v řádku Závažnost Velká, ve sloupci Hodnocení se věta "Na jatka byla dodána zvířata, u kterých nebyla dodržena ochranná lhůta, nebo byly do oběhu uvedeny živočišné produkty, u kterých byla zjištěna rezidua veterinárních léčivých přípravků skupiny B1 a B2 směrnice Rady č. 96/23/ES v nadlimitní hodnotě." nahrazuje větou "U hospodářských zvířat nebyla dodržena ochranná lhůta nebo v živočišných produktech byla zjištěna rezidua veterinárních léčivých přípravků skupiny B1 a B2 podle směrnice Rady č. 96/23/ES v nadlimitní hodnotě.".

11. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 4 pořadovém čísle požadavku 17 v řádku Rozsah Velký, ve sloupci Hodnocení se věta "V mléce určeném k lidské spotřebě je zjištěna přítomnost škůdců nebo prokázána rezidua inhibičních látek nebo jiných nepovolených léčiv." nahrazuje textem "X" a v řádku Závažnost Velká, ve sloupci Hodnocení se věta "Byla prokázána rezidua inhibičních látek a mléko je dodáváno přímo konečnému spotřebiteli." nahrazuje textem "X".

12. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 7 pořadovém čísle požadavku 5 v řádku Závažnost Střední, ve sloupci Hodnocení a v řádku Závažnost Velká, ve sloupci Hodnocení se doplňuje věta "V chovech, kde bylo odesláno do 10 pozdních hlášení, je jmenovatel podílu 10.".

13. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 8 pořadovém čísle požadavku 4 v řádku Závažnost Střední, ve sloupci Hodnocení a v řádku Závažnost Velká, ve sloupci Hodnocení se doplňuje věta "V chovech, kde bylo odesláno do 10 pozdních hlášení, je jmenovatel podílu 10.".

14. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 11 pořadovém čísle požadavku 7 v řádku Trvalost Neodstranitelná, ve sloupci Hodnocení se text "X" nahrazuje větou "Neodstranitelné porušení.".

15. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 11 pořadové číslo požadavku 7 zní:

(Požadavek není v digitální podobě)

16. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 11 pořadovém čísle požadavku 8 v řádku Trvalost Neodstranitelná, ve sloupci Hodnocení se text "X" nahrazuje větou "Neodstranitelné porušení.".

17. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 11 pořadové číslo požadavku 8 zní:

(Požadavek není v digitální podobě)

18. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 12 pořadovém čísle požadavku 4 v řádku Trvalost Neodstranitelná, ve sloupci Hodnocení se text "X" nahrazuje větou "Neodstranitelné porušení.".

19. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 12 pořadové číslo požadavku 4 zní:

(Požadavek není v digitální podobě)

20. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 13 pořadovém čísle požadavku 4 v řádku Rozsah Malý, ve sloupci Hodnocení se text "X" nahrazuje větou "Zjištění se týká pouze jednoho zvířete.", v řádku Rozsah Střední, ve sloupci Hodnocení se text "X" nahrazuje větou "Zjištění se týká do 20 % zvířat včetně." a v řádku Rozsah Velký, ve sloupci Hodnocení se věta "Volnost pohybu zvířat je omezena způsobem, který vede k poškození zdraví zvířat nebo k jejich zbytečnému utrpení." nahrazuje větou "Zjištění se týká nad 20 % zvířat.".

21. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 13 pořadovém čísle požadavku 10 v řádku Trvalost Odstranitelná, ve sloupci Hodnocení se text "X" nahrazuje větou "Odstranitelné porušení.".

22. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 13 pořadové číslo požadavku 10 zní:

(Požadavek není v digitální podobě)

23. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 13 pořadovém čísle požadavku 11 v řádku Závažnost Velká, ve sloupci Hodnocení se věty "Zvířatům není zabezpečen přístup k vodě nebo krmivu ve stanovených intervalech pro jednotlivé druhy a kategorie. Zvířata jeví známky dehydratace. V případě nedostatečného přístupu ke krmivu jsou zvířata kachektická." nahrazují větou "Zvířata jsou vyhublá nebo jeví známky dehydratace nebo na hospodářství došlo k úhynu zvířat v důsledku dehydratace nebo podvýživy.".

24. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 13 pořadovém čísle požadavku 11 v řádku Trvalost Neodstranitelná, ve sloupci Hodnocení se text "X" nahrazuje větou "Neodstranitelné porušení.".

25. V příloze č. 4 požadavky standardů č. 5 znějí:

(Požadavky nejsou v digitální podobě)


Čl. II

Přechodné ustanovení

Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se řídí podle nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2018, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7, 10 až 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23 a 25, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Milek v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí