zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny

21.02.2019
Zemědělství
Legislativa
Vyhláška o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny
Citace: 34/2019 Sb. Částka: 14/2019 Sb.
Na straně (od-do): 324-326 Rozeslána dne: 12. února 2019
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: Datum účinnosti od: 27. února 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)Vydáno na základě: 246/1992 Sb.

34

VYHLÁŠKA

ze dne 5. února 2019

o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29c odst. 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 255/2017 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje podrobnosti o způsobu a rozsahu poskytování kompenzačního příspěvku1) chovatelům, kteří v rámci podnikatelské činnosti provozují chov zvířat pro kožešiny a svou činnost ukončí do 31. ledna 2019, (dále jen "žadatel").


§ 2

Způsob poskytování kompenzačního příspěvku

(1) Žádost podle § 29c odst. 3 a 4 zákona o poskytnutí kompenzačního příspěvku chovateli, který v rámci podnikatelské činnosti provozuje chov zvířat pro kožešiny a svou činnost ukončí do 31. ledna 2019, (dále jen "žádost") podává žadatel Ministerstvu zemědělství (dále jen "ministerstvo") na formuláři, jehož vzor uveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

(2) Kompenzační příspěvek je poskytován jako podpora de minimis v souladu s

a)
nařízením Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství nebo

b)
nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, pokud žadatel ukončí činnost v oblasti zemědělské prvovýroby.

(3) Žádost kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem obsahuje

a)
adresu místa nebo míst, kde žadatel provozoval chov zvířat pro kožešiny,

b)
druhy zvířat chovaných žadatelem výhradně nebo převážně za účelem získání kožešin,

c)
datum ukončení chovu zvířat pro kožešiny žadatelem,

d)
celkovou výši kompenzačního příspěvku požadovanou žadatelem, výši jednotlivých kompenzačních příspěvků požadovaných žadatelem a odůvodnění jejich výše, které vyplývají ze znaleckého posudku,

e)
bankovní spojení žadatele.

(4) Přílohou žádosti je správcem daně potvrzené daňové přiznání anebo dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů žadatele, popřípadě doklad o stanovení daně správcem daně, stanovil-li daň odchylně od těchto přiznání nebo z moci úřední, a to za posledních 5 let přede dnem podání žádosti.

(5) Přílohou žádosti podle § 29c odst. 3 věty první zákona je dále

a)
čestné prohlášení žadatele s uvedením důvodů, proč by se ukončením chovu zvířat pro kožešiny jinak bez své viny dostal do vážných obtíží s plněním dlouhodobých finančních závazků vzniklých nejpozději 30. června 2016 v účelné souvislosti s provozem chovu zvířat pro kožešiny,

b)
prohlášení věřitele závazku vzniklého v účelné souvislosti s provozem chovu zvířat pro kožešiny, že žadatel ke dni vydání prohlášení věřitele řádně splnil všechny své splatné závazky; pokud věřitel toto potvrzení nevydá, přiloží žadatel výpisy z účtu dokládající řádné splácení závazku po celou dobu trvání závazku,

c)
posudek vypracovaný soudním znalcem v oboru ekonomika obsahující

1.
celkovou výši dlouhodobých finančních závazků žadatele vzniklých nejpozději 30. června 2016 v účelné souvislosti s provozem chovu zvířat pro kožešiny, které nebyly uhrazeny ke dni ukončení chovu zvířat pro kožešiny, s uvedením důvodu neuhrazení těchto závazků,

2.
tržní hodnotu majetku využívaného v souvislosti s chovem ke dni ukončení chovu zvířat pro kožešiny,

d)
seznam, popis a výši jednotlivých závazků uvedených v písmenu c) bodu 1 a kopie dokumentů, na jejichž základě vznikly tyto závazky,

e)
odůvodnění účelnosti jednotlivých závazků uvedených v písmenu d); za finanční závazky vzniklé v účelné souvislosti s provozem chovu zvířat pro kožešiny se považují závazky, které vznikly výhradně za účelem použití získaných peněžních prostředků při chovu kožešinových zvířat a tyto prostředky byly použity k tomuto účelu,

f)
čestné prohlášení žadatele, že ukončí činnost v oblasti zemědělské prvovýroby, žádá-li žadatel o kompenzační příspěvek v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013.

(6) Přílohou žádosti podle § 29c odst. 3 věty druhé zákona je dále

a)
čestné prohlášení žadatele s uvedením důvodů, proč by se ukončením chovu zvířat pro kožešiny jinak bez své viny dostal do vážných obtíží s plněním dlouhodobých finančních závazků vzniklých po 30. červnu 2016, avšak přede dnem 1. října 2017 v účelné souvislosti s provozem chovu zvířat pro kožešiny,

b)
prohlášení věřitele závazku vzniklého v účelné souvislosti s provozem chovu zvířat pro kožešiny, že žadatel ke dni vydání prohlášení věřitele řádně splnil všechny své splatné závazky; pokud věřitel toto potvrzení nevydá, přiloží žadatel výpisy z účtu dokládající řádné splácení závazku po celou dobu trvání závazku,

c)
posudek vypracovaný soudním znalcem v oboru ekonomika obsahující

1.
celkovou výši dlouhodobých finančních závazků žadatele vzniklých po 30. červnu 2016, avšak přede dnem 1. října 2017, v účelné souvislosti s provozem chovu zvířat pro kožešiny, které nebyly uhrazeny ke dni ukončení chovu zvířat pro kožešiny, s uvedením důvodu neuhrazení těchto závazků,

2.
tržní hodnotu majetku využívaného v souvislosti s chovem ke dni ukončení chovu zvířat pro kožešiny,

d)
seznam, popis a výši jednotlivých závazků uvedených v písmenu c) bodu 1 a kopie dokumentů, na jejichž základě vznikly tyto závazky,

e)
odůvodnění účelnosti jednotlivých závazků uvedených v písmenu d); za finanční závazky vzniklé v účelné souvislosti s provozem chovu zvířat pro kožešiny se považují závazky, které vznikly výhradně za účelem použití získaných peněžních prostředků při chovu kožešinových zvířat a tyto prostředky byly použity k tomuto účelu, a

f)
prohlášení žadatele s uvedením důvodů, v čem spatřuje, že se jedná o případ hodný zvláštního zřetele,

g)
čestné prohlášení žadatele, že ukončí činnost v oblasti zemědělské prvovýroby, žádá-li žadatel o kompenzační příspěvek v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013.

(7) Přílohou žádosti podle § 29c odst. 4 zákona je dále posudek vypracovaný soudním znalcem v oboru ekonomika obsahující průměrnou výši základu daně z příjmu a ročního čistého zisku z dotčeného chovu zvířat pro kožešiny za posledních 5 let, vypočítaného jako aritmetický průměr, přičemž za roční čistý zisk se považuje základ daně snížený o daň stanovenou podle zákona upravujícího daně z příjmů2).


§ 3


Lhůty pro podání žádosti

(1) Žadatel může podat žádost až poté, co oznámí krajské veterinární správě ukončení podnikatelské činnosti podle § 5 odst. 4 písm. a) veterinárního zákona3) s uvedením konkrétního data.

(2) Žadatel může podat žádost nejpozději do 18 měsíců ode dne ukončení chovu zvířat pro kožešiny.


§ 4

Rozsah poskytování kompenzačního příspěvku

(1) Ministerstvo poskytne kompenzační příspěvek podle § 29c odst. 3 zákona nejvýše v částce, která se rovná součtu neuhrazených dlouhodobých finančních závazků žadatele vzniklých v účelné souvislosti s provozem chovu zvířat pro kožešiny, které nebyly uhrazeny ke dni ukončení chovu zvířat pro kožešiny, po odečtení tržní hodnoty majetku využívaného v souvislosti s chovem ke dni ukončení chovu zvířat pro kožešiny.

(2) Při stanovení výše kompenzačního příspěvku vychází ministerstvo z údajů uvedených v žádosti podle § 2, v přílohách žádosti, z vyjádření vydaného krajskou veterinární správou potvrzujícího, že byl u žadatele přede dnem 1. října 2017 proveden výkon dozoru podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona, při kterém bylo ověřeno nebo zjištěno, že žadatel provozuje chov zvířat pro kožešiny, a z dokladu potvrzujícího, že žadatel podal oznámení o ukončení podnikatelské činnosti podle § 5 odst. 4 písm. a) veterinárního zákona3) s uvedením data ukončení podnikatelské činnosti v oblasti chovu zvířat pro kožešiny, potvrzeného krajskou veterinární správou, nebo z kopie tohoto oznámení.

(3) Kompenzační příspěvek se vyplácí bezhotovostním převodem na bankovní účet žadatele.


§ 5

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.


___________________________________________________________
1)
§ 29c odst. 2 zákona.
2)
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
3)
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí