zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

10.01.2019
Legislativa
Les
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

 Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 21 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích

Citace: 296/2018 Sb. Částka: 148/2018 Sb.
Na straně (od-do): 5034-5046 Rozeslána dne: 20. prosince 2018
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 11. prosince 2018 Datum účinnosti od: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. II

Vydáno na základě: 289/ 1995 Sb.
Předpis mění: 55/1999 Sb.296

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2018,

kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy
nebo škody způsobené na lesích


Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 21 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):


Čl. I

Vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. b) bodě 6 se slova "dřevní hmoty" nahrazují slovem "dříví".

2. V § 1 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"(3) Vyhláška se nevztahuje na výpočet výše škod na produktech s výjimkou dřeva, zejména škod na vánočních stromcích z plantáží vánočních stromků, škod na reprodukčním materiálu lesních dřevin, škod na uznaných zdrojích reprodukčního materiálu1) nebo škod na vyrobených sortimentech surového dříví.

_____________________________________
1)
§ 11 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 2 odst. 2 se slovo "zjistí" nahrazuje slovem "určí".

4. V § 2 odst. 5 se za slovo "typů," doplňují slova "o stupni poškození lesních porostů5)," a na konci odstavce se doplňují věty "Převodní tabulka bonitních stupňů lesních dřevin je uvedena v příloze č. 10 k této vyhlášce. V případě rozdílů mezi relativními bonitami uvedenými v hospodářské knize lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy a výsledkem převodu podle přílohy č. 10 k této vyhlášce se použijí hodnoty relativních bonit z této přílohy.".

5. V § 2 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

"(7) Výši škody způsobené imisemi lze podle této vyhlášky určit u imisí, pro které je stanoven imisní limit vyhlášený pro ochranu ekosystémů a vegetace podle jiného právního předpisu8). Zároveň lze výši této škody určit pouze za kalendářní rok, ve kterém byl na daném území překročen imisní limit pro konkrétní znečišťující látku podle jiného právního předpisu8).

______________________________________
8)
Příloha č. 1 bod 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.".

6. V § 3 až 6 se slova "celková upravená potenciální renta z lesa" nahrazují slovy "celková potenciální roční renta z lesa" a slova "upravených potenciálních rent z lesa" se nahrazují slovy "potenciálních ročních rent z lesa".

7. V § 8 odst. 1 se slova "dřevní hmoty" nahrazují slovem "dříví".

8. V § 9 odst. 3 se slova "pásem ohrožení5) a stupňů poškození" nahrazují slovy "stupňů poškození lesních porostů5)" a slova ", pásem ohrožení a stupňů poškození" se nahrazují slovy "a stupňů poškození lesních porostů".

9. Poznámka pod čarou č. 6 zní:

______________________________________
"6)
Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.".

10. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí v případě, že ke snížení produkce lesního porostu došlo v důsledku záměny dřevin vyvolané působením imisí.".

11. V § 11 odst. 1 se číslo "1,02n" nahrazuje číslem "1,01n".

12. V nadpisu § 13 se slova "dřevní hmoty" nahrazují slovem "dříví".

13. V § 13 se slova "dřevní hmoty" nahrazují slovem "dříví", slovo "odcizené" se nahrazuje slovem "odcizeného" a text "§ 7 odst. 1" se nahrazuje textem "§ 8 odst. 1".

12. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

13. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

14. Přílohy č. 4 až 10 znějí:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 11, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.


Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí