zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška o strategickém hlukovém mapování

09.01.2019
Hluk
Legislativa
Vyhláška o strategickém hlukovém mapování

 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 k provedení § 80 odst. 1 písm. s) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví...

Citace: 315/2018 Sb. Částka: 155/2018 Sb.
Na straně (od-do): 5315-5323 Rozeslána dne: 20. prosince 2018
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 17. prosince 2018 Datum účinnosti od: 20. prosince 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 258/2000 Sb.
Předpis ruší: 523/2006 Sb.315

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2018

o strategickém hlukovém mapování


Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 k provedení § 80 odst. 1 písm. s) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 267/2015 Sb. a zákona č. 202/2017 Sb.:


§ 1

Úvodní stanovení

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet pro hluk vytvářený silniční, železniční a leteckou dopravou a hluk pocházející ze zařízení upravených zákonem o integrované prevenci2), (dále jen "integrovaná zařízení"), základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů, (dále jen "strategické hlukové mapování"), podrobnosti ke způsobu informování veřejnosti o strategických hlukových mapách, o přípravě návrhů akčních plánů a účasti veřejnosti na ní a o vypracovaných akčních plánech.


§ 2

Hlukové ukazatele a jejich mezní hodnoty

(1) Hlukovými ukazateli pro účely strategického hlukového mapování jsou hlukové ukazatele pro den-večer-noc (Ldvn), pro den (Ld), pro večer (Lv) a pro noc (Ln). Způsob výpočtu hlukových ukazatelů je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Hlukové ukazatele podle odstavce 1 odpovídají ukazatelům definovaným předpisem Evropské unie upravujícím hodnocení hluku ve venkovním prostředí3), (dále jen "směrnice"), a to tak, že hlukovému ukazateli:

a)
pro den-večer-noc (Ldvn) podle této vyhlášky odpovídá ukazatel Lden podle směrnice,

b)
pro den (Ld) podle této vyhlášky odpovídá ukazatel Lday podle směrnice,

c)
pro večer (Lv) podle této vyhlášky odpovídá ukazatel Levening podle směrnice a

d)
pro noc (Ln) podle této vyhlášky odpovídá ukazatel Lnight podle směrnice.

(3) Hlukový ukazatel pro:

a)
den-večer-noc (Ldvn) je hlukovým ukazatelem pro celodenní obtěžování hlukem,

b)
den (Ld) je hlukovým ukazatelem pro obtěžování hlukem během dne,

c)
večer (Lv) je hlukovým ukazatelem pro obtěžování hlukem během večera,

d)
noc (Ln) je hlukovým ukazatelem pro rušení spánku.

(4) Pro hlukové ukazatele pro den-večer-noc (Ldvn) a pro noc (Ln) se stanoví tyto mezní hodnoty:

a)
pro silniční dopravu Ldvn se rovná 70 dB a Ln se rovná 60 dB,

b)
pro železniční dopravu Ldvn se rovná 70 dB a Ln se rovná 65 dB,

c)
pro leteckou dopravu Ldvn se rovná 60 dB a Ln se rovná 50 dB,

d)
pro integrovaná zařízení Ldvn se rovná 50 dB a Ln se rovná 40 dB.


§ 3

Strategické hlukové mapy

(1) Strategická hluková mapa obsahuje mapovou, tabulkovou a textovou část, popisující stávající hlukovou situaci, počet osob, staveb pro bydlení, škol a lůžkových zdravotnických zařízení vystavených hodnotám hlukových ukazatelů stanoveným v příloze č. 2 k této vyhlášce v oblasti, pro kterou se pořizuje strategická hluková mapa.

(2) Základní požadavky na obsah strategických hlukových map jsou upraveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 4

Způsob informování veřejnosti o strategických hlukových mapách

Strategické hlukové mapy zpřístupňuje Ministerstvo zdravotnictví veřejnosti na svých internetových stránkách ve formě otevřených dat.


§ 5

Akční plány

Základní požadavky na obsah akčních plánů jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.


§ 6

Způsob informování veřejnosti o akčních plánech

(1) Ministerstvo dopravy a krajské úřady (dále jen "pořizovatel") zpřístupňují návrhy akčních plánů a již pořízené akční plány na svých internetových stránkách.

(2) Způsob vyhodnocení podnětů a stanovisek veřejnosti k návrhům akčních plánů pořizovatel zveřejní podle odstavce 1.


§ 7

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování), se zrušuje.


§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

____________________________________________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí.
Směrnice Komise (EU) 2015/996 ze dne 19. května 2015 o stanovení společných metod hodnocení hluku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES.
2)
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
3)
Směrnice Komise (EU) 2015/996 ze dne 19. května 2015 o stanovení společných metod hodnocení hluku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 315/2018 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 315/2018 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 315/2018 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 315/2018 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí