zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ZPĚTNÝ ODBĚR PNEUMATIK

06.02.2019
Recyklace
Zpětný odběr
ZPĚTNÝ ODBĚR PNEUMATIK

Zpětný odběr pneumatik, tedy možnost odevzdat pneumatiku po jejím dosloužení prodejci nebo pneuservisu, potažmo výrobci a dovozci, byl definován zákonem již v roce 2001...

Problematiku zpětného odběru pneumatik řeší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Od 1. října 2015 je účinný zákon č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon o odpadech, a mimo jiné umožňuje vznik kolektivních systémů. Kolektivní systém Eltma je nejmladší kolektivní systém v České republice. Po obdržení autorizace v dubnu 2016 Eltma zahájila sběr pneumatik po celé republice. Společnost byla založena největšími výrobci pneumatik a aktuálně zastupuje 60 povinných osob - tedy výrobců nebo dovozců pneumatik. Zbytek ze seznamu tzv. povinných osob, který spravuje MŽP od roku 2014 - tedy aktuálně cca 170 výrobců nebo dovozců - se rozhodlo plnit své zákonné povinnosti individuálně. Hlavní povinností výrobců a dovozců je, kromě nutnosti reportingu, také zřizování míst zpětného odběru. Konečný uživatel má dle zákona možnost odevzdat pneumatiky bezplatně na místech zpětného odběru, a to bez ohledu, zda tam pneumatiky koupil nebo si je tam nechal přezout. Je třeba pouze respektovat otevírací dobu a kapacitu místa. Výrobce nebo dovozce je povinen vysbírat minimálně 35% pneumatik, které ten rok uvedl na trh, maximální hranice je 100%. Pouze po dosažení maximální hranice je možné zpětný odběr ukončit, naopak do dosažení této hranice nesmí výrobce zpětný odběr odmítnout.

Kolektivní systém

Kolektivní systémje nezisková právnická osoba, která uzavírá smlouvy s povinnými osobami za nediskriminačních podmínek. Zároveň provozuje široce dostupnou síť míst zpětného odběru a plní další povinnosti, které vyplývají ze zákona. Svoz a likvidace je pro místa zpětného odběru bezplatná bez ohledu na nakoupené množství a značky. Místa zpětného odběru pro kolektivní systém jsou definována z řad pneuservisů a prodejců pneumatik, kde se tato komodita už z principu jejich činnosti objevuje přirozeně. V roce 2018 bylo těchto míst přes 2800 a nadále narůstají. Místa zpětného odběru individuálně plnících povinných osob najdou koneční uživatelé na stránkách MŽP a vesměs se jedná také výhradně o pneuservisy a prodejny pneumatik.

,,Určitě doporučujeme si pneumatiky neodvážet domů a pokud je již nemůžete nebo nebudete používat, tak je prosím nechte přímo v pneuservisu" doporučuje Ing. Filák ,,Pneuservis si smlouvou s výrobcem dohodne zpětný odběr a zajistí tím likvidaci Vašich pneumatik, kterou máte ostatně předplacenu v ceně pneumatiky. Informace, že cena produktu již obsahuje náklady na sběr a likvidaci musí být uvedena na prodejním dokladu od Vašeho prodejce. Ptejte se prodejců, jakým způsobem mají vyřešen zpětný odběr".

Kolektivní systém Eltma velmi vítá aktivitu MŽP ve směru zvýšení minimální úrovně zpětného odběru, což je plně v souladu s Plánem odpadového hospodářství, kdy je pro rok 2020 minimální hranice pro sběr pneumatik stanovena na 80% pneumatik uvedených na trh. Kolektivní systém Eltma již v roce 2016 vysbíral přes 71% všech pneumatik, uvedených jeho účastníky na trh. V roce 2017 již úroveň sběru již dosáhla minimální hladiny, která je stanovena POH pro rok 2020, a to 80%. ,,Pro Vaši představu, přibližně 20% hmotnosti pneumatik se ztratí při otěru na silnici. To prakticky znamená, že by se výrobce od roku 2020 měl postarat o 100% všech pneumatik, které uvede na trh. V roce 2016 jsme vysbírali množství pneumatik, které odpovídá plné výbavě pro zhruba 1 300 000 osobních aut. Hovoříme o obrovském množství pneumatik, více než 36 000 tun vysbíraných a zpracovaných pneumatik. V roce 2017 to bylo dokonce ještě více než 41 370 tun pneumatik. Počet zpracovaných pneumatik rok od roku roste, v roce 2018 očekáváme ještě další nárůst. Hovoříme o obrovských množstvích pneumatik, které by jinak mohli skončit v nejhorším případě v přírodě"

Pneuservisy, autoservisy a prodejci jsou místa zpětného odběru, pokud sami požadují bezplatné odebírání pneumatik výrobcem. Dle zákona nesmí limitovat odběr nákupem zboží nebo služeb. Zákon připouští sběr pneumatik buď v režimu zpětného odběru, nebo jako odpadů. Obce tedy mohou i nadále odebírat pneumatiky od občanů v režimu odpadů, a pak mohou za tento sběr požadovat i určitý poplatek. Takto odebranou pneumatiku pak musí ale dále předat v režimu odpadů, oprávněné osobě, resp. zpracovateli. Nesmí docházet k tomu, že obce takto přijaté pneumatiky odvezou na místa zpětného odběru. Tím by došlo k předání odpadu neoprávněné osobě, a tedy k přestupku ze strany obce. Samozřejmě ale obec může uzavřít smlouvu o zřízení místa zpětného odběru s jakýmkoliv existujícím výrobcem - povinnou osobou, a pak může sbírat pneumatiky v neodpadovém režimu např. na svém sběrném dvoře, a daný výrobce by se měl o dané pneumatiky náležitě (finančně) postarat.

K tomuto tématu se dá ještě uvést, že jsou pneumatiky, které do zpětného odběru vyloženě nepatří, resp. které jsou odpadem, ve chvíli, kdy se jich chce jejich majitel zbavit. Zde jde např. o pneumatiky ze silážních jam. Tyto pneumatiky jsou ve chvíli, kdy se jich zemědělské družstvo zbavuje odpadem, neboť je dlouhodobě užívaly jinak, než byl jejich primární účel. Jejich odvoz by mělo tedy řešit dané družstvo na své náklady - např. se dohodnout s nějakou místní svozovou společností.

Pokud jsou pneumatiky špinavé, nebo jejich množství převyšuje obvyklou manipulační nebo skladovací kapacitu místa, může provozovatel místa zpětného odběru pneumatiky samozřejmě odmítnout. Je třeba si uvědomit, že nepředáváte pneumatiky někomu, kdo běžně nakládá s odpadem, ale na běžnou provozovnu či obchod. Místo zpětného odběru má právo odmítnout pneumatiky, které mohou kontaminovat či nějak ohrozit zdraví pracovníků.

Pneuservisům a prodejcům je ponechána možnost si likvidovat pneumatiky na své náklady a vést si odpadovou evidenci. Nebo pneumatiky nesbírat vůbec, což ovšem není pro klienty komfortní.

Recyklace pneumatik

Veškeré pneumatiky, které jsou přijaty ke zpracování jsou důkladně zkontrolovány a zbaveny nečistot, než vstoupí do procesu recyklace. Důvodem velmi přísné kontroly pneumatik je, že nedochází pouze k rozemletí pneumatik ale také výrobě druhotných surovin, které musí mít nejvyšší kvalitu.

Hotovým výrobkem recyklační linky je mimo čistý granulát, uložený ve velkoobjemových vacích, také textilní vlákno a ocelový kord, které jsou volně ukládány na sklad. Takto zhotovený SBR granulát se používá při stavbě umělých hřišť buďto jako součást spodní stavby nebo jako zásyp přímo do trávy. Z granulátu se dá dále vyrobit antivibrační, odhlučňovací a protihlukové systémy, desky, dlažby atd. Produkty se také využívají pro sportovní a dětská hřiště, pochůzné plochy a okolí bazénu. Široké uplatnění také nachází ve stavebnictví a strojírenství.

Uplatnění najdou odpadové pneumatiky, resp. granulát i v obecních a městských mobiliářích v rámci tzv. ,,zelených" zakázek. Uvítali bychom více takových zakázek, které by umožnily uplatnění granulátu ve vyšším množství. Věříme, že by toto opatření vedlo ke zvýšení kapacit zpracování pneumatik v České republice, a hlavně zpracování do konečných produktů.

Pneumatiky lze také zpracovat energeticky, a to hlavně v cementárnách. Pneumatika nejen poslouží jako palivo, ale také propůjčí některé chemické prvky přímo do cementu. I takto využitá pneumatika tedy poslouží částečně materiálově.

Zdroj: www.eltma.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí