zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SLOVENSKO: Drogerie má novou ekostrategii - bezobalovou sekci

14.02.2019
Odpady
SLOVENSKO: Drogerie má novou ekostrategii - bezobalovou sekci

V mes­tách po ce­lom Slo­ven­sku vy­rastá čo­raz viac ob­cho­dov od­kiaľ si od­ne­sieš ná­kup aj bez zby­toč­ných jed­no­rá­zo­vých oba­lov. Trend, kedy si ľu­dia zo su­per­mar­ke­tov brali de­siatky ige­li­to­vých ta­šiek, pre­tože boli za­darmo, je za nami. Uve­do­muje si to stále viac ľudí ale aj veľ­kých re­ťaz­cov, kto­rým je jasné, že udr­ža­teľný roz­voj nie je len do­čas­ným vý­plo­dom sl­nieč­ka­rov.

Naj­nov­šie vlastnú be­z­o­ba­lovú sek­ciu vy­tvára aj DM dro­gé­ria. Tá už v dva­nás­tich po­boč­kách po ce­lom Ra­kúsku tes­tuje pre­daj ča­po­va­nej dro­gé­rie značky Pla­net Pure. Fun­guje to tak, že si v pre­dajni za­kú­piš ná­dobu, do kto­rej si mô­žeš z au­to­matu opa­ko­vane ča­po­vať pra­cie pros­triedky či mydlá. Podľa DM dro­gé­rie tak zá­kaz­ník ušetrí ná­klady ale aj 60 % plas­to­vého od­padu.

V bu­dú­com roku si bu­deme môcť na­ča­po­vať čis­tiace pros­triedky do vlast­ných ná­dob aj v slo­ven­ských po­boč­kách DM dro­gé­rií. Den­níku N to po­tvr­dil ko­na­teľ dm dro­ge­rie markt na Slo­ven­sku Mar­tin pod­hrad­ský. U nás by s tým mala za­čať pre­dajňa DM dro­gé­rie v ob­chod­nom cen­tre Cen­trál v Bra­ti­slave.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí